Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: BESTE
Gönderilme Tarihi: Sun, 23-Sep-2007
Okunma: 48582 kez
Yazı Boyutu: 17.19 KB

Türk Edebiyatında İlkler

Edebiyatımızda "İlk"ler...
» İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859


» İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat


» Batılı tekniği uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu


» İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859


» İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik


» İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül


» İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası


» İlk resmi Türkçe gazete: Takvim –i Vakayi


» İlk yarı gazete: Ceride-i Havadis


» İlk tarihi roman: Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri


» İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi


» İlk pastoral şir: A.Hamit Tarhan /Sahra


» İlk şiir çevirisini yapan: Şinasi


» İlk makaleyi yazan: Şinasi


» Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci: Şinasi


» Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit /Eşber veya Sardanapal


» Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit/Nesteren


» İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi


» İlk hatıra kitabı: Babürşah /Babürname


» İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai


» İlk tezkire: Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais


» İlk antolojisi: Ziya paşa /Harabat


» İlk atasözleri kitabı: Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye


» İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap


» İlk hikaye kitabı: A: Mithat /Letaif-i Rivayet


» İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim


» İlk Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig


» İlk siyasetname: Kutadgu Bilig


» İlk mensur şiir örneklerini veren: Halit Ziya


» Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul


» Dünya edebiyatındaki ilk modern roman: Cervantes/Don Kişot


» İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi


» İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati


» Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: Kutadgu Bilig


» İlk seyahatname: Mir’atül Memalik / Seydi Ali Reis


» İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi


» Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü


» Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre


» Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret


» Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman paşa / Sarf – ı Türki


» İlk naturalist eserimizin yazarı: Nabızade Nazım / Zehra


» Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim


» Şarkıyı icat eden: Nedim


» İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus'ul Alam


» İlk sözlüğümüz: Divan-ı Lügat-it Türk


» İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami: Kamus-ı Türki


» İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık


» İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig


» Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri


» Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R. Mahmut Ekrem


» Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul


» Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin


» Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan: A. Hamit / Validem


» İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı


» İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi


» Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi


» İlk Türk destanı: Alp Er Tunga Destanı


» Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal


» Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner


» İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım


» Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa


» Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı


» Dünyanın halen yaşayan ,en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı


» Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi


» Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman: Ateşten Gömlek


» Komedi türünün ilk büyük ustası: Aristofanas


» Trajedi türünün ilk büyük ustası: Aiskylos


» İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: A.Vefik paşa


» İlk divan şairi: Hoca Dehhani


» Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen: Refik Halit Karay


» En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye koğuşu


» İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin


» Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler
Atatürkün Spor ve Sporcular Hakkında Söylediği Sözler

1. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. 2. Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler , zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben Sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlâklısını severim. 3. Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesin  » Devamini Oku

Türkiye Nüfus Özellikleri

—Nüfus artışı yüksektir —Genç nüfus fazladır. —Aktif nüfus fazladır.(çalışabilecek nüfus). Çalışma çağındaki nüfustur. Çalışan nüfus ya da faal nüfus da denir. —İşsizlik oranı fazladır. —Sağlık, eğitim ulaşım sorunları yaşanmaktadır. —Nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır. —Bağımlı nüfus fazladır. —Ortalama yaşam süresi azdır. —Kırsal kesimde kadın nüfusu fazladır.(göç ned  » Devamini Oku

Atatürk İlkeleri

A) Temel İlkeler : 1 - Cumhuriyetçilik 2 - Milliyetçilik 3 - Halkçılık 4 - Laiklik 5 - Devletçilik 6 - İnkilapçılık B) Bütünleyici İlkeler : 1 - Ulusal egemenlik (Cumhuriyetçilik – Egemenligi milletin kullanmasi) 2 - Ulusal birlik, beraberlik ve ülke bütünlügü (Milliyetçilik) 3 - Ulusal bagimsizlik 4 - Yurtta baris, dünyada baris (Dis siyaset, kalkinma amaçli) 5 - Bilimsellik v  » Devamini Oku

Türk Edebiyat Tarihi

Türk Edebiyatı, Türklerin dâhil oldukları üç medeniyet ve kültür dairesine paralel olarak üç safhada incelenmektedir. 1. İslâmiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı, 2. İslâmî Devir Türk Edebiyatı, 3. Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı. Bu tasnif Fuat Köprülü tarafından ortaya atılmış ve edebiyat araştırmacıları tarafından bugüne dek kullanılagelmiştir. Türk Edebiyatının Devirlere A  » Devamini Oku

Türk Kültürünün Özellikleri

Türk Kültürü (Özet) Türk kültürü çok eski ve köklü bir kültürdür. Türk kültürü hem göçebe hem de yerleşik özellikler taşır. Türk kültürü karasal özelliklerin etkisinde kalmıştır. Türk kültürü, yayılış alanının coğrafi konumu nedeniyle birçok kültürden etkilenmiş ve bu kültürleri etkilemiştir. Dedelerin adları genellikle torunlara verilir. Pek çok yörede her adın bir sıfatı vardır. Türk ahla  » Devamini Oku

Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Yaptığı Çalışmalar

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bilime ve bilimsel araştırmalara büyük önem verdiği herkesçe bilinmektedir. Atatürk’ün en büyük amaçlarından biri de Türkiye’yi çağdaş bir ülke hâline getirmek ve Avrupalı devletler seviyesine çıkarmaktır. Bunu yaparken en büyük yol gösterici olarak bilimi kabul etmiştir. Atatürk’ün yaptığı inkılaplar incelend  » Devamini Oku

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Türk Şiiri

Horasan’dan Ahmet Yesevi’ye bağlı erenlerin Anadolu’ya gelmeleriyle başlayan tasavvuf akımı, Anadolu’ daTasavvuf Edebiyatının doğup gelişmesini sağladı. İslam dininin ve yapılan ibadetlerin daha kolay anlaşılması amacıyla tekke çevrelerinde, halkın her kesiminin anlayabileceği şiirler söylenmeye başlandı. Zamanla bunlar gelişerek ”dini-tasavvufi Türk şiir” gelen  » Devamini Oku

Atatürkün Hayatını Anlatan Şiirler

Bir Önder Doğuyor Yıl 1881, pembe boyalı bir ev. O evde bir önder doğuyor. O evde bir milletin kaderi değişiyor. Mustafa doğuyor. Mahalle mektebini ister mi Mustafa? Şemsi Efendi İlkokuluna gidiyor. Sonra hep asker, hep asker, Mustafa asker olmak istiyor. Mustafa Kemal Çanakkale' de, Mustafa Kemal Samsun' da, Erzurum'da, Sivas' ta, Ankara'da, Mustafa Kemal cumhuriyete koşuyor. M  » Devamini Oku

Klasik Türk Müziği

10. yüzyılda yaşamış olan Fârâbî’den Timurlenk’in öldüğü 1405’e kadar geçen süre, Türk Musikîsinin nazarî yönleriyle açıklandığı ve yazıya aktarılmaya başlandığı “oluşum dönemi”ni kapsamaktadır. Bu dönemin sonlarına doğru, çok meşhur bir üstad olan Abdülkâdir Merâgî, bir sonraki "evre" 'nin tohumlarını ekmiş, Türk Mûsikîsine yeni bir yön vermiştir. Bunu takiben, 15  » Devamini Oku

Modern Türk Tiyatrosu

Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri örneği Tanzimat Döneminde Batı etkisiyle verilmiştir. İlk tiyatro eseri, Şinasi'nin "Şair Evlenmesi" adlı oyunudur. Modern tiyatro eserleri konularına göre üçe ayrılır: TRAJEDİ İlk tiyatro türünün adıdır. Klasik dönem trajedisinin özellikleri şunlardır: -Manzum olarak yazılır. -Konularını mitoloji ve tarihten alır. -Oyun kahramanları soylu kişilerd  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç