Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > S > Sayıların Yazımı


Sayıların Yazımı Nedir

Sayıların Yazımı : Sayılar rakamla yazılabildikleri gibi harfle de yazılabilir.

Küçük sayılar, yüz ile bin sayıları ve daha çok edebî karakter taşıyan metinlerde geçen sayılar harfle gösterilir.
İki hafta sonra, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, dört kardeş, üçüncü sınıf, yüz yıllık tarih, bin yıldan beri...
Yaş otuz beş, yolun yarısı eder.

Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılar ile büyük sayılarda rakam kullanılır.
Öğleden sonra saat 17.30’da, 1.500.000 lira, 25 kilometre, 150 kg, 15 metre kumaş, 60.000.000.000 insan...

Saat ve dakikaların metin içinde harfle yazılması da mümkündür.
Saat dokuzda, dokuzu beş geçe, yediye çeyrek kala, sekizi on dakika üç saniye geçe, meselâ saat onda...

Sayılar daha çok Arap rakamlarıyla gösterilir:
25, 150, 15.000...

Romen rakamları, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılır. Bu tür örneklerde Arap rakamlarının (harflerinin değil) kullanılması da mümkündür. Hükümdar adlarında kullanılan rakamlar hükümdarın adından önce gelir.
XX. yüzyıl, III. Selim, XIV. Louis, V. Karl, I. Cilt...

Rakamlardan sonra getirilen ekler kesme işareti (‘) ile ayrılır:
Saat 10.30’da, 1972’de, 2000’den, 12’nci...

Sıra sayıları harfle de gösterilebilir, rakamla da:
beşinci, yirmi ikinci...

Rakamlardan sonra, sıra belirtmek üzere nokta da kullanılabilir, “-ncİ” eki de:
16., 20., XXI., 16’ncı, 121’inci, 110’uncu...

Üleştirme sayıları harfle gösterilir:
ikişer, yedişer, dokuzar, üçer üçer, onar onar, ellişer bin lira, yüz yirmi yedişer milyon...

Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır. Gruplar arasına nokta da konabilir:
22 605, 111 548 600,
22.605, 111.548.600

Sayılarda kesirler virgülle ayrılır:
15,2 5,26

Harflerle yazılan birden fazla sayının her biri ayrı yazılır.
Yüz yirmi beş milyon, on altı, yedi yüz iki,

Ancak para ile ilgili işlem ve belgelerde (senet, çek vb.) harflerle yazılan sayıların tamamı, aralarına sonradan başka harfler konmasın diye birbirine bitişik yazılır:
onbirmilyonyediyüzaltmışikibindokuzyüzkırkaltı

Sayıların Yazım Örnekleri

1. Birden fazla sözcükten oluşan sayı adları ayrı yazılır.
“Şu ana kadar yaklaşık üç yüz kişi başvurdu.” (Doğru)
… üçyüz … (Yanlış)
“Bu meslekte on üç yılım geçti, dile kolay.” (Doğru)
… onüç … (Yanlış)

2. Rakamla yazılan sayılara getirilen ekler kesme işaretiyle (’) ayrılır. Getirilen ek sayının okunuşuna uyar.
“Yarın saat 10.40’ta toplantımız olduğunu unutma.” (kırk – ta Doğru)
… 10.40’da … (kırk – da Yanlış)
“İlk arabamı 1995’te Bursa’dan aldım.” (beş – te Doğru)
… 1995’de … (beş – de Yanlış)

3. Sıra sayı sıfatı yapan “-(ı)ncı” eki, rakamlardan sonra geldiğinde sayının okunuşuna uygun olarak yazılır.

DOĞRU YANLIŞ
1’inci (bir – inci “birinci”) 1’nci ( bir – nci “birnci”)
2’nci (iki – nci “ikinci”) 2’inci ( iki – inci “ikiinci”)
6’ncı (altı – ncı “altıncı”) 6’ıncı ( altı – ıncı “altııncı”)

Sayıların Yazımı | Ekleyen: | Tarih: 14-Nov-2011 19:27. | Bu yazı 66525 kez okundu..

Sayıların Yazımı ile ilgili diğer yazılar..

 • # Sayıların Yazımı

  Sayıların Yazımı : Sayılar rakamla yazılabildikleri gibi harfle de yazılabilir. Küçük sayılar, yüz ile bin sayıları ve daha çok edebî karakter taşıyan metinlerde geçen sayılar harfle gösterilir. İki hafta sonra, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, dört kardeş, üçüncü sınıf, yüz yıllık tarih, bin yıldan beri... Yaş otuz beş, yolun yarısı eder. Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılar ile büyük sayılarda rakam kullanılır. Öğleden sonra saat 17.30’da, 1.500.000 lira, 25 kilometre, 150 kg, 15 met...
  Devamını Oku 2011-11-14 19:27:57
 • # Kısaltmaların Yazımı

  Kısaltma; bir kelime, terim veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve sembolleştirilmesidir. Yapılan kısaltmaların benimsenmesi, yaygınlaşması ve herkes tarafından anlaşılması gerekir. AA, AB, ABD, age., AGİK, AIDS, aids, AKM, Alb., Alm., anat., AOÇ, AP, APS, Apt., Ar., Ar. Gör., ark., Asb., ASELSAN, Asist., ASKİ, AŞTİ, AT, Atğm., ATO, AÜ, AÜ, AÜ, Av., B (batı), B. (bay), bağ., BAĞ-KUR, BBC, BCG, BDT, bk. (bakınız), BM, Bn. (bayan), BOTAŞ, Bşk., C. (cilt), DGM, dm, EKG, ed. (edebiyat), FIFA...
  Devamını Oku 2011-11-30 18:04:57
 • # Sayıların Yazılış Kuralları

  Sayıların Yazımı / Dil - Yazım Kuralları a) Anlatı türü yazılarda, özel mektuplarda kesinlik aranmayan küçük sayılar yazıyla yazılır. ÖRNEK : "Okula yedi yaşında başladı." "On iki yıl Almanya'da kaldı." b) Bilimsel yazılarda sayılar rakamla gösterilir. ÖRNEK : "Bu yıl kişi başına düşen ulusal gelir 2.000 Dolardır." c) Çok sıfırlı sayılarda ana rakamdan sonraki basa­maklar yazıyla gösterilebilir. ÖRNEK : 8 Milyon, 3 Milyar,... d) Yazıya geçirilmiş sayıların her rakamı ve basama­ğı ayrı yazılır. ÖRNEK : "Bin dokuz yüz ...
  Devamını Oku 2012-09-27 17:54:37
 • # Ek-Fiilin Yazımı

  3. Ek-Fiilin Yazımı Ek-fiil isimlerin yüklem olmasını sağlayan ektir.. a. Ek-fiil (imek fiili) eklendiği kelimeye bitişik de yazılabilir ondan ayrı da... Ama genellikle bitiştirilir. Ayrı yazıldığı zaman ünlü uyumlarına uyup uymadığına bakılmaz. Bitişik yazılan ek-fiil “büyük ve küçük ünlü uyumu” kurallarına uyar. 1. Sessiz harfle biten kelimeye bitiştiriliyorsa, başındaki “i” düşer: rahatsız idim→rahatsızdım, çocuk ise→çocuksa, Serkan imiş→Serkan’mış, koşar iken→koşark...
  Devamını Oku 2008-01-16 10:50:20
 • # Ses Değişikliği Görülen Bazı Kelimelerin Yazımı

  . Ses Değişikliği Görülen Bazı Kelimelerin Yazımı „Ünlü daralması görülen Türkçe kelimeler: söyle-yor→söylüyor, anla-yor→anlıyor, yaşa-yor→yaşıyor, de-yor→diyor de-e→diye de-en→diyen, de-e-lim→diyelim, ye-en→yiyen, ye-ince→yiyince, ye-ecek→yiyecek, kork-ma-yor→korkmuyor, gel-me-yor→gelmiyor... Birden çok heceli olan kelimelerde de sadece söyleyişte daralma vardır, atlayarak (→atlıyarak), başlayan (→başlıyan), yaşayacak (─yaşıy...
  Devamını Oku 2008-01-16 10:56:52
 • # Tarihlerin Yazımı

  11. Tarihlerin Yazımı a. Tarihler zaman birimi olarak en kısadan en uzuna doğru sıralanır: gg.aa.yyyy: 30 Haziran 1998 30.06.1998 30/06/1998 b. Gün, ay, yıl rakamlarının arasına nokta ya da eğik çizgi konur: 11.12.1999=11/12/1999 c. Tarihlerde aylar harfle de rakamla da yazılabilir. Ayların adı harfle yazılırsa gün, ay ve yıl arasına işaret konmaz: 2 Eylül 2000=02.09.2000 ...
  Devamını Oku 2008-01-16 10:54:22
 • # Rapor Yazımı

  Araştırmacı tuttuğu notları kendi düşünce ve yorumlarını da katarak ilk taslak haline getirir. Bu taslağın birkaç kez düzeltilmesi ve geliştirilmesi ile son şeklini alır. Yazma işleminde konu daha iyi anlaşılabilir. Tez konusundaki düşüncelerimizin değişmesine de yol açabilir. Bu yüzden tekrar kaynak taraması yapılmalıdır. Toplanan malzemenin tez cümlesini kanıtladığından tam olarak emin olduktan sonra yazma işlemine başlanmalıdır. Bir araştırmada hangi bilgi veya görüşlerin araştırmacıya hangilerinin başkalarına ait olduğu mutlaka belirtil...
  Devamını Oku 2011-11-24 18:30:11
 • # Yabancı Özel Adların Yazımı

  Yabancı Özel Adların Yazımı a. Arapça ve Farsça özel adların yazımı „Türkler tarafından kullanılan kişi adları Türkçedeki söylenişine göre yazılır: Ahmet, Bedrettin, Fuat, Mehmet, Necmettin, Ömer, Rıza, Saadettin Aynı isimlerin Araplar ve Farslar tarafından kullanıldığı belirtilecekse yumuşak ünsüzler korunur. Bu imlâ, bilimsel çalışmalarda da kullanılabilir: Ahmed, Bedreddin, Fuad, Muhammed, Necmeddin, Saadeddin, „Arapça ve Farsça yer adları Türkçe söyleyişe göre yazılır: Cezayir, Fas, Filistin, Mısır, Suudi Ara...
  Devamını Oku 2008-01-16 10:59:49
 • # İkilemelerin Yazımı

  9. İkilemelerin Yazımı İkilemeler genellikle ayrı yazılır. Araya hiçbir noktalama işareti de konmaz. Anlata anlata, ev bark, çoluk çocuk, ufak tefek, Eş dost yüzümüze gülmez mi? O adam hatır gönül dinlemez. Bu zamanda ev bark edinmek zor. Delikanlıda boy pos yerinde. Marangoz eğri büğrü tahtaları rendeledi. Bu adamın neyin nesi olduğunu bilen yok. O kadar üzülme, beterin beteri var. Yıllar yılı dost bildiğin insanlar hani? Boşu boşuna herkesi telâşlandırdın. Meydandaki kalabalığı görünce coştu da coştu. Bitişik yazılan i...
  Devamını Oku 2008-01-16 10:53:34


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Sayıların Yazımı
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç