ıslahat nedemek

ıslahat hakkında ansiklopedik bilgi..

Reklamlar

ıslahat nedir ?

ıslahat : iyi bir hale getirme; iyileştirme, düzelme(reform).

ıslahat ile ilgili diğer yazılar


Islahat Fermanı

Islahat Fermanı (1856) Dıs Gelisme: Kırım Savası Padisah: Abdülmecid Islahat Fermanı Kırım Harbi'nin son yıllarına doğru kaleme alınan Islahat Fermanı, Osmanlı imparatorluğu içinde Müslüman olmayanlara verilen haklar açısından önem taşır. 1856 Islahat Fermanı ile tüm din ve mezheplerin törenleri serbest bırakılmıştır. Din ve mezhep değiştirme konusunda herhangi bir zorlama yasaklanmıştır. Osmanlı uyruğunda olan herkesin milliyet farkı gözetilmeksizin devlet memurluğuna kabul edileceği hükmü getirilmiştir. Her azınlık grubunun başkanlarıyla, hükümetçe bu gruplardan seçilecek mem  » Devamini Oku

Islahat

Islahat Nedir ? (Özet) : 1) İyi bir hale getirme; iyileştirme, düzelme (reform). 2) Arapça “Islah” kökünden gelen bu kelime; iyi bir hale koyma, iyileştirme,düzeltme, düzenleme anlamlarına gelir. Çağın gereklerine cevap vermeyen kurumları bazı prensipler dahilinde zamanın gereklerine göre yeniden düzenlemedir. Kademe kademedir, zorlayıcı değildir, iyileştirmeye dönüktür. 3) Toplum hayatında belirli alanlarda yapılan düzeltmelerdir. Asıl amaç, toplum düzenine şekil vermek, toplumun ihtiyaçlarını ileri görüşte karşılamaktadır. Reformlar uygulandığı sistemin hukuk düzenine uygu  » Devamini Oku

Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı Arasındaki Farklar

Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı Arasındaki Farklar Nelerdir ? Fermanı’ndan farklı yönü, yalnızca azınlıklar için bir takım haklar öngörmesidir. Ferman’a göre; Müslüman olmayanları küçük düşürücü sözler kullanılamayacak,azınlıklar devlet memuru olabilecek ve her tür okula girebilecek, mahkemeler açık olacak ve herkes kendi dininde yemin edebilecek, işkence, dayak ve angarya yasak olacak; Hıristiyanlar yerel yönetim meclislerine üye olabilecek, yabancı uyruklular mal ve mülk edinebilecek, gayrimüslimlerden alınan baş vergisi olan cizye kaldırılacak, Hıristiyanlar için bedel  » Devamini Oku

Islahat Fermanının Önemi

Islahat Femanı'nın Önemi Hıristiyan halka haklar tanınma­sına rağmen Avrupalı devletler Hıristiyanlara istediği sözlerini geçirme hakkına sahip oldular. Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Avrupalılar Osmanlı içindeki azınlıklara etken oldular. Islahat Fermanının Sonuçları 1 - bu ferman ile müslüman ve gayri müslimler eşit haklara sahip olmuş. böylece kaynaşmış bir osmanlı toplumu ortaya çıkmıştır. 2 - ferman müslümanlardan ziyade yabancıların haklarını genişletmiş, bu durum müslüman tebanın tepkisine neden olmuştur. ferman sonrası açılan okullar zamanla ırkçı bir nesil yetiştirmiş ve  » Devamini Oku

Islahat Fermanının Getirdiği Yenilikler

Bu ferman bir anayasa özelliği taşır (maddi anlamda anayasal niteliktedir) Kanun önünde müslümanlara ve müslüman olmayanlara eşitlik getirilmiştir-Dini inançlara özgürlük getirilmiştir (din değiştirmede zorlama yoktur) Azınlıklara ait; okul, kilise, mezarlık, manastırhastahane gibi yerlerin yeniden yapılmasına ya da tamir edilmesine izin verilmiştir Karışık mahkemeler kurulmuştur (müslümanlar ve gayr-ı müslimler ) Yabancı devletlerle yapılacak antlaşmalar gereğince yabancılar da Osmanlı Devleti sınırları içerisinde mülk sahibi olabileceklerdir. Mezhepler arasında eşitlik getirilmişti  » Devamini Oku

Islahat Fermanının Sonuçları

Islahat Fermanının Sonuçları 1 - bu ferman ile müslüman ve gayri müslimler eşit haklara sahip olmuş. böylece kaynaşmış bir osmanlı toplumu ortaya çıkmıştır. 2 - ferman müslümanlardan ziyade yabancıların haklarını genişletmiş, bu durum müslüman tebanın tepkisine neden olmuştur. ferman sonrası açılan okullar zamanla ırkçı bir nesil yetiştirmiş ve bu durum osmanlı devleti'nde dağılmayı hızlandırmıştır. 3 - ayrıca patrikhaneye meclis açmak izninin verilmesi gayri müslimlerde bağımsızlık eğilimini artırmıştır. avrupalılar yine osmanlı devleti'nin içişlerine karışmaya devam etmiştir. 4 - osma  » Devamini Oku

Osmanlı Islahatlarının Başarısız Olma Nedenleri

Islahatların başarılı olmamasında : 1) Islahat yapan devlet adamları ve padişahların uzun süre işbaşında kalamamaları ve yetersizlikleri 2) Çıkarları elden giden çevrelerin (Yeniçeri ocağı, ulema ve saray kadınları ile devlet adamları ) entrika ve isyanlarla ıslahatlara tepki göstermeleri 3) Kuyucu Murat Paşa, IV. Murat ve Köprülüler kuvvet ve şiddet yoluyla ülkede güvenliği sağlamayı amaçlamışlardı. 4) Avrupa Devletleri Osmanlı Devleti'nin toparlanmasına izin vermediler. 5) Islahatların amacı, devlete eski gücünü yeniden kazandırmak, yönetimi, orduyu ve maliyeyi düzeltmekti. Ancak, bu   » Devamini Oku

Islahat Fermanının Nedenleri

Nedenleri: -Bu fermanın kabul edilmesindeki en önemli neden,devletin dağılmasını önlemektir -Gayrımüslimler ve yabancılar hedef alınarak çıkarılan bir fermandır -Dış baskılar sonucunda ortaya çıkmıştır(1856 Paris Antlaşması) -Fransa nın ısrarı ile diğer devletlerin de katılımıyla(ingiltere,avusturya vsvs...) fermanın maddeleri belirlenmiştir.Islahat fermanı çıkış kaynağını yabancı devletlerden alır.Paris antlaşmasında yer aldığı için uluslar arası bir sorun haline gelmiştir. -Osmanlı devleti paris antlaşmasının şartlarını kendi lehine çevirebilmek için bu fermanı ilan etmek zorunda kalmış  » Devamini Oku

Islahat Fermanının Maddeleri

Gülhane hattındaki prensibleri yeniledikten başka onlara yenilerini de ekleyen ıslahat fermanı şu yirmi maddeden kurulmuştur: 1-Tebaanın can ve mal, ırz ve namus masunluğu, 2-Kanun önünde eşitlik, 3-Şahsın ve topluluğun tasarruf hukuklarına saygı, 4-Devlet hizmetlerine ve askerlik ödevine bütün tebaanın kabulü, 5-Bazı sınırlar içinde mezhep ve eğitim hareketi, 6-Vergiler hususunda eşitlik, 7-İltizam usulünün kaldırılarak verginin doğrudan doğruya alınması,8-Mahkemelerde şahitlik hususunda eşitlik, 9-Tebaanın mahkemeler huzurunda hüküm giymesinden sonra idam veya af hususunun padişahın hakları   » Devamini Oku

Osmanlı Devletinde Neden En Çok Askeri Alanda Islahat Yapılmıştır

İlk sebebi Osmanlı savaşçı ve genişlemeci bir devletti. Ve savaşların yenilgiyle sonuçlanması ve toprak kayıplarının devam etmesi, ıslahatların askeri alanda yapılmasına neden olmuştur. Batıda görülen ilerlemeleri yakalamak. Büyüdükçe bozulan ordu yapısını düzeltmek. Özellikle yeniçeri ocağı. Deniz üzerinde hakimiyet sağlamak Fakat askeri ıslahatlar özellikle yeniçerilerin baskısı nedeniyle başarılı olamamıştır.

Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık


» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Sorun Yanıtlayalım
İletişim