Toplumdusmani.Net *
Yeni

poliçe nedemek

poliçe hakkında ansiklopedik bilgi..

poliçe nedir ?

poliçe : ticari iş yapan üç kişi arasında yapılır. gerçek borçlu, alacaklı ve borçlu arasında düzenlenen bir senet çeşididir.
belirli bir borcun, belirli bir zaman içinde kendisine veya başkasına ödemesi için alacaklının borçlu üzerine düzenlediği senede poliçe denir.
keşideci : poliçeyi düzenleyen ve imzalayan kişidir. yani hamiline borçlu ve muhataptan alacaklı olan kişidir. hem alacaklı, hem de borçlu olan kişidir.
lehtar (hamil) : poliçenin vadesi geldiğinde poliçenin üzerinde yazılı tutarı alacak olan kişidir. hamil; varant, makbuz senedi, tahvil senetleri, konşimento, nakliye senedi ve hisse senedi gibi ticarete konu olan senetleri elinde bulunduran kişidir.
muhatap : poliçenin vadesi geldiğinde poliçede yazılı tutarı ödeyecek olan kişidir. muhatap, poliçe borçlusu olmayıp, ancak poliçeyi kabul etmekle borç altına girmektedir. muhatap, keşideci tarafından poliçe veya çek üzerinde yazılı senet bedelini ödeyeceği gösterilmiş kişidir.
poliçede bulunması gereken hususlar şunlardır: poliçe kelimesinin bulunması; muhatabın adı, soyadı ve adresi; vade ve ödeme tarihi ve yeri; kime ve kimin emrine ödenecekse adı ve soyadı; keşide tarihi ve yeri; keşidecinin adı soyadı, adresi ve imzası; belirli bir tutarın ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havale; ödeyiniz ibaresi; tutarın %0,5’i kadar damga pulu bulunması gerekir.
muhatap, poliçeyi kabul edip etmemekle serbesttir. kabul ediyorsa, kabulümdür deyiminin üzerini imzalar. poliçede vade belirtilmemişse görüldüğünde ödenecektir.

Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
zeus
Tarih: 17:54:22 11.08.2010  Güncelleme: 17:54:22 11.08.2010
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Cevaben: Poliçe Nedir ?

Poliçe Nedir? Taşıması Gereken Yasal Unsurlar Nelerdir?

Poliçede üç taraflı ilişkiyi düzenleyen bir senettir. Bu senette düzenleyen keşideci, muhatap olarak adlandırılan diğer bir kişiye, poliçede gösterilen ve lehtar olarak adlandırılan diğer bir kişinin emrine veya istinaen namına, vadede belirli bir meblağı ödeme emrini, muayyen şekil şartlarına bağlı olarak verir. Muhatap olarak adlandırılan kişi bu ilişkiye esasen “kabul“ ile birlikte girer.
Bononun mecburi şekil şartları:
•Senet metninde "Poliçe" kelimesini ve eğer senet Türkçeden başka bir dilde yazılmışsa o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, •Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi, •Ödeyecek olan kimsenin(Muhatabın) ad ve soyadını, •Vadeyi, •Ödeme yerini, •Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını; •Düzenleme tarihi ve yerini, •Düzenleyenin imzasını, ihtiva eder.Aşağıda yazılı haller dışında yukarıda yazılı unsurları taşımayan bir senet poliçe sayılmaz, adi senet sayılır ve ciro ile devri de mümkün olmaz.
•Vadesi gösterilmemiş olan poliçe, görüldüğünde ödenir. •Açıklık bulunmadığı takdirde muhatabın soyadı yanında gösterilen yer, ödeme yeri ve aynı zamanda da muhatabın yerleşim yeri sayılır. •Düzenlenen yer gösterilmiyen poliçe, düzenleyenin soyadı yanında gösterilen yerde düzenlenmiş sayılır. Açık Poliçe Nedir?
Tedavüle çıkarılırken zorunlu şekil şartları tam olmayan, en az keşidecinin imzasını içeren, tarafların aralarındaki anlaşmaya uygun olarak lehdar veya daha sonraki hamiller tarafından tamamlanmasını kararlaştırdıkları, doldurulunca unsurları tam bir poliçe hüviyetini kazanan poliçe açık yada diğer bir deyişle beyaz poliçe sayılır. Poliçeyi alan ve doldurma yetkisi olan hamil veya hamiller bu poliçeyi aralarındaki anlaşmalara aykırı olarak doldurulursa, bu husus daha sonraki hamillere karşı ileri sürülmez. Bunun anlaşmaya taraf olan hamile karşı ileri sürülebilmesi için, onun poliçeyi kötü niyetle iktisap etmiş veya iktisabı sırasında kendisine ağır bir kusurun yüklenebilmesi gerekir.

Poliçede Kabul Şartları Nelerdir?
Kabul, muhatabı poliçe ilişkisine sokan ve onu poliçenin asıl borçlusu haline getiren şartsız ve bağımsız bir taahhüttür. Kabulde geçerli tek şart kısmi kabuldür. Kabul, muhatap tarafından poliçe üzerine "kabulümdür“, “ödeyeceğim“ veya benzeri bir ibare ve atılacak imza ile gerçekleşir. İmza kabulde esaslı şekil şartıdır. Muhatabın sorumluluğunun doğduğu an kabul için imza attığı an değil, kabul edilen senedin kabule arz edene teslim edildiği andır. Muhatap kabulden önce poliçeden sorumlu olmaz.

Poliçe düzenlendiği andan vadeye kadar kabule ibraz edilir. Vade günü ile vadeyi takip eden iki iş günü içinde senet ödenmek üzere ibraz edilir. Poliçeyi kabule arz, hamil veya senedin zilyedi tarafından gerçekleştirilir. İbraz edilen poliçe kabul edilmez ise ibraz eden hamil veya zilyed bu hususu çekeceği bir kabul etmeme protestosu ile tespit ettirebilir.

Görüldüğünde ödenen poliçeler kabule ibraz edilmez. Kabul için ibraz yeri muhatabın yerleşim yeridir.

Kabul için ibraz isteğe bağlı olmakla birlikte, bazı hallerde kabule ibraz mümkün değil, bazı hallerde ise kabule ibraz zorunludur. Görüldüğünde vadeli poliçeler ile kabule arzın keşideci tarafından belirli bir süre veya tamamen yasaklandığı durumlarda senet kabule arz edilemez. Ancak öte yandan görüldüğünden belirli bir süre ödenecek poliçeler ve ikametgahlı poliçeler ile keşidecinin kabule arzı zorunlu kıldığı durumlarda senedin kabule arzı mecburidir.

Poliçede Ciro nedir? Nasıl Yapılır?
Ciro emre yazılı senetlerin içerdiği hakları devretmeye yönelik bir irade beyanı olup, bu irade beyanı ile ciranta senet borçlusuna ve ciro edilen kimseye çifte yetki vermektedir.

Ciro, yazılı bir devir beyanıdır. Bu beyan senedin arka yüzü veya devamı olan alonj üzerine yapılır. Ciro kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Kabulden farklı olarak kısmi ciro batıldır. Bu anlamda ciro şekli olarak tam veya beyaz ciro şeklinde yapılabilir. Tam ciro, ciro edenle ciro edilenin belli olduğu cirodur.

Ciro, poliçe lehdarın eline geçtiği andan ödememe protestosunun keşide edildiği veya bu protesto keşide edilmemiş ise, yasal olarak keşide edilebileceği vadeyi izleyen iki iş günü içinde iş saatleri bitimine kadar yapılabilir.Vadeden sonra yapılan ciro ise alacağın temliki hükümlerine tabidir.

Cironun Türleri Nelerdir?
Temlik Cirosu: Poliçeden doğan hakkın devredilmesi amacı ile yapılan cirodur. Temlik cirosu tam ciro veya beyaz ciro şeklinde yapılabilmektedir. Temlik fonksiyonunun anlamı, temlik cirosu ile poliçe ve poliçeden doğan hakların mülkiyetinin ciro edenden ciro edilene geçmesidir. Temlik cirosu ile poliçeyi elinde bulunduran kişi, düzgün bir ciro silsilesi ile poliçeyi elinde bulundurduğunu belirterek hak sahipliğini kanıtlar.

Tahsil Cirosu: Tahsil cirosunda ciranta, ciro edilene poliçe bedelini tahsil ve buna bağlı işlemleri yapma yetkisini verir. Tahsil cirosu ancak tam ciro olarak yapılabilir. Bu ciroya ayrıca "bedeli tahsil içindir”, “tevkil içindir” gibi bir ibare eklenir. Senedi tahsil cirosu ile alan kimse ancak yeni bir tahsil cirosu yapabilir, bir temlik veya rehin cirosu yapamaz.


Rehin Cirosu: Rehin cirosu ile ciro eden, poliçede yerleşmiş olan hakkı ciro edilen kişiye rehnetmektedir. Rehin cirosu da ancak tam ciro şeklinde yapılır. Ayrıca, "bedeli rehindir” , “bedeli teminat içindir” şeklinde bir ibare de bulunur. Poliçeyi rehin cirosu ile alan kişi poliçeyi ciro etmek isterse, ancak tahsil cirosu ile devredebilir, temlik veya rehin cirosu yapamaz.

Tahsil cirosundan farklı olarak rehin cirosunda poliçeyi devralan, cirantanın temsilcisi değildir. Bu nedenle poliçeyi ciro edene karşı ileri sürülebilecek kişisel defiler kendisine karşı ileri sürülemez.

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç