Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > E > Evren


Evren Nedir

Evren Nedir (Özet) : Maddesel varlığın insan zekâsıyla kavranabilen sonsuz bütünlüğüne evren denilmiştir. Evren hakkındaki bilgimiz ve bilincimiz her çağda derinlemesine genişlemesine artmaktadır. Yer merkezli sitem düşünüşünden güneş merkezli sistem düşünüşüne geçilmiştir. Bugün konuşulan ise güneş yakıtının bitiminde nasıl ve nerede yaşanacağıdır.

Evren Nedir (Detay)


Evren ya da Kâinat, uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. Pozitif bilimler açısından evren, gök cisimlerini barındıran uzay ve tamamen boş olan karanlık uzayın toplamıdır. Dolayısıyla modern fizik açısından evren, varolduğunu bildiğimiz bütün atomik alemlerdir.

Evrenin Evrimi


Yaklaşık 14 milyar yıl önce, madde ve enerji çok küçük (atom çekirdeğinin 10 üzeri 20'de biri kadar) bir hacim kaplıyordu. Bu hacmin içindeki yoğunluk ve sıcaklık sonsuz olarak kabul edilebilir. "Planck Zamanı" olarak bilinen ilk 10 üzeri -42 saniyeye kadar süren dönem, fizik yasalarıyla açıklanamıyor. Bu sırada, dört temel kuvvet (kütleçekimi, elektromanyetizma, zayıf ve güçlü kuvvet) büyük olasılıkta tek bir kuvvet olarak birleşmiş haldeydi.

Planck zamanının ardından kütleçekimi, öteki kuvvetlerden ayrıldı. Bu sırada, "Şişme Dönemi" olarak adlandırılan hızlı genişleme başladı. Şişme dönemi sadece 10 üzeri -12 saniye sürmesine karşın, evren bu sırada başlangıçtakinin 10 üzeri 50 katı hacme ulaştı. Sıcaklık 10 üzeri 32 Kelvin'den 10 üzeri 16 Kelvin'e düştü. Sıcaklığın 10 üzeri 28 Kelvin'e düşmesiyle ilk madde oluşmaya başladı. Bu madde, kuark ve lepton adı verilen parçacıklardan ve onların antimadde eşlerinden oluşuyordu.

Evrenin sıcaklığı düştükçe, güçlü kuvvet, geriye elektrozayıf kuvveti bırakarak ayrıldı. Madde ve antimadde bu sırada birbirini yok etti. Ancak, madde miktarı, antimaddeye göre biraz daha fazla olduğundan, fazla madde evrende varlığını sürdürdü.

10 üzeri -6 saniyeden sonra, evrenin sıcaklığı 10 üzeri 13 (10 Trilyon) Kelvin'e düştü ve kuarklar öteki parçacıkları oluşturmak üzere birleşmeye başladı. Bu sırada, zayıf ve elektromanyetik kuvvetler birbirlerinden ayrıldı. 1. saniyede, sıcaklık 10 üzeri 10 (10 milyar) Kelvin'e düştü. Elektronlar ve nötrinolar oluştu; kuarklar üçlü gruplar oluşturarak proton ve nötronları oluşturdu.

3. dakikada, sıcaklık 10 üzeri 9 (1 milyar) Kelvin'e düştü. Bunun ardından nötronlar ve protonlar, helyum ve döteryum gibi atomların çekirdeklerini oluşturmak üzere bir araya geldi. Bu sıcaklık artık büyük yıldızların çekirdeğindeki sıcaklıkla karşılaştırılabilir düzeye indi. (Yıldızların içinde de bu sıcaklıkta çekirdek birleşmeleri olur.)

10.000 yıl sonra, sıcaklık 1 milyon Kelvin'e kadar düştü ve atomlar oluşmaya başladı. İlk 100.000 yıl içinde, madde ve ışınım bakımından zengin olan evren, yoğun bir "sis" görüntüsüne sahipti. Serbest elektronlar ışınımı saçıyordu. 300.000 yıl sonra, sıcaklık 3000 Kelvin'e düştüğünde, elektronlar hidrojen ve helyum çekirdeklerine bağlandı ve sis kalktı.

İlerleyen süreçte, madde gökadaları oluşturmak üzere belli bölgelerde topaklanmaya başladı. 4 milyar yıl sonra, gökadalar ve yıldızlar oluşmaya başladı.

Evrenin Yaşı


Evrenin yaşı, Büyük Patlama'dan günümüze dek geçen zamandır. Şu anki teori ve gözlemler, evrenin yaşının 13.5 ile 14 milyar arası olduğunu önermektedir.[1] Bu yaş aralığı bir çok bilimsel araştırma projesinin görüş birliğiyle elde edilmiştir. Bu projeler arasında arkaplan ışınımı ölçümlerini ve evrenin genişlemesinin ölçümü için kullanılan diğer pek çok farklı yöntemi de içerir. Arkaplan ışınımı ölçümleri evrenin Büyük Patlama'dan bu yana olan soğuma süresini verir. Evrenin genişlediğine dair kanıtlardan biri olan kırmızıya kayma gözlemleri ise evrenin yaşının hesaplanması için kesin bilgiler verir.

Evren Nedir (Detay)


Universum – C. Flammarion, Holzschnitt, Paris 1888, Kolorit: Heikenwaelder Hugo, Wien 1998 Enerji dalga veya partikülleri homojen ve dengeli olarak çözüldüğünde 'Varoluş' ile 'Antivaroluş' olamayacağı ya da toplam karşıtları olan 'Yok oluşta' ise bir patlama olamayacağından, evren soğuyor mu, ısınıyor mu, evrenin durması sonu mudur, Büyük patlama evrenin merkezi mi, başlangıcı mıdır, başka galaksiler ve hayatlar var mıdır, güneş evrenin merkezinde midir gibi problemler hareket veya başka deyişle zamanın populer sorularını teşkil etmiştir.

Evrenin oluşumuna dair günümüzde en çok kullanılan teori, Bigbang (Büyük Patlama) teorisidir. Bu teoriye göre evren, sıfır hacimli ve çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip, sıkışmış bir noktanın patlamasıyla oluştu. ilk patlama nasıl oluştu Evren meydana gelmeden önce evrenin yerinde ne olduğu ya da evrenin neyin içinde genişlediği sorularına bilimsel bir cevap bulunamamıştır, bununla birlikte evrenöncesi durum, evrendışı varoluş hakkında hipotezler öne sürülmüştür. Büyük Patlama sonucunda altı yöne dağılan gaz molekülleri uzun bir dönem boyunca birbirlerinden bağımsız hareket ettiler. Sürekli genişleyen evrenin her yerinde geçerli olan fizik kurallarından kütleçekimi kanunu vasıtasıyla bağımsız gazlar birleşerek galaksileri (gök adaları) oluşturdular. Aynı evrensel fizik kanunu neticesinde gökadalar da birbirlerine yaklaşarak devasa gruplar oluşturdu. Galaksiler içinde yıldızlar ve bazı yıldızların çevresinde sistemler oluştu. İçinde yaşadığımız Güneş Sistemi bunlardan birisidir. Keşfedebildiğimiz evrende 400 milyardan fazla galaksi ve 10.1088 yıldız olduğu tahmin edilmektedir.

Evrenin Genişlemesi Kuramı


Kutupsal basınçlar sonucu yoğunlaşmış anti madde ile evren hâlen genişlemektedir. Gök cisimleri, evrenin genişlemesinde, birbirlerine olan uzaklıkları bakımından iki farklı davranış gösterirler. Şayet birden fazla gök cismi birbirlerinin kütleçekimine kapılırlarsa ya da hepsi birden ortak bir kütleçekiminin kuantumuna kapılırlarsa, bu durumda aralarındaki mesafe birbirleriyle yahut da ortak çekimi altına girdikleri kütleyle birleşene kadar her an azalır. Birinci durumun etkili olmadığı diğer bütün durumlarda gök cisimleri birbirinden sürekli uzaklaşırlar. İki gök cismi arası uzaklık daha önce x ışık yılı ise şu anda x+y ışık yılıdır (y>0).

Kozmik fon radyasyonu
Mantıken evren çok yoğun ve sıcak büyük patlama neticesinde genişlerken gökadalar birbirinden homojen hızlarda genişlemeliydi. Uzaktaki yıldız gökadaların daha büyük hızlarla birbirinden uzaklaşması homojen genişlemeyi de doğrular.

Evrenin orijini ve genişleyen iç /dış bükey ışık zamanı modeli. Dipteki patlama içerisindeki her şey ile yıldız adacıkları.O zaman Özel görelik kuramına göre ışık hızı aşılamayacağına göre en uzaktakiler ışık hızından küçük sonlu bir hızla uzaklaşmalıydı. En uzaktaki gökadadan gelen ışık hem en hızlı uzaklaşan hem de en uzak geçmişten gelen ışıktır. En uzak geçmiş ise evrenin oluştuğu zamanlardan gelen ışıktır.

Evren ilk oluştuğunda ışıma serbestçe yayılma fırsatı bulduğunda yani ilk madde öncesi yapıtaşlarının boşluklarından sızabildiği kadarıyla gözlemlenebilmektedir. Uzayda her doğrultuda homojen bir ışıma olmadığı gözlemlenmiştir. Fon ışımasının haritası gözenekli bir yapı sergiler.

Isı ve Hareket Yasası


Evrende tüm madde yapıtaşları atom, iyon, anyon, katyon yoğunlaşmış düzensiz ısı enerjileridir. Tüm maddeler enerjinin bir formudur ve Termodinamik kanunlarına göre işlemektedir. Termodinamiğin üç temel kanunu vardır. Termodinamiğin en basit yasası; Sıfırıncı kanun olarak adlandırılır. Daha basit bir ifadeyle farklı sıcaklıklarda iki cisim ısıl bakımdan temas ederse sıcak olan cisim soğur, soğuk olan cisim ısınır. Sıcaklık, madde içinde atomların titreşmesi ile iletilir. Bu nedenledir ki, ısı akışı sıcak cisimden soğuk cisime doğru gerçekleşir.

Birinci Kanunu, evrende temel olarak enerjinin yok edilemeyeceğini veya yoktan var olamayacağını söyler. Enerji sadece bir şekilden diğerine dönüşür. Bunun sonucu olarak geçmişteki bir olgunun gelecekte bire bir tekrarlanmayacağı düşünülür.

Termodinamik'in bilim dallarına da uygulanabilen İkinci Yasasına göre, ısı enerjisi daha soğuk bir kaynaktan, daha sıcak bir kaynağa enerji vermeden transfer olamaz. Başka bir deyişle, bir sistem kendinden daha soğuk sistemle ısıtılamaz. Sistemlerin bu özelliği Termodinamikçilerin geliştirdiği "entropi" kavramıyla açıklanır.

Isı Devinimi olarak da bilinen Termodinamiğin üçüncü Yasası kısaca: “Eğer mutlak sıfır noktası olan sıfır Kelvin derecesine (yani -273 Santigrat) ye inilirse, bu sıcaklığa inebilen tüm parçacıkların biririne eşit entropileri olur, 0-noktasi enerjisi (zero-point energy) olarak tanımlanır. İşte bu nokta entopinin minimuma gittiği sıfır entropi noktasidir. Bu yasa neden bir maddeyi mutlak sıfıra kadar soğutmanın imkânsız olduğunu belirtir (dinamik bir evrende ısı titreşim alışverişi düzensizliği ve pi sabiti.) Sıcaklık mutlak sıfıra yaklaştıkça bütün hareketler sabitleşir. Sayının sıfır değil de bir sabit olmasının sebebi, bütün hareketler durmasına ve buna bağlı olan belirsizliklerin yok olmasına rağmen kristal olmayan maddelerin moleküler dizilimlerinin farklı olmasından belirsizliğin hala mevcut olmasıdır. Üçüncü yasa sayesinde maddelerin mutlak sıfırdaki entropileri referans alınmak üzere kimyasal tepkimelerin incelenmesinde yararlı olan mutlak entropi tanımlanabilir.

Moleküler Enerjiler
Maddelerin ısınması veya soğuması bir takım zincirleme fiziksel olaydan meydana gelmektedir. Bu olaylar birbirini takip eden zincirleme kazalara benzer. Maddeler soğurken kendinden daha soğuk bir ortamla etkileşime girer. Maddeler ısınırken ise kendinden daha sıcak bir ortamla etkileşime girer. Biz soğumayı ele alalım. Bir maddenin soğuması için kendinden daha soğuk ortamla etkileşir dedik. Bu etkileşim esnasında olan şeyler şunlardan ibarettir: Maddenin tanecikli yapısı , yani moleküler yapıları veya atomik yapıları, soğuk maddeyle çarpışır. Bu çarpışma esnasında daha sıcak olan ve bunda dolayı daha hareketli ve moleküler yapısı daha serbest olan madde, moleküler yapısı daha soğuk olan yani moleküler yapısı daha az serbest olan atoma çarpar ve soğuk maddenin atomunun durgunluğu nedeniyle yavaşlar. Tıpkı koşarken duran bir cisme çarpmak gibi. Diğer soğuk atomu da hızlandırır. Bu olay tüm atomların enerjileri eşitlenene kadar devam eder. Isınma da bu anlatılan olayın tam tersi olur. Isınma da bu sefer soğuk maddeyi sıcak maddenin taneciklerinin hızından dolayı hızlanması yani ısınmasıdır. Sıcak olan ortamın da yavaşlaması yani soğumasıdır. İki anlatılan olay da birbirinin aynısıdır. Bu yüzden donma ve kaynama noktaları birbirine eşittir. Bu yüzden buharlaşma ve yoğuşma noktaları birbirine eşittir.

Özel görelilik kuramıve uzay-zaman
Gerçek sadece mesafedir.Çizgi esasen sadece uzunluğu Ldir (siyahla gösterilen);r. koordine farklılıkları uç noktaları arasındadır ( şöyleki Δx, Δy or Δξ, Δη gibi) kendi çerçevelerinin referansıdır. (mavi ve kırmızı ile uyarlanarak belirtilmiştir).Evrenin alan ve bir geçici (zaman) ​​olmak üzere en az üç boyutu vardır. Uzun süre mekansal ve zamansal boyutların doğada farklı ve birbirinden bağımsız olduğu düşünülmüştür, ancak özel görelilik kuramı ile , mekansal ve zamansal ayrımların herbir tanesinin hareketi ile (sınırlar içinde) karşılıklı çevrim'ler (interkonvertible) oluştuğu anlaşılmıştır.

Evren Konusundaki Görüşlerin Değişmesi


Eskiçağlarda birkaçı dışında bütün astronom ve düşünürler Dünya'nın evrenin merkezi olduğuna, Güneş, Ay ve yıldızların Dünya'nın çevresinde döndüğüne inanırlardı. Bu evren modeline göre, yıldızlar kristal bir kürenin iç yüzüne çakılmış gibi durağandı. Buna karşılık Güneş, Ay ve beş "gezegen yıldız" (Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn) bu durağan yıldızların önünde hareket halindeydi. Bütün gökcisimleri, sanki bir makineyle çalıştırılıyormuşçasına, değişmez bir düzen içinde Dünya'nın çevresinde dolanırdı. Eski astronomlar gezegenlerin bu teorik hareketini, Güneş'in ve yıldızların dünya etrafındaki günlük dolanımını açıklayabilmek için karmaşık evren modelleri geliştirdiler.

Bu eski astronomlar içinde etkisi en uzun süreli olan İskenderiyeli Batlamyus'tur (Klaudios Ptolemaios). M.S. 2. yüzyılda yaşayan bu ünlü bilgin, bugün Almagest adıyla bilinen büyük yapıtında gökcisimlerinin karmaşık hareketini açıklayan evren kuramını ortaya attı ve Dünya'yı evrenin merkezi olarak kabul eden bu kuram yaklaşık 14 asır boyunca Ortaçağ Avrupası'nda tartışmasız benimsendi.

Uzayın uçsuz bucaksız ve karanlık boşluğunda; Güneş'e benzer yıldızlardan oluşmuş bir gökadanın ortasında yüzen günmerkezli Güneş Sistemi düşüncesinin yerleşmeye başlaması ancak 16., 17. ve 18. yüzyıllara rastlar. Mikolaj Kopernik, Galileo Galilei ve Johannes Kepler gibi büyük bilginler, Dünya'nın ve öbür gezegenlerin Güneş'in çevresindeki yörüngelerde dolandığını kanıtladılar. Isaac Newton, bu gezegenleri Güneş'in çevresindeki yörüngelerinde tutan evrensel çekim ( kütleçekim ) kuvvetinin varlığını açıkladı. 18. yüzyılın sonlarında William Herschel ve onu izleyenler de bütün Güneş Sistemi'ni içeren Samanyolu Gökadası'nı incelediler; bulutsu (nebula) adı verilen soluk ışıklı gaz ve toz bulutlarını araştırarak bunlardan çoğunun gerçekte Samanyolu'nun ötesindeki başka gökadalar olduğunu saptadılar.

19. yüzyılın ortalarına doğru astronomları; insanın dış gücünün çok ötesinde, tasarlanamayacak kadar engin bir evren düşüncesine götüren önemli gelişmeler oldu. Evrenin sınırsız boyutlarının ilk somut göstergesi, büyük Alman astronomi bilgin Friedrich Wilhelm Bessel'in ( 1784 - 1846 ) o güne kadar denenmemiş bir yönteme başvurarak 1838'de yaptığı bir uzaklık ölçümüdür. Bessel, ilk kez ıraklık açısından yararlanarak, Güneş ile yakınındaki Kuğu 61 yıldızı arasındaki uzaklığı kesin değerleriyle ölçtü ve inanılması güç bir sonuç buldu. Bu ölçüme göre Kuğu 61 ile Güneş arasındaki mesafe 97 trilyon kilometreden daha fazlaydı (tam olarak 97.432.493.000.000 km). Yakın bir yıldızın bile böylesine şaşırtıcı bir uzaklıkta olması, uzayda yapılacak ölçümlerde kilometre ve mil gibi geleneksel ölçü birimlerini kullanmanın ne kadar anlamsız olduğunu açıkça ortaya koymuştu. Bunun üzerine astronomlar, çok hızlı bir maddenin bu uzaklığı ne kadar zamanda alacağını belirtmenin çok daha kolay ve anlamlı bir ölçü birimi olacağına karar verdiler. Saniyede yaklaşık 300.000 km hızla hareket eden bir ışık ışını bir yılda yaklaşık 9.6 trilyon kilometre yol alır. Işık yılı, bugün astronominin temel uzunluk ölçüsü birimidir. Bu ölçü birimine göre Kuğu 61, Güneş'ten 10,3 ışık yılı uzaklıktadır. (Günümüzde yapılan daha duyarlı ölçümler bu uzaklığın 11,2 ışık yılı olduğunu ortaya koymuştur.) Güneş'e en yakın yıldız ise yanlızca 4,3 ışık yılı uzaklıktaki Proxima Centauri'dir (Erboğa takımyıldızından bir yıldız).

Heat death
Ultimate fate
Olası sonuçlar
"Makro evrende bir şey mahveden, mikro evrende içinden kaybeder." hindu-anonim.

1. Açılıp kapanan Büyük Çöküş evren teorisine göre evrenin itme gücü bitince çekme gücü başlayacak ve böylece büzüşecek, gök cisimleri çarpışarak kaynaşacak ve büyük bir patlamayla evren tekrar genişlemeye başlayacaktır. Gold Evreni olarak bilinen bu modelde, evren Büyük Patlama ile başlar sonra yükselen entropi ve zamanın termodinamik oku genişlemeyi işaret eder, Evren, çok düşük yoğunluğa ulaşınca çekilmeye başlar. Böylelikle entropi çok fazla alçalır ve zamanın termodinamik oku bu kez ters istikameti işaret eder ve evren çok düşük entropi çok yüksek yoğunlukta Büyük Çöküş ile sona erer.

Büyük Patlama’nın daha önceki Büyük Çöküş’lerden meydana geldiği ihtimâlini ortadan kaldırmamasına rağmen, Özellikle evrenin genişlemesinin hızlandığı tesbiti ile bilimsel çevrelerde en çok kabul edilen 'Heath Death' adı verilen, evrenin en sonunda ısı ölümü ile tamamen son bulabilmesi görüşü olmuştur.

2. Evrenin ısısal ölümü ve Büyük donma teorilerine göre ise sıcak patlama ve kaotik bir karmaşa ile var olan evren zaten soğumaya çalışmaktadır. Evren genişlemeye devam edecek yeteri kadar büyüyünce yoğunluğu aşırı azalacak ve sıcaklığı kararı kadar düşecek ve bunun sonunda baskı altındaki kutupsal graviteler çözünerek eşit düzeye inecek ve eviren donacak yani yokolacaktır. Bilimsel yönden baktığımızda canlılar şartlarının yaşanamaz dereceye gelmesinden daha önce tahminen üremenin zayıflaması nedeniyle yok olacaktır. Nispeten az kanlı bu bilimsel kıyamet tesadüfi veya korku filmi olmaktan çok, kendiside belki senaryolar gölgesinde tamamlanabilen bir evrimin son gayesi gibidir.

Big Bang'den itibaren 5 milyar yıl geçene kadar evrenin genişleme hızı yavaş yavaş azalıyordu, fakat genişlemeyi sürükleyen karanlık enerjinin varlığı evrenin toplam kütlesini yenerek gittikçe hızlanmaya başladı.

Evren çok geniş bir kalıptır. Tüm gezegenleri ve Samanyolu gibi birçok galaksiyi içine alır.
Evren | Ekleyen: | Tarih: 06-Oct-2011 13:42. | Bu yazı 65127 kez okundu..

Evren ile ilgili diğer yazılar..

  • # Tohum ve Evren

    Erich Von Daniken'ın olaylara yaratan tanrıların arabaları kitabından sonra çıkardığı üçüncü kitap. TOHUM ve EVREN, Daeniken'in dördüncü büyük araştırma gezisinin ürünü: Seylan, Singapur, Malezya, Guam, Ponape, Yeni Zeylanda, Tayvan, Şili, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, San Salvador, A.B.D.... Uçakla 123.000 kilometrelik bir dünya turu... Ekvator'da yerin 240 metre altında gizli mağaralar sistemi... Cuenca'da o zamana dek hiç fotoğrafı çekilmemiş altın hazinesi... Tufandan önce külçe altın üzerine işlendiği sanılan figürler, simgeler, ya...
    Devamını Oku 2012-09-27 16:50:24


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
zeus
Tarih: 18:10:25 03.24.2008  Güncelleme: 18:10:25 03.24.2008
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Evren ve Örneklem

EVREN
Araştırma tasarımı her şeyden önce, araştırılan sorunun belirlenmesi ve bu sorunun bulunduğu ana kitlenin sınırlarının çizilmesiyle kurulabilir. Araştırma evreni araştırma probleminin etkisi altında bulunan ve bilgi sağlamak için gözlem yapılacak ana kütledir. (Bal, 2001, s.110)

İncelenmek istenen birimlerin meydana getirdiği, gözlenebilir ortak karakteristiklere sahip objelerin oluşturduğu belli bir kurala uyan öğelerden oluşmuş topluluğa evren denir. Evren araştırma kapsamına giren gruptur. Araştırma kapsamına giriş iki şekilde düşünülebilir. Biri verilerin elde edilişi; diğeri, bulguların genellenmesi yönünden. Verilerin elde edilişi yönünden düşünüldüğünde evren, mevcut olan ve örneklemin seçildiği gruptur. Bulguların genellenmesi yönünden düşünüldüğünde evren, mevcut ve örneklemin seçildiği grup olabileceği gibi; mevcut olmayan, kuramsal bir grup da olabilir.

Bir kimse araştırmasını ve elde ettiği bulguları Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bölümünün bugünkü öğrencilerine; gelecek on yıl içinde Eğitim Bölümü öğrencilerine genellenebilecek şekilde düzenleyebilir.

Görülüyor ki, ilgi duyulan alan oldukça geniş olabilir. O kadar geniş olabilir ki, araştırmacının ona dokunması, elemanlarını görebilmesi ve onu fiziki olarak inceleyebilmesi olanaksız olabilir. Bazı hallerde evren, henüz gerçekte mevcut değildir bile. Gelecek on yıl içinde Eğitim Bölümünü bitirecek kişileri şimdiden görme, inceleme olanağı yoktur. Böyle bir grup henüz oluşmamıştır. Bu tür evrene hedef evren, kuramsal evren denir. Bugün Eğitim Bölümü öğrencileri üzerinde yapılacak bir çalışmanın sonuçlarının on yıl sonraki öğrencilere nasıl genellenebileceği tartışılabilir. Bu, konunun cinsine bağlıdır. Eğer bugün Eğitim Bölümü öğrencilerinin kütüphanede harcadıkları zaman başarıları ile pozitif bir ilişki gösteriyor ise, bunun on yıl sonraki öğrenciler içinde doğru olacağına aykırı bir iddiayı haklı çıkaracak ne mantıki, ne de ampirik çalışma bir olsa gerek.

Evrenin büyüklüğü yada küçüklüğü amaca, genellemelerin kimleri yada nereleri kapsaması istendiğine bağlıdır. Belirli bir amaç için evren olarak seçilen bir grup, başka bir amaç için evren olmayabilir. Sosyoloji, psikoloji, eğitim vb. alanlardaki araştırmalarda evren, genellikle araştırmalarda kullanılacak verilerin kaynağını oluşturur. (Kaptan, 1998, s. 145-146)

B. ÇALIŞMA EVRENİ
Aslında iki tür evren vardır. Birisi, genel evren, öteki ise çalışma evrenidir. Genel evren, soyut bir kavramdır; tanımlanması kolay fakat ulaşılması güç ve hatta çoğu zaman olanaksız bir bütündür. Örneğin, insanları evren olarak alan bir araştırmacının, tüm insanlara ulaşması yada onlara genellenebilecek bir başka yol izleyerek tümüyle güvenli bir sonuca varması olanaksızdır. Bu nedenle, olası yanlış anlamaları da kaldırabilmek için, çalışma evreni kavramı geliştirilmiştir.

Çalışma evreni, ulaşılabilen evrendir. Bu yönü ile somuttur. Araştırmacının, ya doğrudan gözleyerek yada ondan seçilmiş bir örnek küme üzerinde yapılan gözlemlerden yararlanarak, hakkında görüş bildirebileceği evren çalışma evrenidir. Pratikte, araştırmalar, çalışma evreni üzerinde yapılmakta olup sonuçların da, yalnızca bu sınırlı evrene genellenmesi kaçınılmazdır.

O halde, evreni tanımlama ve sınırlandırma, aslında, çalışma evreni belirlemek için yapılmaktadır. Böyle bir evreni belirlemenin en iyi yolu amaca uygun ölçütler geliştirmek ve bu ölçütleri uyanları çalışma evrenine almaktır. (Karasar, 2004, s.110)

C. ÖRNEKLEM
Örneklem belli bir evrenden, belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evreni temsil yeterliği kabul edilen küçük kümedir. Araştırmalar, çoğun, örneklem kümeler üzerinde yapılır ve alınan sonuçlar, ilgili evrenlerine genellenir. (Karasar, 2004, s.110-111)

Örneklem, herhangi bir evrenden belirli bir yolla seçilmiş daha küçük obje ve bireylerin oluşturduğu gruptur. Bir bakıma örneklem bir veri grubudur. İlgili olduğumuz alanın tümünden daha az bilgi ve elemanı gösteren bir veri grubu örneklemi oluşturur. Örneğin 500 adet test puanı arasından seçeceğimiz 50 adet puan bir örneklemdir. Eğer bu 500 puanın her biri bir öğrenciye ait ise, 50 puanın sahibi olan 50 öğrencide 500 kişinin örneklemidir. Yani, burada örneklemi hem veri, puan; hem de buna sahip olan insan, öğrenci yönünden düşünmüş oluyoruz. (Kaptan, 1998, s.147)

Örneklemin nasıl seçileceği, evrenin özellikleri ve evrende elemanların dağılımı ile ilgilidir. Evren çeşitli durumda olabilir. Bir bardaktaki su, bir torbadaki bilyeler, uzun zaman ders görmüş öğrenciler gibi. (Arıkan, 2000, s.135)

D. ÖRNEKLEME

Örnekeleme yöntemi, bir araştırma evreninin geniş olması durumunda, araştırmacının alana tüm olarak, gerçekçi olarak giremediği zamanlarda başvurulan bir yöntemdir. Örneklem, sözcük anlamının açık olarak belirttiği üzere, araştırma evreninin (popülasyon) bir kesitin çalışma alanı olarak alınması ve sonuçların araştırma alanının tümüne genellenmesidir. Örnekleme araştırma evreninden, bu evreni tüm olarak temsil edebilecek nitelikte bir kesiti alınması işidir. Örnek ise örnekleme yöntemi kullanılarak araştırma evreninden alınan kesitin kendisi, sayısal çokluktur.(Aziz, 1994, s.53)

Örneklemede en önemli ilkelerden biri örnekleme yöntemi ile örneklenecek özellikler arasında bir bağ bulunmasıdır. Örneğin bir mahallede, aylık gelir üzerindeki incelemede kullanacak örneklemi köşe başındaki evlerden seçmek hatalıdır. Çünkü, köşe başındaki evler aylık gelirden bağımsız değildir. Köşe başındaki evlerde oturanlar, çoğu kez geliri yüksek olanlardır. Eğer araştırma insanların gözlerinin rengi konusunda olsaydı, köşe başındaki elveren örneklem almanın bir sakıncası olmazdı. Çünkü, köşe başındaki evde oturmak ile yada ekonomik statü ile göz rengi arasında bir ilişki olduğu savunulamaz. (Kaptan, 1999, s.148)

E. ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ
1. Olasılı (İhtimali) Örnekleme

Olasılı örnekleme, yapılacak bir tahminin, istatistik esasları içerisinde yürütülmesi için gerekli ihtimallerin tümünü tanımlar. Bu örneklem yönteminde gözlemlenecek birey ve objelerin örnekleme girme yada girmeme şansları eşittir. (Aziz, 1994, s.55)

a) Basit Rastlantısal (Tesadüfi) Örnekleme
Basit rastlantısal örnekleme, örnekleme giren birey ve objelerin yerine başka birey ve obje koymadan örneklemin çekilmesidir. Örnekleme temel olarak alınan listeden alınan her birey yada objenin yerine başka birey yada obje konulmadan örnekleme yapılması basit rastlantısal yöntemin esasını oluşturur.

Bu yöntem, örneklem sürecindeki herhangi aşamada birey ve objelerin seçilme şansı eşit ise yeterli bir yöntem olarak kullanılabilir. Eğer evren oldukça geniş yada örneklem sayısı göreli olarak küçük ise, örneklem olasılıklarından başından sonuna kadarki farklılıklar dikkate alınmayabilir. Aziz, 1994, s.55)

b) Dizgeli Rastlantısal (Sistematik Tesadüfi) Örnekleme
Dizgeli rastlantısal örnekleme, evrenden belli bir dizge (sistem) içerisinde örneklem çekilmesidir. Basit rastlantısal yöntemden farkı, rastlantısal bir başlangıçtan sonra, örnekleme girecek birey ve objelerin belli aralıklarla seçilmesidir. Sözgelimi, örneklem, evrenin yarısını kapsayacak ise, her iki birimden biri alınacak demektir. Dizgeli rastlantısal yöntemin basit rastlantısal yönteme göre güvenirliği daha azdır. Çünkü basit rastlantısal yöntemde, evrendeki birey ve objelerin dağılımı düzenli ise, her birey ve objenin örnekleme girmesi daha olası iken dizgeli rastlantısal yöntemde her n’ cinin alınması ile dizgeli olmaktan kaynaklanan hata yapılabilir. Dizgeli rastlantısal yöntemin kullanılması daha pratik, göreli ucuz olmasına karşılık, yöntemin daha karmaşık ve yanlılığa açık olması hata payını yükseltmektedir. (Aziz, 1994, s.56)

c) Katmanlı (Tabakalı) Rastlantısal Örnekleme
Katmanlı rastlantısal örnekleme yönteminde, rastlantısallık olmakla birlikte, bu yöntemin kullanılmasından önce, evrenin tabakalara ayrılması söz konusudur. Evrende aynı nitelikte bulunan birey ve objeler tabakalandırılır ve örneklem ayrı ayrı bu tabakalardan alınır. Burada önemli olan husus, tabakalara giren birey ve objelerin başka tabakalarda yer almamasıdır.

Tabakalı örnekleme yöntemi, evrendeki birey ve objelerin dağılımının belirli aralıklarla değişmesi durumunda, özellikle dizgeli rastlantısal yöntemin kullanılmasının sakıncalı olacağı durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Diğer yöntemlere göre özellikleri şöyle sıralanabilir:

1. Evrenin tabakalara iyi ayrılması durumunda her hangi bir birey ve objenin bu tabakalar dışında kalması söz konusu değildir. Bu bakımda yanılgı, örneklem hatası en alt düzeydedir.
2. Evrenin türdeşliğinin yüksek olması durumunda, tabakalardan çekilecek örneklerin evreni temsil yeteneği daha çoktur.
3. Örneklem birbirine yakın tabakalardan alınacağından para ve zaman tasarrufu sağlar. (Aziz, 1994, s.56-57)

d) Küme Örneklemesi
Evreni oluşturan bireylerin tam olarak listelenemediği hallerde küme örneklemesinden yararlanılır. Bu teknikte seçilen örnek bir evrenin tek tek birimleri değil, o birimlerin oluşturdukları gruplar yani kümelerdir. Burada önce evrendeki kümeler listelenir. Sonra ilke olarak bu kümelerin tam sayımı yapılır.

Suçluluk üzerine bir araştırma yapacağımız zaman evrendeki tüm suçlular içinden örneklem oluşturmak yerine hapishaneler düzeyinde kümeler oluşturulur, bu kümeler içinden tesadüfi teknikle belirlenen hapishanelerde tam sayım yapılır, yada bu birimler evren kabul edilip bunların içinden rastlantısal yada tabakalı örneklem seçilir.

Küme örnekleme tabakalı örneklemeye benzer görünmekle beraber bazı temel farklılıklar gösterir. Tabakalı örneklemede her alt evren örneklemede temsil edilirler. Oysa küme örneklemede bazı kümeler örneklemede temsil edilirken bazıları temsil edilmezler… birimler arasındaki mekan uzaklığının büyüklüğü, hazır kümeleri listeleriyle beraber bulmanın kolaylığı, evreni istenen şekilde alt evrenlere ayırma güçlüğü küme örneklemeyi tercih nedeni olmaktadır. (Bal, 2001, s.124-125)

2. Olasılıksız (İhtimali Olmayan) Örnekleme

Evrendeki birey ve objelerin örnekleme çekilmesinde olasılık yöntemlerinin kullanılamadığı durumlarda başvurulan, olasılık yönteminin tam tersi bir yöntemdir. Olasılıksız yöntemde, örnekleme çıkacak her birey ve objeye eşit şans tanıma yerine, birey ve objelerin belirli özellikleri dikkate alınarak örnekleme alınması yada alınmaması temel ilkesi vardır. (Aziz, 1994, s.58)

a) Uygun Örnekleme

Uygun örnekleme yönteminde örnekleme girecek birey ve objelerin, araştırmacının çevresi de, yakının da bulunan tanıdığı, bildiği çevreden çekmesidir. (Aziz, 1994, s.58)

b) Kota Örnekleme
Kota örnekleme, olasılıklı yöntemde tabakalı örnekleme benzerlik gösterir.Araştırmacının, önce araştırma evreninden belirli özellikleri olanları gruplandırması ve bunlardan belli bir sayıya ulaşıncaya kadar örneklem almasıdır. Burada önemli olan husus, araştırmacının, bu tabakalardan aldığı örneklemde tarafsızlığın sağlanmasıdır. (Aziz, 1994, s.58)

c) Boyutsal Örnekleme
Boyutsal örnekleme, kota örneklemenin çok boyutlu durumudur. Evrendeki her boyutun alınarak bunların bileşiminden örneklemin alınmasıdır. Böylece her birey ve objenin bir kez olsun örneğe girmesi sağlanır. Bu tür yöntem, küçük ölçekli örneklemlerde uygulanabilir. Ancak, örneğin çok küçük olması durumunda da her birey ve objenin örneğe girmeme olasılığı vardır. (Aziz, 1994, s.59)

d) Amaçlı Örnekleme
Bu yargısal örnekleme türünde amaçlı olarak evrenin tümü değil, soruna en uygun kesimi gözlem konusu yapılır. Bu nedenle amaçlı örnekleme denilmektedir. Örneğin endüstride melek hastalıkları konusunda bir araştırma yapıldığını var sayalım.tüm endüstri işçilerinden örneklem oluşturmak yerine hastalıkların daha çok ortaya çıktığı yaşlı işçilerden örneklem oluşturmak gerekir. Bu araştırmada sonuçların evrene göre genellenmesi kuşkuludur. (Bal, 2001, s.128)


e) Kartopu Örneklemesi

Bu örnekleme özellikle potansiyel denekleri belirlemenin zor olduğu zaman kullanılır. Bu teknikte denekler tanıdıkları kişileri araştırmaya gönderirler. Bu kişilerde tanıdıkları kişilere gönderirler ve bu belli bir noktaya kadar devam eder. Tepeden aşağıya yuvarlandıkça büyüyen kartopu gibi örneklem hacmi giderek büyür. Bu ulaşılması zor ve bilinmeyen deneklere ulaşmak bakımından yararlı olmakla birlikte bir dereceye kadar yanlı olma riskide vardır. (Bal, 2001, s.128)


F. ÖRNEKLEMEDE GÜVENİRLİK VE GEÇERLİLİK

Güvenirlik, bir araştırmada kullanılan veri toplama tekniklerinin, aynı konuda bir başka zaman ve mekanda yapılan bir diğer araştırmada aynı sonuçları yada benzer sonuçları vermesi özelliğidir. Bir diğer değişik aynı konuda, aynı koşullarda yapılan iki ölçüm arasındaki farkın olmaması yada bilinen koşulları (değişkenlerin) belirlediği farkla elde edilmesidir. Güvenirliğin sağlanabilmesi için ön koşul, veri toplamak için seçilen ölçüm aracının, o konuda ölçüm yapmaya elverişli olmasıdır. (Arıkan, 200, s.140)Geçerlilik, bir araştırmada kullanılan ölçüm yapan aracın, o konuda ölçüm yapmaya uygun olmasıdır. Bir araştırmanın verilerinin ve istatistiksel çözümlemesinin güvenilir olması yeterli değildir. Aynı zamanda bu bulguların geçerli olması gerekir. Bunun içinde ölçmek amacı ile seçilen aracın (tekniğin), sözgelimi, sayısal çokluğun tutum ve davranışını ölçmeyi amaçlayan bir araştırmada monografik yöntem ve bununla ilgili veri toplama teknikleri sayısal çokluğun tutum ve davranışını ölçmeye elverişli değildir. Geçerlilikte bir başka özellik, yalnızca ölçüm aracının uygun olması değil, aynı zamanda konuyu yanılgısız olarak ölçmesi de beklenir. Ölçümde, ölçüm aracının niteliğinden, yapısından kaynaklanan sistematik yanılgı durumu olmamalıdır. (Kaptan, 1998, s.153)

KAYNAKÇA
Bal, Hüseyin. Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Isparta: Fen-Edebiyat Fak. Yayınları, 2001
Aziz, Aysel. Araştırma Yöntemleri-Teknikleri Ve İletişim, Ankara: Turhan Kitabevi, 1994
Kaptan, Saim. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve İstatistik Yöntemleri, Ankara: Bilim Yayınları, 1998
Arıkan, Rauf. Araştırma Teknikleri Ve Rapor Yazma, Ankara: Gazi Kitabevi, 2000
Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2004
Hazırlayan
Ahmet Melih İPEK
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Evren
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç