Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: zeus
Gönderilme Tarihi: Tue, 29-Jun-2010
Okunma: 1960 kez
Yazı Boyutu: 7 KB

Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri

Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri

1.Hatıra
2.Gezi
3.Biyografi
4.Mektup
5.Günlük


1.HATIRA

Sanat, bilim ve meslek dallarında ün yapmış kişilerin, kendi başların­dan geçen veya devirlerinde olup biten olaylarla ilgili bilgi ve gözlemlerini anlatan yazılarına hâtıra (anı) denir. Hatıra, günü gününe tutulmuş notlara dayanılarak yazılabildiği gibi, sonradan hatırlanarak da yazılabilir.Hatıralar tarih bilimi bakımından belge niteliği taşır. Karanlıkta kalmış bazı ilginç olaylar, durumlar hâtıralarla gün ışığına çıkar.

Hâtıra yazımında dikkat edilecek hususlar :

1. Konu ilgi çekici olmalıdır.

2. Yazılanlar yeni nesillere ders ve ibret verici, onları iyiliklere özendirici olmalıdır.

3. Yazarken elden geldiğince duygusallıktan uzak kalınmalı ve

gerçekçi olunmalıdır.

4. İyi hatırlanmayan olaylar, bilgiler yazıya sokulmamalıdır.

5. Abartılı anlatımdan sakınılmalıdır.

2. GEZİ
Bir yazarın, gezip gördüğü yerleri anlatan yazılarına gezi (yazısı) denir. Gezi.yazılarının bir adı da «Seyahatname» dir.
Gezi, yazarların doğrudan gözlemlerine, bizzat duyduklarına, araştır­malarına dayandığı için, tarih, coğrafya, sosyoloji, hukuk gibi bilim dallarına kaynaklık eder. Ünlü gezi yazarımız Evliye Çelebinin «Seyahatnâme»si birçok konuda kaynak eserlerimizden biridir.

Gezi (Yazıları) yazımında dikkat edilecek hususlar :
1. Gezilen yerlerin başka yerlere benzemeyen görüntüleri tasvir

edilir.

2. Bu yerlerde yaşayan insanların ırklarından, dillerinden, yaşayışlarından, inançlarından söz edilir.
3. Bu insanların tarihleri ve uygarlıkları tanıtılır.
4. Ekonomik alandaki gelişmeleri anlatılır.
5. Anlatımda açık ve akıcı bir dil kullanılır.
6. Mümkünse yazılanlar fotoğraflarla desteklenir.


3.BİYOGRAFİ

Bir kişinin hayatını anlatan yazı veya esere biyografi denir. Biyografiler, ilim ve sanat dallarında ün yapmış, insanlığa hizmet etmiş, sevilen, sayılan kişilerin hayatlarını, nasıl ve hangi yolda başarı sağla­dıklarını anlatan eserlerdir.

Eserlerini okuduğumuz kişilerin hayatlarını, nasıl başarılı olduklarını, eserleri ile hayatları arasındaki bağlantıları hep merak ederiz. İşte biyografi­ler, bu kişilerin eserlerini daha iyi anlayabilme ve değerendirebilmemiz açısından son derece önemlidir.

Kişinin doğum yeri, tarihi, çocukluk dönemi, yaşadığı yer, eğitim dönemi, iş hayatı, kişiliği, eğilimleri, yetenekleri, çevresiyle ilişkileri, hizmet­leri, eserleri, etkisi. Bütün bunları araştırıp gerekli bilgileri topladıktan sonra gerçekleri çarpıtmadan, tarafsız bir anlayışla ve açık, sade, akıcı bir dille biyografimizi kaleme alabiliriz.
Biyografi nasıl yazılır ?
Biyografi yazmak için ele aldığımız kişi hakkında sağlam bilgiler, belgeler, çeşitli dokümanlar toplamamız gerekir. O kişiyle ilgili anılardan, mektuplardan, gazete ve dergilerden çıkan yazılardan, kitaplardan faydala­nabiliriz.
Biyografi yazarken şu plânı uygulamalıyız:


GİRİŞ
1. Arkadaşımın doğum yeri ve tarihi
a) Ailesi hakkında kısa bilgi
b) Ailenin kaçıncı çocuğu olarak dünyaya geldiği.
2. Ailenin çocuklarıyla ilgili beklentileri, hayalleri.
GELİŞME
1. Çocukluk dönemi
a) Okul öncesi (ilgileri, oyunları, oyuncakları, korkulan,
sevinçleri vb.)
b) İlkokul hayatı (Kayıt, okulda ilk gün, başarıları, başarı-
sızlıkları, arkadaşlarıyla geçimi vb.)
c) Ailesinin ve kendisinin geleceğe yönelik düşünceleri.
2. İlkokuldan sonraki öğrenim dönemi
a) Ortaokula başlaması ve devamı.
— Derslerdeki başarı durumu, sevdiği ve sevmediği ders­ler.
— Ders dışı faaliyetleri, zevkleri.
— Okumaya ve yazmaya karşı olan ilgisi veya ilgisizliği.
— Biyolojik, psikolojik, sosyolojik gelişmeler vb.
b) Liseye başlaması ve devamı
— Ders durumu
— Üniversiteye hazırlık
— Netleşen idealleri.
— Kişiliği, çevresiyle ilişkileri, eğilimleri, yetenekleri vb.
SONUÇ
1. Ailesinin ve çevresinin arkadaşımla ilgili devam eden
veya değişen beklentileri.
2. Arkadaşımın idealleri doğrultusunda gösterdiği kararlı-
lık.

4.MEKTUP

Birbirlerinden uzakta olan insanların veya yazı yoluyla karşısındakine duygu, düşünce ve isteklerini duyurmak isteyenlerin haber­leşmek için kullandıkları bir yazı türüdür.
Mektupların konulan oldukça bol, bağımsız; ufukları alabildiğine geniştir. Gönderdiğimiz mektubun türü, gönderdiğimiz kişiyle olan yakınlık derecemiz, mektuptaki samimiyetin ölçüsünü tayin eder. Yakın arkadaşları­mıza, dost ve sevdiklerimize gönderdiğimiz mektuplarla, aramızda saygı sınırı ve resmiyet bulunan kişilere gönderdiğimiz mektuplar birbirine benze­mez.
Mektup yazarken dikkat edilecek hususlar:
• Temiz, beyaz kâğıda yazılmalıdır.
• Mürekkepli kalemle yazılmalı; silinti, kazıntı, karalama olmamalıdır.

• Kâğıdın sağ üst köşesine mektubun yazıldığı tarih ve yer yazılmalı­dır. (Ankara, 10.07.1993 ... gibi.)

• Göndereceğimiz kimsenin durumuna ve yakınlık derecesine göre hitap edilmelidir. (Canım kardeşim, Sevgili Ayşeciğim, Saygıdeğer Öğret­menim, Aziz Dostum, Sayın Ahmet bey.......... gibi.)
• Mektuba başlarken satır başı yapılmalıdır.

• Kâğıdın sağ alt köşesine ad ve soyadı yazıldıktan sonra imzalanma­lıdır.
• Kâğıdın sol alt köşesine adres yazılmalıdır. Mektup,
1. Edebî mektup
2. Özel mektup
3. İş mektubu olmak üzere üçe ayrılır.
Genellikle edebiyatçıların birbirlerine ya da tanıdıklarına yazdıkları ve herkes tarafından okunmasında yarar görülen mektuplara edebî mektup denir.
Özel mektup, hısım, akraba, eş, dost ya da tanıdıklar arasında yazı­lan bir haberleşme yazısıdır.
İş mektubu ise, özel kişilerle kurumlar ya da bir iş kurumuyla başka bir iş kurumu arasındaki işle ilgili olarak yazılan yazılardır.
5.GÜNLÜK

Bir kimsenin kişisel hayatının olayları, heyecanları, duygu­ları ve düşüncelerini anlatmak için günü gününe yazdığı yazılara ve bu yazı­ları içine alan esere günlük denir.
Çoğu insan günlük tutar. Bu, insanların iç dökme, kendi kendileriyle konuşma, dertleşme ihtiyacından kaynaklanır. Yazarların tuttuğu günlükler­de yayımlama amacı yoktur. Bu yüzden günlük tutan yazarlar iç dünyaların­da olup biten her şeyi ve bütün yaşadıklarını günlüklerine yazmışlardır. Günlüklerin ilk özellikleri düzenli bir biçimde tutulmuş olmaları ve tarih atıl­masıdır.
Günlükle anıyı birbirine karıştırmamak gerekir. Anılar, olaylar olup bittikten sonra, olayların dışına çıkıp nesnel bir bakış açısıyla ele alınabilir. Oysa günlükte olaylar, duygular henüz yaşanmaktadır ve her şey sıcağı sıcağına yer alır.
Biyografi, ya ele alınan kişinin hayatını bütün yönleriyle, ayrıntılarıyla aydınlatır ya da özet olarak yazılır.Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

1) Ankara'nın Başkent Oluşu (27 Aralık 1919) 2) Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) 3) Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) 4) Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) 5) Yeni Türk Devletinde Anayasa Hareketleri a) İlk anayasanın kabulünden önce çıkarılan anayasa niteliğindeki kanunlar b) 20 Ocak 1921 anayasası (Teşkilat-ı Esasiye) c) 20 Nisan 1924 anayasası (İkinci anayasa) 6) Çok  » Devamini Oku

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar (Özet) 1) Medeni Kanunun kabulü 2) Ceza Kanunun kabulü 3) Hakimler Kanun kabulü 4) Ticaret Kanunun kabulü 5) Borçlar Kanunun kabulü 6) İcra ve İflas Kanunun kabulüHukuk Alanında Yapılan İnkılaplar (Detay)1-Seriye Mahkemelerinin Kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu (8 Nisan 1924) 2-Türk Medeni Kanunu (17 5ubat 1926)Dini hukuk sistemi  » Devamini Oku

Yazı Türleri

Bir yazının biçimsel ve içerikle ilgili özelliklerine göre, girdiği bölüme o yazının türü diyoruz. Yazı türleri kalıplaşmış, demirbaş biçimler değildir. Kimi türler birbirine iyice yaklaşır, birçok benzerlik gösterir; kimileri de ötekilerden kalın çizgilerle ayrılır. Yazı türlerini üç ana grupta inceleyebiliriz: I. YAZINSAL (EDEBİYATLA İLGİLİ) TÜRLER 1. ÖYKÜ (HİKÂYE) Gerçek veya gerçeğe uy  » Devamini Oku

Anlatım Türleri

Her anlatımın; gerçekleştiği bağlam içinde ayrı bir bütündür. Anlatım, dil bilgisi kuralları ve anlam ilişkisi ile birbirine bağlanan cümle ve paragraf adlı birimlerden oluşur. Edebî türler veya metin türleri olarak bilinen yazılarda farklı anlatım birlikleri bir araya gelir. Bir hi­kâyede betimleme, açıklama, tanıtma amacıyla yazılmış parçalar öyküleme (hikâye etme) çevresinde birleştirilir. M  » Devamini Oku

Şiir Türleri

Lirik Şiir Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şii  » Devamini Oku

Atatürkün Hayatını Anlatan Şiirler

Bir Önder Doğuyor Yıl 1881, pembe boyalı bir ev. O evde bir önder doğuyor. O evde bir milletin kaderi değişiyor. Mustafa doğuyor. Mahalle mektebini ister mi Mustafa? Şemsi Efendi İlkokuluna gidiyor. Sonra hep asker, hep asker, Mustafa asker olmak istiyor. Mustafa Kemal Çanakkale' de, Mustafa Kemal Samsun' da, Erzurum'da, Sivas' ta, Ankara'da, Mustafa Kemal cumhuriyete koşuyor. M  » Devamini Oku

Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar 1)Kılık kıyafette yapılan değişiklik 2)tekke zaviye ve türbelerin kapatılması 3)Takvim, saat, ölçüler ve rakamlarda değişiklik 4)Soyadı Kanunun kabulü 5)Milli bayramlar ve tatil günlerinin belirlenmesi 6)Kadın haklarının kabulü

Ekonomik Alanda İnkılaplar

Mustafa Kemal, askeri zaferlerin, siyasi ve ekonomik zaferlerle devam ettirilmesi gerektigine inaniyordu. Bu gayeyle ekonomik faaliyetleri bir bütün olarak degerlendirmis ve lozan imzalanmadan önce ele almistir. Ekonomik Alanda Yapılan İnkilaplar § İzmir İktisat Kongresi (18 subat – 4 mart 1923) : Lozan’daki baris görüsmelerinin kesildigi bir sirada, izmir’de türkiye iktisat kon  » Devamini Oku

Matematik Konum

Dünya üzerindeki bir yerin enlem ve boylamlara göre yerinin saptanmasıdır. Türkiye'nin Matematik Konumu ve Sonuçları: 1. Türkiye, 36° - 42° Kuzey paralelleri ile 26°-45° Doğu meridyenleri arasında yer alır. 2. Doğu - batı istikametinde 45° - 26° = 19° meridyen farkı vardır. Bu da 76 dakikalık yerel saat farkına sebep olur. Doğu - batı yönünde geniş olmadığı için bir ortak saat kullanılır. 3  » Devamini Oku

Alan Ölçü Birimleri

ALAN ÖLÇÜLERİ Günlük hayatımızda çeşitli yüzeyleri ölçmek için kullanılan ölçülere, alan ölçüleri denir. Alan ölçüleri de metre sistemine göre düzenlenmiştir. Alan ölçüleri birimi metrekare‘dir. Bir metrekare, bir kenarı bir metre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır. Metrekarenin katları ve askatları vardır. Metrekarenin katları yüzer yüzer büyür, askatları yüzer yüzer küçülür. Met  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç