Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: zeus
Gönderilme Tarihi: Sat, 04-Nov-2006
Okunma: 18331 kez
Yazı Boyutu: 5.77 KB

Yunan Mitolojisi Sözlüğü (O-S)

Odysseus - İthake kralı. Troya savaşında kumandan. Troya'lıları yenilgiye uğratan tahta atı icat etmiştir. Troya savaşı bittikten sonra Odysseus uzun yıllar vatanına dönmek için mücadele verir. Dev Polyphemos'u, büyücü Kirke'yi, peri Calypso'yu atlatarak ve bir çok zorluklardan geçerek sonunda İthake'ye ulaşmayı başarır.

Oidipus - Thebai kralı Laios ile İokaste'nin oğlu. Efsaneye göre, bir gün, Laios, Apollon için adak adarken, kahinlerden biri ona kanının öz be öz oğlu tarafından akıtılacağını söyledi. Laios oğlu Oidipus doğunca ayaklarını sıkı sıkıya bağlayıp, ölmesi için onu ıssız bir tepeye bıraktı. Kral Polybos Oidipus'u bulup büyüttü. Appolon'un kahinlerinden biri bir gün ona öz babasını öldüreceğini söylemişti. Bunun üzerine Oidipus evden ayrılmış ve kim olduğunu bilmeden Laios'u öldürmüş ve öz annesi İokaste ile evlenmişti.

Okeanid'ler - Okeanos'un kızları. Kaynak, dere ve akarsu Tanrıçaları.

Okeanos - Bir Titan. Uranos (Gök) ile Gaia (Toprak) nın oğludur. Denizlerin sembolü olarak bilinmektedir.

Olympos - Yunan mitolojisinde Tanrıların yaşadığı dağdır. Thessalai'da olduğu yazılmaktadır. Orada Tanrıların Hephaistos tarafından yapılmış sarayları var. Olimpos Tanrıları - Zeus, onun karısı ve kız kardeşi Hera, kızı Athena; Zeus ve Hera'nın oğulları Ares ve Hephaistos; Zeus ve Leto'nun evlatları Apollon ve Artemis; Zeus ve Dione'nin kızları Afrodit; Zeus ile Maia'nın oğulları Hermes; Zeus'un kız kardeşi Hestia'dır. Son olarak Demeter ve Hebe.

Oread'lar - Yunan mitolojisinde dağ perilerine verilen addır.

Orestes - Agamemnon ile Klytemenestra'nın oğlu. İphigenia ve Elektranın kardeşi. Klytaimnestra sevgilisi Aigisthos ile birlikte Orestes'in babası Agememnon'u öldürdüler. Orestes'i ölümden Elektra kurtardı. Orestes daha sonra babasını öldüren annesi ile sevgilisini öldürerek intikam aldı.

Orion - Yunan mitolojisinde Bolotia'nın ünlü kahramanı. Poseidon ile Euriale'nin oğlu. Dev gibi bir vücudu güzel bir yüzü vardı.

Orkos - Hades'in Latince adıdır. Yeraltındaki ölüler ülkesinin Tanrısı. Zeus'un kardeşi, Kronos'la Rheia'nın oğullarındandır. İnsanların ve Tanrıların hiç sevmedikleri sert, korkunç Tanrı Hades, karısı Persephone (Proserpina - Zeus'un kızı) ile birlikte, gölgeler halinde dolaşan ölülere hükmeden yer altı ülkesindeki saraylarında yaşarlar. Hades' in bekçiliğini üç başlı cehennem köpeği Kerberos yapar, yeraltına gelenleri kuyruğunu sallayarak, okşayarak içeri alır, ama çıkmak isteyenler için de üç ağzını birden açarak, sipsivri ve kara dişlerini göstererek tehdit edip, yukarı çıkmasını önler. Ölüler dünyası yani yer altı, günah işleyenlerin bulunduğu bir yerdir. Burada günahkarların en günahkarları bulunur ve bunlar sonsuz bir azaba çarptırılırlar. Tanrılar içinde adına ne bir tapınak, ne bir sunak yada herhangi bir ilahi bestelenmeyen bir tek Hades vardır, bu da kendisinden korkulmasından kaynaklanmaktadır. Hades acımayan bir Tanrıydı, ama doğruluğu, adaleti severdi. Korkunçtu, ama kötü bir Tanrı değildi.

Orpheus - Thrakia kralı Oiagros'un oğlu. Yunanlar onu şarkıcı olarak tanırlar. Apollon ona lirini hediye etmiş, Musa'lar müziği öğretmişler. Müziğinden sadece vahşi hayvanlar değil, taşlar ve ağaçlar bile etkilenirmiş. Karısı Euridike'nin ölümüne dayanamamış, ölüler ülkesi (Hades)'ne gidip onu geri vermelerini istemiş. Acıyıp vermişler ama onunla birlikte yeryüzüne çıkana kadar arkasına dönüp Euridike'ye bakmama koşulunu yerine getirememiş. Dayanamamış bakmış, böylelikle de sevgilisini kesin olarak yitirmiş.

Orthia - Av Tanrıçası Artemis'in lakabı.

Satyr'ler - Yunan mitolojisinde ikinci derecede gelen Kır Tanrıları. İnsansız yerlerde yaşarlar. Sivri uzun kulaklı, boynuzlu, yassı burunlu, keçi ayaklı, kısa kuyruklu ve gövdeleri baştan aşağı kıllarla kaplı yaratıklardır. Silenler adı ile de tanınırlar. Bazı kaynaklara göre, Dionysos'un uşaklığını yaparlar. Onları bazen ormanların ve çobanların Tanrıları olan Pan'larla karıştırırlar. Romalılar Satyr'lere Orman Tanrıları da demişler.

Selen - Yunan mitolojisinde ay Tanrıçası. Titanlar Hyperion ile Theia'nın kızı. Helios (Güneş) ve Eos (Şafak) un kardeşi.

Silenos - Kır Tanrıları Satyr'lar yaşlanınca Silenos adını alırlar. Dionysos'un uşaklığını yaparlar.

Siren'ler - Yunan mitolojisinde ölümsüz doğaüstü yaratıklar. İsimleri ve sayıları ile farklı görüşler ortaya atıldığından onların kaynağının halk inancı olduğu düşünülebilir. Siren'ler güzel sesleri ile denizcileri çeker ve gemilerini tehlikeli adaya çekerek kazaya uğratırlardı. Homeros Odysseus destanında onlardan bahsetmiştir. Troya savaşından evine dönen Odysseus denizde Siren'lerle karşılaşmış, arkadaşlarına kulaklarını kapamalarını ve kendisini ise iplerle bağlamalarını emretmiş.

Sphinks - Yunan mitolojisinde kanatlı yaratık. Göğsü ve yüzü kadına, gövdesi aslana, kanatları kartala benzeyen bir varlık. Efsaneye göre Sphinks Thebai şehrine giden bütün yolları tutmuştu. Gelene geçene bir bilmece soruyor, bilemeyenleri midesine indiriyordu. Şehre kimse girip şehirden kimse çıkmayınca kıtlık baş gösterdi. Şehir kıtlıkla boğuşurken yiğit bir delikanlı geldi şehre. Adı Oidipustu. Sphinks'in sırrını çözebilmek için canavarın bulunduğu tepeye gitti. Yaratık hemen yöneltti sorusunu. "Sabahleyin dört, öğleyin iki, akşamleyin de üç ayaklı olan yaratık kimdir"? diye sordu Oidipus'a. Oidipus "insan" diye karşılık verdi. "Çocukken elleriyle emekler, büyüdüğü zaman dimdik yürür, ihtiyarladığı zaman da bir değneğe dayanır" dedi. Sphinks cevabın doğruluğu karşısında şaşırdı ve buna dayanamayarak kayadan atlayarak kendini öldürdü. Thebai'liler kurtarıcılarını saraya götürdüler, onu kral yaptılar.

Styks - (Styx) yer altı dünyası ölüler diyarının nehri.tıp sözlüğü

a: a.,a. arter (atardamar)kısaltılmış şekil, arteria. abdomen karın, batın abdominal karına ait, karın içi abondan bol, fazla miktarda abortus düşük, çocuk düşürme abuli iradesizlik, irade yitimi adult erişkin, erişkinlik çağıyla ilgili agoni can çekişme ajitasyon huzursuzluk, tedirginlik, iç çalkantısı. ajite heyecanlı, terirginlik, huzursuzluk akut had, hızlı gelişen, şiddetli alv  » Devamini Oku

Güzel Sanatlar Sözlüğü

acanthus :: :: eski yunan’dan beri süsleme sanatlarında kullanılan bitkisel bir motif. türkçe’de akanthus ya da akantus olarak yazılır. türkçe’de yanlış olarak kenger diye adlandırılsa da tümüyle farklı bir bitkidir. agora :: :: antik yunan kentlerinde stoalar ile çevrelenmiş, içinde ya da yakınında tapınak, bouleuterion gibi dini ve resmi yapıların bulunduğu toplumsal ve ti  » Devamini Oku

müzik sözlüğü

müzik sözlüğü -a- absolute kulak: bir sesi tam olarak söyleme ve duyma yeteneği. allegro: hızlı ve canlı çalmayı ifade eder. alto: en kalın kadın sesi. anahtar: portenin sol baş tarafına konulan işaret. sol, do ve fa olmak üzere 3 çeşit anahtar vardır. armoni: seslerin birbirleri ile olan uyumu, ahenk. arya: opera veya oratoryada önemli solo parçası. atonal müzik: modern   » Devamini Oku

yunan mitolojisinde savaş tanrısı

ares - (mars) savaş tanrısı. zeus ile hera'nın oğlu. homeros'a göre, son derece katı yürekli, kinci bir tanrıdır. arkadaşları olan deimos 'korku', enyo 'felaket'; phobos 'dehşet'; eris 'kavga' ve ölüm tanrıları kerler ile ares'in yanından hiç ayrılmazdı. yunanlılar ares'i pek sevmezlerdi ve bu nedenle onun tapınağına rastlamak imkansızdır. romalıLara göre ise mars üstün, soylu bir görünüşü olan hi  » Devamini Oku

Yunan

Antik Yunan tarihi M.Ö. 3000 ortalarından M.Ö. 1200 yıllarına kadar Girit’te bir uygarlık bulunuyordu. Bu kültür M.Ö. II.binde özellikle Ege Bölgesi ve Boğazlar yoluyla Karadeniz’le, Balkanlar yoluyla Avrupa’yla, Anadolu yoluyla da Ön Asya ile ilişkideydi. Girit’in diğer kültürlerle ilişkisi ticari amaçlıydı. Girit’te M.Ö. 1400’lerden itibaren dışarıdan gele  » Devamini Oku

Yunan Edebiyatı

Yunan Edebiyatı Yunan edebiyatı birkaç dönemde incelenebilir: 2.1.1. I. Dönem (M.Ö. IX. - VII. yy.) M.Ö. IX-VIII. yüzyıllarda Homeros ve Hesiodos gibi iki büyük şair yetiştirmiş olan Yunan edebiyatının en önemli türü şiirdir. Şiirler vezinli, ancak kafiyesizdir. Şiir türleri içinde de en çok görülen destan (epik şiir) dır. Destan nedir ?Bir milletin ortak tarihinde önemli izler bırakan savaş, d  » Devamini Oku

Yunan Heykel Sanatı

Yunan heykel sanatı Yunan heykelinde, kişisel özellikler değil, ortak ideal tip önemlidir. İdeal yüzler, ideal ölçülere uygun insan vücutları Yunan heykelinin başlıca özelliğidir. Başlangıçta kil, taş fildişi, kemik ve tunç gibi malzemelerden ilkel heykelcikler ortaya koyan Yunan heykelcileri zaman içerisinde bunu geliştirmişlerdir. Heykel sanatının gelişmesine ve anıtsal heykeltıraşlığın ortaya  » Devamini Oku

yunan mitolojisi

yunan mitolojisi : her şeyden önce khaos (kaos) vardı. bu bir boşluk değildi, içinde bütün eşyaların, tanrı ve insanların kaynağını bulundururdu. ilk önce khaos'tan toprak ana - gaia ve gökyüzü - uranos oluştu. gaia ve uranos'un birleşmesinden brontes, steropes ve arges ('gökgürültüsü', 'parıltı' ve 'şimşek') isimli üç kyklop doğdu. kykloplar alınlarının ortasında taşıdıkları tek gözleri ile yer a  » Devamini Oku

Ege ve Yunan Medeniyetleri

EGE VE YUNAN MEDENİYETLERİ Girit Adası, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı Anadolu ve Ege Adalarında yaşayan toplulukların meydana getirdiği medeniyettir. A)- GİRİT MEDENİYETİ: ege ve Yunan Medeniyetinin ilk ortaya çıktığı yer GİRİT ADASI'dır. Bu medeniyet buradan diğer adalara, Mora ve Yunanistan'a yayılmıştır. En önemli eserleri KNOSSOS SARAYI'dır. B)- MİKEN MEDENİYETİ (AKALAR): Anado  » Devamini Oku

yunanistan

yunanistan yunanistan son derece engebeli bir ülkedir. ülkenin içi ekser hallerde kuzeyden güneye inen, yalnız orta yunanistan'da kısmen doğuya kıvrılan ve ege adaları üzerinden anadolu yönünde uzanan yüksek dağlarla kaplıdır. bu suretle bazan 2500 m.'yi bulan yükseklikteki alanlar ayrılmış, bunların aralarında ise geçilmesi güç geçitler sayesinde birbirine bağlanan ince uzun vadiler meydana gel  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç