Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: zeus
Gönderilme Tarihi: Fri, 20-Nov-2009
Okunma: 1577 kez
Yazı Boyutu: 4.96 KB

Birleşik Kelimelerin Yazılışı
BİRLEŞİK KELİMELERİN YAZILIŞI
 • Dilimizde önemli bir yer tutan pekiştirme sırfatları bitişik yazılır:
  Apaçık, kapkara, kupkuru, sipsivri, sapasağlam, dümdüz ...

 • Birleşik kelime durumuna girmiş kelimeler bitişik yazılır:
  Babayiğit, dedikodu, delikanlı, gecekondu, kabadayı, yelkovan ...

 • Ev, ocak ve yurt kelimeleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır:
  Bakım evi, aş evi, radyo evi, sağlık ocağı, öğrenci yurdu, sağlık yurdu ...

 • Hane kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır:
  Pastahane, hastahane, yatakhane, yemekhane ...

 • Birleştirmede yer alan kelimeler eski anlamlarını koruyorlarsa bu tür birleşik kelimeler ayrı yazılır:
  Kara yolu, gül suyu, kuru üzüm, ay tutulması, balık yumurtası, yıl sonu...

 • Yardımcı fiillerle yapılan birtakım birleşik fiiller ayrı yazılır:
  Yardım etmek, yol olmak, göç etmek, hayret etmek, gelin olmak...

 • Dilimizdeki \"af, his, ret, zan\" gibi birtakım kelimeler \"etmek, olmak, eylemek\" yardımcı fiilleriyle birleşirken söylenişlerine uyularak yeni ses alırlar. Bu kelimeler bitişik yazılır:
  af + etmek __ affetmek, His + etmek __ hissetmek ...

 • \"Emir, hüküm, keşif, nakil, kayıp\" gibi birtakım kelimeler \"etmek, eylemek, olmak\" yardımcı fiilleriyle birleşirken ikinci hecelerdeki ünlüleri düşürürler. Bu kelimelerle yapılan birleşik fiiller bitişik yazılır:
  emir + etmek __ emretmek, kayıp + olmak __ kaybolmak ...

 • \"-a, -e, -ı, -i, -u, -ü\" ekleriyle yapılan birlşeik fiiller bitişik yaılır:
  Bakmak + kalmak __ bakakalmak
  yapmak + bilmek __ yapabilmek ...

 • İki ya da daha çok kelimeden oluşan yerleşim merkezi adları bitişik yazılır:
  Karaköy, Dörtyol, Gürgentepe, Tepeköy ...

 • Sıfat ya da isim tamlaması biçiminde oluşmuş ve bu şekilde kalıplaşmış yer adları ve dağ, deniz, ova adları bitişik yazılır:
  Kızılırmak, Çukurova, Uludağ, Akdeniz, Ulukışla...


Büyük Harf
Sayılar
Tarihler
Düzeltme (^)
İkilemeler
Deyimler
Kuruluş Adları
\"-de\" Eki ve \"de\"
\"-ki\" Eki - \"ki\" Bağlacı
\"mi\" Soru Eki
\"-yor\" Eki
\"ile\" Kelimesi
\"-ken\" Eki
\"-İmek\" FiiliBirleşik Sıfatlar

Yapısında birden fazla kelime barındıran sıfatlardır. Külyutmaz öğretmen, mirasyedi gençler, boşboğaz insanlar, boğazına düşkün adam, birtakım sorunlar, cana yakın çocuk... Birleşik sıfatlar ikiye ayrılır: a. Kaynaşmış birleşik sıfatlar Anlamca kaynaşmış sıfatlardır. Birden fazla kelimenin sözlük anlamlarından az ya da çok uzaklaşarak, aralarına ek ya da kelime girmeyecek şekilde birleşerek   » Devamini Oku

Birleşik Kelimeler

Bir kavramı karşılamak üzere, iki ya da daha çok sözcükten oluşan öğelere bileşik sözcük denir. Bileşik sözcüklerin çoğu ad soyludur: "Ad, zamir, sıfat, zarf, edat, bağlaç, ünlem."Bileşik sözcük biçiminde eylemler de vardır.Bileşik sözcükler üç yolla oluşur:A) Anlam KaymasıB ) Ses KaymasıC) Tür KaymasıA) Anlam kayması yoluyla oluşan ad bileşikleri bitişik, eylem bileşikleri herhangi bir ses olayı   » Devamini Oku

Birleşik Cümle

Bileşik Cümle Nedir Tek bir yüklemi olan ve içinde yan cümlecik bulunan cümlelerdir. Yan cümlenin özelliğine ve yükleme bağlanışına göre değişik gruplara ayrılır. a. Girişik Cümle Yan cümleciğin fiilimsi olduğu cümlelerdir. Örnek: “Çocukların sağlıklı büyümesi için gayret gösterilmeli.” cümlesinde “gayret gösterilmeli” yüklemdir. Diğer söz öbeği zarf tümlecidir. B  » Devamini Oku

Ses Değişikliği Görülen Bazı Kelimelerin Yazımı

. Ses Değişikliği Görülen Bazı Kelimelerin Yazımı „Ünlü daralması görülen Türkçe kelimeler: söyle-yor→söylüyor, anla-yor→anlıyor, yaşa-yor→yaşıyor, de-yor→diyor de-e→diye de-en→diyen, de-e-lim→diyelim, ye-en→yiyen, ye-ince→yiyince, ye-ecek→yiyecek, kork-ma-yor→korkmuyor, gel-me-yor→gelmiyor... Bir  » Devamini Oku

Hikaye Birleşik Zaman

Hikâye Birleşik Zaman (Öyküleme Birleşik Zaman) Ekeylemin bilinen geçmiş zaman eki ile yapılır, (idi, -di, -di, -du, -dü, -ti, -ti...) Basit çekimli fiile, bilinen geçmiş zaman anlamı ekler. * Kuyunun başında toplanmıştık. (-miş'li geçmiş zamanın hikâyesi.) * Gerede pazarından aldıydı. (-di'li geçmiş zamanın hikâyesi) * Duvardan su sızıyordu. (Şimdiki zamanın hikâyesi) * O da gelecekti. (  » Devamini Oku

Birleşik Fiiller

En az iki sözcüğün, birleşerek veya öbekleşerek oluşturduğu eylemlerdir. Birleşik eylemler farklı yöntemlerle oluşturulabilir: Yardımcı Fiillerle Yapılan Birleşik Fiiller: "Etmek, eylemek, olmak ve kılmak" yar­dımcı fiilleri ad soylu bir sözcükle bir eylemi birlikte ifade edecek şekilde öbekleşir, birleşik fiil oluşturur. * Sizin görüşlerinizi kabul etmiyorlar. * Teşekkür ederim, diyerek ya  » Devamini Oku

Birleşik Kelimelerin Yazımı

8. Birleşik Kelimelerin Yazımı a. Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler b. Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler

Birleşik Zamanlı Fiiller

Birleşik Zamanlı Fiiller: Birden çok zaman veya kip eki almışlardır. 1. Hikâye: Basit zamanlı bir fiile ek fiil olan "idim veya idi" getirilerek yapılır. bak (ı) + yor + idi __ bakıyordu al + mış + idim __ almıştım 2. Rivayet: Basit zamanlı bir fiile ek fiil olan "imişim, imiş" getirilerek yapılır. bak (ı) + yor + imiş __ bakıyormuş al + acak + imiş __  » Devamini Oku

Şart Birleşik Zamanı

Koşul (Şart) Birleşik Zamanı Basit çekimli bir fiile ekeylemin şart biçiminin (-se, ise) getirilmesiyle yapılır: Haber verirseniz geliriz. (Geniş zamanın şartı) Bana masal okuduysan... (Bilinen geçmişin şartı) Teminatı yatırmışsanız ihaleye girersiniz. ("-miş"li geçmişin şartı) O söylüyorsa doğrudur. (Şimdiki zamanın şartı) Alacaksanız gecikmeyin. (Gelecek zamanın şartı) Dilek  » Devamini Oku

Rivayet Birleşik Zaman

Rivayet (Söylenti) Birleşik Zaman Basit çekimli bir fiile "-miş"(imiş) ekeylemi getirilerek yapılır. Fiile kesin olmama, başkasından duyulma gibi anlamlar yükler: * Ona güvenmeliymişiz. (Gerekliliğin rivayeti) * Şiiri güya o yazmışmış. ("-miş'li" geçmişin rivayeti) (İnanılmama durumunu güçlendiriyor.) * Bu sokakta oturuyormuş. (Şimdiki zamanın rivayeti) * Duydum, az daha maçı kaybedecekmi  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç