Anasayfa > Sözlük > T > Türk Dilinin Tarihi Gelişimi


Türk Dilinin Tarihi Gelişimi
Yeryüzünde sayıları 2800 civarında olan yaşayan ve ölü diller vardır.Bu diller
kök yakınlığı bakımından gruplara ve dil ailelerine ayrılmaktadır.Dil
ailelerinin başlıcaları; Hind-Avrupa,Hami-Sami,Ural-Altay,Çin-Tibet,Bantu
dilleridir.
Pek çok değişik görüşe rağmen Türk dili,dünya dilleri arasında Ural-Altay dil
ailesinin Altay koluna dahil bir dil olarak gösterilir.Yapı ve kök yakınlığı
olarak da Türkçe,tek heceli,sıralayıcı,yoğurucu vb.dil tipleri arasında bitişken
(veya eklemeli) diller grubuna girmektedir.
Ural-Altay dil ailesinin artık başlı başına bir aile olarak incelenen Altay
kolu,öteki Ural kolu gibi,adını coğrafyadan almaktadır.Bugünkü altın kelimesinin
eski şekli olan altun ve Moğolcadaki altan kelimeleri ile kökü bir ve altın
dağları demek olan Altay dağlarının adı filolojide,geniş anlamda,akrabalığı söz
konusu olan Altay milletlerinin ortak adı;dar anlamda ise,bugün o bölgede oturan
Türk boylarına ve şivelerine topluca verilen isimdir.
Ural-Altay dil birliği görüşüne göre bu dil ailesine giren diller şunlardır:
1-Ural dilleri
a)Fin-Ugor
-Fince,Macarca,Estçe vb.
b)Samoyed
2-Altay dilleri
a)Türk b)Moğol c)Mançu-Tunguz d)Kore e)Japon
Altay koluna giren dillerin,tahmini olarak tarihin karanlık devirlerinde ortak
bir ana Altay dilinden çıktığı kabul edilir.Yakın zamanlarda Kore ve Japon
dilleri de bu grup içerisinde gösterilmeye başlanmıştır.
Önceleri Fin-Tatar,Türk-Tatar,Turani gibi isimlerle de adlandırılmış olan Altay
dillerinin,kelime benzerliklerinden başka,ortak nitelikleri başlıca şu dil
özelliklerinde görülür:Ses bilgisi bakımından bu dillerde ses uyumu vardır.Şekil
bilgisi bakımından kelime yapımı ve çekimi son eklerde olur.Kelimelerde cinsiyet
ayrımı yapılmaz.İsim çekiminde yalın hal eksizdir.Genellikle sayı sıfatlarından
sonra gelen isimlere,özel durumlar dışında,çokluk eki getirilmez.Cümle bilgisi
bakımından söz diziminde belirten unsur,belirtilenden önce gelir ve şekil
değiştirmez.Cümle kuruluşunda özne fiilden önce ve genellikle başta,fiil ise
sonda bulunur.
Buna karşılık bütün bu özellikleri dil akrabalığı için yeterli görmeyen ve
benzeşme,karşılıklı etki yolu ile bu diller arasında bir yakınlık,benzerlik
kurulduğunu ileri süren dilciler;ana kültür kelimelerinden çoğunun Altay
dillerinde değişik olduğunu belirtmişlerdir.Bu dilleri konuşan milletlerin eski
tarihlerinin karanlık oluşu,çok yurt değiştirmiş ve komşu milletlerin
dillerinden etkilenmiş bulunuşu,Altay dillerinin karşılaştırmalı gramerinin
ortaya konulmasın da güçleştirmiş ve geciktirmiştir.Fakat son yıllarda yapılan
ciddi denemeler sonucu birinci ve ikinci şahıs zamirleri karşılaştırılarak Altay
dilleri arasındaki benzerlik şöyle belirtilmiştir:
Türkçe:ben,sen Moğolca:bi,çi Tunguzca:bi,şi Mançuca:bi,si

Türk Dilinin Tarihi Gelişimi | Ekleyen: | Tarih: 08-Nov-2007 23:09. | Bu yazı 10757 kez okundu..

Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ile ilgili diğer yazılar..


İlgili Yazilar

Atatürkün Spor ve Sporcular Hakkında Söylediği Sözler

Devamini Oku
1. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. 2. Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler , zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben Sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlâklısını severim. 3. Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır. Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması , Türk gençliğinin spor bakımın...

Atatürk İlkeleri

Devamini Oku
A) Temel İlkeler : 1 - Cumhuriyetçilik 2 - Milliyetçilik 3 - Halkçılık 4 - Laiklik 5 - Devletçilik 6 - İnkilapçılık B) Bütünleyici İlkeler : 1 - Ulusal egemenlik (Cumhuriyetçilik – Egemenligi milletin kullanmasi) 2 - Ulusal birlik, beraberlik ve ülke bütünlügü (Milliyetçilik) 3 - Ulusal bagimsizlik 4 - Yurtta baris, dünyada baris (Dis siyaset, kalkinma amaçli) 5 - Bilimsellik ve akilcilik (Rasyonalizm) 6 - Çagdaslik ve batililasma (Inkilapçilik) 7 - Insan ve insanlik sevgisi (Dünya milletleri akrabadir) * Atatürk İlkel...

Türk Edebiyat Tarihi

Devamini Oku
Türk Edebiyatı, Türklerin dâhil oldukları üç medeniyet ve kültür dairesine paralel olarak üç safhada incelenmektedir. 1. İslâmiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı, 2. İslâmî Devir Türk Edebiyatı, 3. Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı. Bu tasnif Fuat Köprülü tarafından ortaya atılmış ve edebiyat araştırmacıları tarafından bugüne dek kullanılagelmiştir. Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılmasında Kullanılan Kıstaslar Türk edebiyatı devirlere ayrılırken değişen dil anlayışı, kültürde görülen farklılaşma, yeni dinî hayat, dil coğraf...

Türkiye Nüfus Özellikleri

Devamini Oku
—Nüfus artışı yüksektir —Genç nüfus fazladır. —Aktif nüfus fazladır.(çalışabilecek nüfus). Çalışma çağındaki nüfustur. Çalışan nüfus ya da faal nüfus da denir. —İşsizlik oranı fazladır. —Sağlık, eğitim ulaşım sorunları yaşanmaktadır. —Nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır. —Bağımlı nüfus fazladır. —Ortalama yaşam süresi azdır. —Kırsal kesimde kadın nüfusu fazladır.(göç nedeniyle) —Kentsel nüfus en fazla Marmara bölgesinde, kırsal nüfus en fazla Karadeniz bölgesindedir. —Kentsel nüfus fazladır(göç sonucu) —Tabanı geni...

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Türk Şiiri

Devamini Oku
Horasan’dan Ahmet Yesevi’ye bağlı erenlerin Anadolu’ya gelmeleriyle başlayan tasavvuf akımı, Anadolu’ daTasavvuf Edebiyatının doğup gelişmesini sağladı. İslam dininin ve yapılan ibadetlerin daha kolay anlaşılması amacıyla tekke çevrelerinde, halkın her kesiminin anlayabileceği şiirler söylenmeye başlandı. Zamanla bunlar gelişerek ”dini-tasavvufi Türk şiir” geleneğini oluşturdu. Tasavvuf, Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmaya, kendi varlığını, Allah sevgisiyle eritip. O’nun emir ve yasaklarına uyarak son...

Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Yaptığı Çalışmalar

Devamini Oku
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bilime ve bilimsel araştırmalara büyük önem verdiği herkesçe bilinmektedir. Atatürk’ün en büyük amaçlarından biri de Türkiye’yi çağdaş bir ülke hâline getirmek ve Avrupalı devletler seviyesine çıkarmaktır. Bunu yaparken en büyük yol gösterici olarak bilimi kabul etmiştir. Atatürk’ün yaptığı inkılaplar incelendiğinde, bu inkılapların aklın ve bilimin önderliğinde yapıldığı, modern yenilik ve gelişime açık bir özelliğe sahip olduğu görülmektedir. Bir ülkenin...

Klasik Türk Müziği

Devamini Oku
10. yüzyılda yaşamış olan Fârâbî’den Timurlenk’in öldüğü 1405’e kadar geçen süre, Türk Musikîsinin nazarî yönleriyle açıklandığı ve yazıya aktarılmaya başlandığı “oluşum dönemi”ni kapsamaktadır. Bu dönemin sonlarına doğru, çok meşhur bir üstad olan Abdülkâdir Merâgî, bir sonraki "evre" 'nin tohumlarını ekmiş, Türk Mûsikîsine yeni bir yön vermiştir. Bunu takiben, 15. yüzyılın başından Yavuz Sultan Selim ’in tahta çıktığı 1512’ye değin; anlatıla geldiği şekilde, Türk Mûsikîsi'nin ses perdeleri ve makam...

Tarihi Nesne

Devamini Oku
İnsanlığı çok eski zamanlarından günümüze değil kalmış bizim için önemi olan eserleridir. Bunlar mimari yapı olabilecekleri gibi basit çanak çömlek olmanın yanı sıra sanat eserleride olabilirler. Tarihi Nesne Örnekleri : Van Kedisi, Anıt Kabir, Dolmabahçe Sarayı, Çin Kedisi Vb. gibi şeylerdir. Tarihi nesne insanlık tarihi içinde insanlar için önemli yer işgal eden nesnelerdir. Örnek verecek olursak galata kulesi, topkapı sarayı birer tarihi nesnedir. Çünkü insanlık ve tarih için önemli nesnelerdir. Geçmişten günümüze birçok bilgiyi üzerlerin...

Modern Türk Tiyatrosu

Devamini Oku
Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri örneği Tanzimat Döneminde Batı etkisiyle verilmiştir. İlk tiyatro eseri, Şinasi'nin "Şair Evlenmesi" adlı oyunudur. Modern tiyatro eserleri konularına göre üçe ayrılır: TRAJEDİ İlk tiyatro türünün adıdır. Klasik dönem trajedisinin özellikleri şunlardır: -Manzum olarak yazılır. -Konularını mitoloji ve tarihten alır. -Oyun kahramanları soylu kişilerden seçilir. -Trajediler erdem ve ahlâk temeli üzerine kurulur. -Vurma, yaralama, öldürme olayları sahnede gösterilmez; konuşmalarla duyurulur. -...

Türk Kültürünün Özellikleri

Devamini Oku
Türk Kültürü (Özet) Türk kültürü çok eski ve köklü bir kültürdür. Türk kültürü hem göçebe hem de yerleşik özellikler taşır. Türk kültürü karasal özelliklerin etkisinde kalmıştır. Türk kültürü, yayılış alanının coğrafi konumu nedeniyle birçok kültürden etkilenmiş ve bu kültürleri etkilemiştir. Dedelerin adları genellikle torunlara verilir. Pek çok yörede her adın bir sıfatı vardır. Türk ahlakı yiğitlik, kahramanlık üzerine kuruludur. Alp ve gazilikten, yüksek karakterli ve temiz kalpli, korkusuz, inanç ve irfanlı, milliyetperverliktir. Ay...

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık


Bu yazıya henuz resim eklenmemiş..
» Türk Dilinin Tarihi Gelişimi resimleri

  Puanı : 4.0 / 10 | Oy : 30 kişi | Toplam : 119

» Bu yazıya puan ver..
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Sorun Yanıtlayalım İletişim