Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: BESTE
Gönderilme Tarihi: Mon, 15-Oct-2007
Okunma: 9554 kez
Yazı Boyutu: 6.24 KB

Çocuk Edebiyatı

  Çocuk Edebiyati

  2-14 yaş çocuklarının hayali duygu ve düşüncelerine yönelik sözlü ve yazılı tüm eserleri içine alır.  Okul öncesi dönem çocuk edebiyatının genel hedefleri:

  1. çocukların ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak, boşanma, güven, sevgi, sevilme, sevme, öğrenme, bir gruba ait olma, oyun, değişiklik ve estetiklik gibi ruhsal ihtiyaçlar

  2. çocukların değişik yaşlarda ilgi duydukları konuları göz önüne almak

  3. çocukların alıcı ve ifade edici dil gelişimlerine katkıda bulunmak

  4. çocuğun algı gelişimini desteklemek (görsel,işitsel ,dokunsal algı )

  5. sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek

  6. çocuğun zihinsel gelişimini katkıda bulunurken kavram gelişimini desteklemek

  7. çocuğa ilk kitap sevgisini aşılamak

  8. çocuğa ilk edebi ve estetik değerleri vermek

  9. çocukların gelişmekte olan iç ve dış dünyalarına katkıda bulunmak

  10. çocukları yaşam gerçeklerine hazırlamak

  11. çocukların yaratıcı güçlerini ,harekete geçirmek

  12. dinleme yeteneğini geliştirmek

  13. eleştiri yeteneğini geliştirmek

  14. kitabın eğlence ve bilgi kaynağı olduğunu öğretebilmek

  15. iyi çocuk kitabı kavramını verilen uygun örneklerle kazandırmak

  16. çocuk kitaplarının türlerini tanıtmak

  17. çocuklara uygun fiziksel özelliklerde kitaplar sunmak

  18. hikaye ve masalları, kitap,renkli resimler,kukla, gölge oyunu, pandomim, çubuk figürler sembolleri gibi yöntemlerle anlatabilmek

  19. çocuklara uygulanan eğitim programlarını destekleyici özelliklere sahip kitaplar verebilmek  Çocuk Edebiyatının Çocuğa Kazandırdıkları :
  1. basit eğlence için,

  2. mevcut durumlardan kaçmak için,

  3. hayal gücünü harekete geçirmek için,

  4. kendilerini anlamalarını sağlamak için,

  5. diğerlerini anlamalarını sağlamak için,

  6. dilinin doğasını anlamalarını sağlamak için,

  - dil gelişimini 2'ye ayırıyoruz. alıcı ve ifade edici dil gelişimi .çocuğun alıcı ve ifade edici dil gelişimi desteklenir,kelime haznesi

  zenginleşir.-

  7. diğer zamanları ve yerleri öğrenmek,

  8. bilgiyi araştırmak için,  Çocuk Edebiyatı hakkındaki yanlış düşünceler:
  1. çocukluk döneminin insan yaşamında kısa bir yer tuttuğu bu nedenle de çocukluk tecrübelerinin önemsiz olduğu düşünülmüştür. oysa bugün çeşitli etki ve biçimlendirmelere en yatkın olan bu devrenin kısalığından ötürü kötü eserlerle kaydedilmemesi gereken bir dönem olduğu bilinmektedir.

  2. bazı yetişkinler çocuk kitabını yetişkinlere hitap eden temanın basit biçimde ele alınmış baskısı olması gerektiğine inanırlar. bu görüş çocuğu kendine özgü dünyası olan bir varlıktan çok minik bir yetişkin olarak kabul eder.

  3. çocuk edebiyatının yetişkin edebiyatından farklı olduğu düşünülmektedir. onlara göre kitabın edebi yanından çok ahlaki ve eğitici yönü önemlidir. halbuki çocuk edebiyatı diğer edebiyat türlerinden ayrılamaz . aynı değer yargılarından geçer. iyi bir çocuk kitabının sadece eğitici ve ahlaki değerler vermesi yeterli değildir. edebi temelleri oluşturması da beklenir.  demek ki iyi bir çocuk kitabı çocuğun ilgi ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılayan fakat her şeyden önce çocuğun zevkle okuduğu eserdir.  1932 yılında paul hazard iyi bir çocuk kitabının nasıl olacağı hakkında bazı prensipler ileri sürmüştür.
  1. iyi bir eser sanatını ruhuna sadık kalmalı bilgileri doğru vermeli ,sade olmalıdır. çocuklarda hayat boyu sürecek okuma arzusu uyandırmalıdır.

  2. iyi bir kitabın çocukların seveceği biçimde resimleri bulunmalı, resimler çocuklara huzur ve mutluluk vermelidir.

  3. iyi eserler çocuklara aşırı duyarlı değil ,hassas ve uyanık yapmalıdır. iyi eserler çocuklara doğada ve insanlarda var olan hiçbir şeyi küçümsememeyi öğretir.

  4. iyi eserler oyununun yüksek değerine saygı gösteren eserlerdir. bilgi veren kitaplar örtbas edilmeye çalışılmış ,gramer ya da fen kitapları olmamalıdır. tersine bu bilgileri açıkça çocuğun ruhuna akıtacak , ileride gelişecek tohumu ekecek eserler olmalıdır.

  5. iyi eserler gerçek ahlak kurallarını taşırlar. fedakarlık, sadakat dolu bir sevginin sonunda ödülünü aldığı kıskançlık, çekememezlik ve aç gözlülüğün ne kadar çirkin ve değersiz olduğunu gösterirler.  Çocuk Edebiyatında Çeşitlilik:
  1. tür bakımından

  2. biçim bakımından

  3. konu bakımından

  4. okuyucu bakımından  Tür bakımından;
  a)masallar

  b)biyografiler

  c)müracaat eserleri

  d)şiirler ve fen kitapları

  e)roman ve hikayeler

  f)tiyatro eserleri

  g)çizgi romanlar

  h)resimli kitaplar  Biçim Bakımından;
  her kitabın kendine özgü bir biçimi vardır. her kitap türünün özelliğine, okuyucunun düzeyine göre farklılık gösterebilir. kitaplardaki biçim yönünden farklılıklar boy ,şekil ve resimlendirme özellikleridir. kitaplar dikdörtgen, küçük ,kare,minyatür,iki kucak boyunda olurlar. resimleri renkli veya siyah beyazdır. bazıları fotoğraflıdır.  Konu Bakımından:
  çocuğun doğumundan ölümüne kadar her türlü konuyu kapsıyor. sevgi,ölüm,doğum , fedakarlık gibi.  hatice topaç


Tanzimat Dönemi Edebiyatı

Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1869) Türk toplumunda, 1860-1896 yılları arasındaki edebiyat etkinlikleri, "Tanzimat edebiyatı" adı altında toplanır. "Batılılaşma" olgusunu gerek basın, gerek edebiyat yapıtları aracılığıyla yaygınlaştırmaya çalışan Tanzimat dönemi yazarları, Batı şiir, roman ve tiyatrosundan oldukça etkilendiler. Bu etkilenmeler, özellikle çeviri yoluyla gerçekleşti. Tanzimat   » Devamini Oku

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Türk Şiiri

Horasan’dan Ahmet Yesevi’ye bağlı erenlerin Anadolu’ya gelmeleriyle başlayan tasavvuf akımı, Anadolu’ daTasavvuf Edebiyatının doğup gelişmesini sağladı. İslam dininin ve yapılan ibadetlerin daha kolay anlaşılması amacıyla tekke çevrelerinde, halkın her kesiminin anlayabileceği şiirler söylenmeye başlandı. Zamanla bunlar gelişerek ”dini-tasavvufi Türk şiir” gelen  » Devamini Oku

Halk Edebiyatı Genel Özellikleri

HALK EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ Halk edebiyatı, halk arasında yetişen kimselerin İslamlıktan önceki Türk edebiyatı geleneklerini sürdürerek meydana getirdikleri sözlü bir edebiyattır. Bu edebiyat, okumamış halk tabakası arasında bugüne kadar sürüp gelmiştir. Halk edebiyatının başlıca özellikleri şu noktalar üzerinde toplanabilir: a. Dil, halk arasında kullanılan konuşma dili  » Devamini Oku

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatının Genel Özellikleri

Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatı İslâmiyet’in ve Tasavvufun etkisiyle ortaya çıkmıştır. İslâmiyet’in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf, zamanla edebî eserlerde de işlenmiş, din ve tasavvuf, edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır. Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatına Tekke edebiyatı da denir. Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatında asıl olan sanat yapmak değil, dinî-tasavvufi düş  » Devamini Oku

Türk Edebiyatında Gezi Yazısı

Türk Edebiyatında Gezi Yazıları Bugünkü bilgilerimize göre Türkçe yazılan ilk gezi kitabı, tanınmış denizcilerimizden Seydi Ali Reis’in Miratül-Memalik adlı eseridir. Eser Portekizlilere karşı savaşırken Hint denizinde fırtınaya yakalanıp Gücerat’ta karaya çıkan Seydi Ali Reis’in Hindistan, Afganistan, Buhara ve Maveraünnehir yoluyla Edirne’ye dönüşü sırasında başından g  » Devamini Oku

Edebiyatın Özellikleri

1. Edebiyat eserleri, içinde doğdukları toplumun duyuş ve düşünüşünü, hayatı algılayış biçimlerini, büyük tarihî dönemlerde ortaya çıkan sosyal psikolojinin bütün ve en ince ayrıntılarını kendilerinde yaşatırlar. 2. Herhangi bir metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir. 3. Edebiyat topluma kendisini hatırlatmaya vesiledir. Platon edebiyatın işlevi konusunda; "E  » Devamini Oku

Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasının Nedenleri

Türk Edebiyatı, Türklerin dâhil oldukları üç medeniyet ve kültür dairesine paralel olarak üç safhada incelenmektedir. 1. İslâmiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı, 2. İslâmî Devir Türk Edebiyatı, 3. Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı. Çünkü Türk tarihinde görülen üç medeniyet (iki medeniyet değişikliği), edebiyatın da seyrini değiştirmiş, onun konu ve şekil özelliklerini de etkilemiştir  » Devamini Oku

Servet-i Fünun ve Tanzimat Edebiyatı Karşılaştırması

Benzerlikler: Batı kaynaklı edebi akımlardan etkilenilmesi ve edebi türlerin kullanılması. Farklılıklar: Edebi Tür ve Tema Tanzimat Edebiyatı: Roman hikaye ve şiirde toplumsal ve siyasi konuların işlenmesi. Servet-i Fünun Edebiyatı: Roman hikaye ve şiirde bireysel konuların işlenmesi. Edebi Akımlar Tanzimat Edebiyatı: Klasisizm ve romantizm. Servet-i Fünun Edebiyatı: Eealizm parnazim   » Devamini Oku

Tekke Edebiyatı

» Tarikattan olanlarin barindiklari, ibadet ve tören yaptiklari yer, dergâh » İşsiz güçsüz kimselerin buluşup sigindiklari yer » Argo: esrar içilen üstü kapali yerTekke NedirTekke, (Arapça: تكيه, tekye) Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh gibi yapılardır. Devlet-i Âliye-yi Osmâniyye döneminde tekke anlamında dergâh, âsitane sözcükle  » Devamini Oku

Türk Edebiyatında Masal

Masal kelimesinin eski Türk dili anlatımlarında ve eski metinlerde "masal" , "mesele", "misal", "hikaye", "destan", "kıssa" karşılığında kullanıldığı görülmektedir. Zamanla bu kelimeye menşe olacak "mesel" kelimesi ise 19. yüzyılın başlarından itibaren yazılı ve sözlü kaynaklarda rastlanmaktadır. Bu kelime "örnek verme" ve "benzer" anlamlarında kullanılmaktadır. Bazı Türk yerleşim bölgelerinde "at  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç