Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > A > Antoloji


Antoloji Nedir

edebiyat eserlerinden seçme parçaları bir araya toplayan kitaplara denir. yunanca'daki "anthos" (çiçek) ile "legein" (toplamak) kelimelerinden türemiştir. ilk antolojileri eski yunanlılar derlemişlerdir. bilinen ilk antoloji m.ö. ıı. yüzyılda derlenmiştir. "çelenk" adındaki bu antolojinin derleyicisi gadara'lı meleagros'tur.

ı. yüzyılda da, makedonyalı philippos buna benzer bir "çelenk" meydana getirmiştir. ıı. yüzyılda ise, diagenianus ilk kez olarak "anthologion" (antoloji) adı altında bir derleme yapmıştır. hemen hemen aynı sıralarda sardeis'li straton da bir şiir antolojisi derledi. bu saydığımız eserlerin çoğu bugün kaybolmuş bulunmaktadır.

ıx. yüzyılda constantinus cephalas biraz önce saydığımız eserleri de kapsayan büyük bir antoloji meydana getirdi. bu antoloji, konulara göre sıralanmıştı. aynı şekilde konulara göre sıralanmış bir antoloji de, ıv. yüzyılın sonlarında, agathias tarafından derlenmişti.

batılılar'ın dikkatini çeken ilk yunan antolojisi 1301 yılında maximus planudes'in hazırladığı antoloji oldu. planudes eserinde cephalas'ın antolojisini esas tutmuştu. bu eser ilk olarak floransa'da yayınlanmıştır (1494). xvıı. yüzyılın hemen başlarında da palatine yazması adıyla anılan bir başka yunan antolojisi ele geçirildi.

heildelberg'de, palatine kütüphanesinde bulunan bu yazma bugünkü yunan antolojisi eserlerinin temeli sayılır. bu antoloji 15 kitaptan meydana gelmiştir. içindeki eserler, 2.000 yıllık yunan örf ve geleneklerini canlandırmaları bakımından, çok önemli sayılırlar. latin antolojilerinin en önemlisi ise "codex selmasianus" adındaki eserdir. bu antoloji vı. yüzyıla ait eserleri kapsamaktır. tahminen vııı. yüzyıl başında derlendiği sanılmaktadır. bu şiirler, 533 yılında "antologia latina" adındaki eserde toplanmıştı.


Antoloji | Ekleyen: | Tarih: 02-Sep-2007 13:04. | Bu yazı 83967 kez okundu..

Antoloji ile ilgili diğer yazılar..

 • # Şiir Antolojisi Nasıl Hazırlanır

  Antoloji hazırlamak için önce antolojinin ne olduğunu bilmek gerekir. Nedir Antoloji : Alm. Anthologie, Blütenlese (f), Fr. Anthologie, İng. Anthology. Seçme şiirleri veya nesirleri biraraya toplayan kitap. Edebiyat eserlerinden seçme parçaları bir araya toplayan kitaplara denir. Antoloji hazırlamak için; 1. Önce bir konu seçip bu konuyla ilgili kaynakları/bilgileri edineceksiniz. 2. Bu bilgileri örneğin bir şiir antolojisi hazırlamak istiyoruz. Şairleri alfabetik sıraya göre sıralayacaksınız. 3. Önce şairin kısa bir öz geçmişini sonra ...
  Devamını Oku 2012-05-04 17:53:57
 • # Antoloji Nasıl Hazırlanır

  Antoloji hazırlamak için önce antolojinin ne olduğunu bilmek gerekir. Nedir Antoloji : Alm. Anthologie, Blütenlese (f), Fr. Anthologie, İng. Anthology. Seçme şiirleri veya nesirleri biraraya toplayan kitap. Edebiyat eserlerinden seçme parçaları bir araya toplayan kitaplara denir. Antoloji hazırlamak için; 1. Önce bir konu seçip bu konuyla ilgili kaynakları/bilgileri edineceksiniz. 2. Bu bilgileri örneğin bir şiir antolojisi hazırlamak istiyoruz. Şairleri alfabetik sıraya göre sıralayacaksınız. 3. Önce şairin kısa bir öz geçmişini sonra ...
  Devamını Oku 2012-05-04 17:52:54
 • # Modern Dünya Edebiyatı Antolojisi

  Modern Dünya Edebiyatı Antolojisi 1988'de enis batur tarafindan hazirlanip donemli yayincilik tarafindan az sayida yayimlanan mustesna eser. secilen yazar-sairler kadar cevirmenlerinin de a sinifi oldugu antoloji....
  Devamını Oku 2008-02-12 09:32:36
 • # Sedimantoloji

  Jeolojinin bir alt bilimi olan sedimantoloji biliminin konuları, yerkabuğundaki tortulların ve tortul kayaçların tanımlanması, sınıflandırılması ve orijinin araştırılması olarak sıralanabilir. Sedimantoloji, jeoloji içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bunun nedeni yer kürenin yüzeyinin %75'i kadarının tortul (sedimanter) kayaçlardan oluşmuş olması ve şu anda kullanılan karbon bazlı (hidrokarbonik) enerji kaynaklarının tamamına yakınının bu tortul kayaçlardan çıkarılıyor olmasıdır. Ayrıca sedimenter sahalar çok verimli topraklara sahiptir...
  Devamını Oku 2011-01-18 19:11:12


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
egina
Tarih: 17:48:35 11.05.2009  Güncelleme: 17:48:35 11.05.2009
Webmaster
Tarih: 07.16.2008
Nereden:
Gönderiler: 72

antoloji

Antoloji Nedir?
Sanat eserlerinden seçilmiş parçaları bir araya toplayan kitap. Antoloji genel anlamda, şair, nesirci ya da müzisyenlerin eserlerinden seçilmiş parçalan toplayan bir seçme yazılar kitabıdır.


Yunanlılardan başlayarak Batı edebiyatında zamanımıza kadar gelen pek çok antolojiler yayınlanmıştır. Bizde antoloji kelimesi, 1929 yılından sonra kullanılmakla beraber, bu yolda eserler, eski devirlerden beri hazırlana gelmiştir. Yeni Türk harflerinin kabulünden sonra, gerek Türk edebiyatının eski ve yeni devirlerinden, gerek başka milletlerin edebiyatlarından örnekler veren çeşitli antolojiler yayınlanmıştır.
Cevapla
egina
Tarih: 17:51:24 11.05.2009  Güncelleme: 17:51:24 11.05.2009
Webmaster
Tarih: 07.16.2008
Nereden:
Gönderiler: 72

antoloji

Alm. Anthologie, Blütenlese (f), Fr. Anthologie, İng. Anthology. Seçme şiirleri veya nesirleri biraraya toplayan kitap. Antoloji kelimesi Türk edebiyatında 1929 senesinden sonra kullanılmaya başlanmıştır. Daha eski devirlerde bu şekilde hazırlanan eserlere; nazire mecmuaları, mecmualar, güldeste, cönk, müntehabat, nümuneler gibi çeşitli isimler verilirdi.
Ancak bunlar arasında saha itibariyle farklılıklar vardı. Mesela şiir mecmuaları daha ziyade Divan Edebiyatını ilgilendirirken, diğerleri bunun dışında kalmışlardır. Yapılan araştırmalara göre, Anadolu Divan Edebiyatında antoloji sayılabilecek ilk eser, Ömer ibni Mezidin hazırladığı Mecmuat-ün-Nezairdir. 1436da hazırlanan bu kitapta on üç, on dört ve on beşinci yüzyıl başlarında yaşamış 83 şaire ait 397 şiir vardır.
Şair Eğridirli Hacı Kemalin 1412de bitirdiği Cami-ün-Nezairde 266 şairin 29461 beyiti toplanmıştır. Bu eserde on üç, on dört, on beşinci yüzyıllarda yaşamış şairlerin kaside, gazel ve Divan Edebiyatının diğer nazım şekil ve türlerine ait örnekler bulunmaktadır.
Edirneli Nazminin 1523te hazırladığı Mecma-ün-Nezairde 243 şaire ait 3356 gazel vardır. Kanuni Sultan Süleymanın hizmetçilerinden Pervane bin Abdullahın 1560ta hazırladığı mecmua, Topkapı Sarayının Bağdat Köşkü Kütüphanesinde bulunmaktadır.
Peşteli Hisalinin iki ciltlik Metali-ün-Nezair adındaki mecmuasının kendi elyazısı ile hazırlanmış bir nüshası Nuru Osmaniye Kütüphanesindedir.
Batı edebiyatındaki manasıyla antolojiler Tanzimattan sonra yazılmıştır. Refik ile Tevfikin üç cild olarak hazırladıkları Letaif-i İnşa adlı eserde, Divan Edebiyatı yazarlarının mektuplarından seçmeler vardır. Ziya Paşanın hazırlayıp 1874te İstanbulda neşrettiği üç ciltlik Harabat, Namık Kemalin bu esere kendi şiirlerinin alınmaması üzerine hazırladığı Tahrib-i Harabat, Ebüzziya Tevfikin hazırladığı ve arka arkaya altı defa basılan Nümune-i Edebiyat-ı Osmaniye adlı eserler, bu devrin en önemli antolojilerindendir. Ayrıca Müntehabat-ı Asar-ı Osmaniye adlı eserin de antolojiler içinde mühim bir yeri vardır. Yine bu devrin önemli antolojilerinden biri de, 1881 yılında yayınlanan Emin Osmanın Hadikat-ül-Üdeba adlı eseridir. Edebiyat-ı Cedide devrinde yazılanlar ise pek o kadar önemli değildir.
İkinci Meşrutiyetten sonra basılan antolojilerden en önemlisi, Bulgurluzade Rızanın üç cildlik Bedayi-i Edebiye adlı eseridir. Bunun birinci cildinde tanzimat edebiyatı şairlerinden, ikinci cildinde tanzimat
edebiyatı nesircilerinden seçme parçalar, üçüncü cildinde vecize ve hikmetli sözler yer almıştır.
Reşid Süreyyanın 1910 yılında neşrettiği Edebiyat-ı Cedidede şair ve nesircilerden seçilmiş nazım ve şiirler vardır. Midhat Cemal Kuntayın Nefais-i Edebiyye adlı eserinde şiir ve nesirlerden seçmeler bulunmaktadır. Süleyman Bahri ile Refet Avninin hazırladıkları Resimli Müntehabat-ı Edebiyye ve Ahmed Cevdetin yayınladığı Asar-ı Nefise önemli antolojilerdendir. Yine Prof. Fahir İzin hazırladığı Eski Türk Edebiyatında Nazım I-II ile Eski Türk Edebiyatında Nesir adlı eserler ve Prof. Dr. Faruk K. Timurtaşın Osmanlı şiirinden seçtiği Osmanlı Türkçesi Metinleri II, Osmanlı Türkçesi metinlerine yer veren en son antolojilerdir.
Bazı yabancıların hazırladığı Türk Edebiyatı Antalojileri de vardır. Edebiyatçı Gibb, A History of Ottoman Poetry, yani Osmanlı Şiirinin Tarihini hazırlamıştır. Yazar, bu eserinde hazret-i Mevlana Celaleddin-i Rumiden Ziya Paşaya kadar olan bütün şairlerden derleme yapmıştır.
Cumhuriyetten sonra yetişen edebiyatçılar da antolojiler hazırlamışlardır. Tahir Alangunun Türk Hikayecileri Antolojisi, Mehmed Kaplanın Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi, Kenan Akyüzün Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, N. Halil Onanın İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, P. Naili Boratayın İzahlı Halk Şiiri Antolojisi, Şükrü Kurganın İzahlı Divan Şiiri Antolojisi ve Eflatun Cem Güneyin Halk Şiiri Antolojisi, Cumhuriyet Devrinin önemli antolojilerindendir. Yaşar Nabi, Vasfi Mahir gibi bazı edebiyatçılar da, yeni ve eski şiirlerimizden derlemeler yapmak suretiyle antoloji sahasında eserler vermişlerdir.
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
antoloji
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç