Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > A > Ailenin İşlevleri


Ailenin İşlevleri Nedir

AİLENİN İŞLEVLERİ
Eğitim sistemi açısından ailenin birkaç işlevi aşağıdaki biçimlerde
ele alınabilir.

A. Biyolojik İşlev —
Toplumda nüfusun kaynağını oluşturması
açısından aile, temel bir kurumdur. Bu işlev, eşlerin cinsel ihtiyaçlarını
karşıladığı gibi, kuşakların sürekliliğini de sağlamaktadır.
Evlenmeler erken yaşta olduğu zaman ailenin bu işlevi eğitim sistemini
doğrudan ilgilendirir.1 Artan nüfusun eğitilme ihtiyaçlarının
karşılanması açısından bu işlev önem kazanır. Erken evlenmeler sebebiyle
özellikle kızların okuldan ayrılmaları da söz konusu olabilmektedir.
Bu husus da eğitim sistemini olumsuz olarak etkilemektedir.
Az gelirli ve yeterli eğitimden nasibini alamamış ailelerin fazla
çocuk yapmaları bugün gözlenen gerçeklerdendir.

B. Ekonomik İşlev —
Ailenin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak
üretim birimi oluşu bu işlevi ifade etmektedir.2 Sanayi toplumlarında
aile bu işlevinden giderek uzaklaşmıştır. Artık çekirdek aile ekonomik
tüketim birimidir. Ev dışındaki kurumlar bu işlevi üzerlerine almaktadırlar.
Giyecek ve yiyeceklerin aile dışında yapılması gibi. Ekonomik
eylemlerle ilgili iş, aile çevresinden ayrılmıştır. Çocuklar artık
babalarının yaptığı işi evde somut olarak görememektedirler. Oysaki
sanayi öncesi toplumlarda çocuk babanın yaptığı işi evde görerek
öğreniyordu.3 Aynı biçimde bugün kadın da ev işi üretim dışında
kalarak dışarda çalışmaktadır. Böylece aile bütçesine önemli katkılarda
bulunmaktadır. Kadının dışarda çalışması ona özgürlük elde etmek
yönünden de yardımcı olmuştur. Sanayi toplumlarında böylece
ailesinden ayrı yaşam süren genç kadınların oranı artmıştır.4
Ekonomik işlevle ilgili bir başka husus da bireyin hayatını kazanması
için gerekli temel becerilerin öğretimini eğitim sisteminin üzerine
almış olmasıdır. Okuma yazma, meslekî ve teknik eğitim böyle
beceriler arasındadır ve bu becerileri okullar üzerine almışlardır.5
Aym biçimde okullar, mesleksel rehberliğin çoğunu üzerlerine
alabilirler. Sanayileşmiş toplumlarda okullarda mesleksel rehberlik,
çocuğa en uygun mesleği seçmek bakımından temel bir gereklilik durumuna
gelmiştir.

C. Sevgi İşlevi —
Aile çevresinin değeri, sevgi ve güvenliğin
doğal kaynağı oluşundan ileri gelmektedir. Sevgi duymak, şefkat görmek,
çocuğun ihtiyaçları arasındadır. Ailenin diğer işlevlerindeki değişmelere
oranla bu işlevi çok az değişmektedir.7 İşte ailenin bu kalıcı
işlevi onun değerini giderek arttırmaktadır. Sevgi ile çocuk sağlıklı
bir kişilik geliştirir. Sevgi duymamış kişi karşısındakine de sevgi gösteremez.
Örneğin sevgi gören çocuklar sıcak ve uyumlu bir arkadaşlık geliştirirken,
sevgisiz büyüyenler ilişkilerinde düşmanlık yolunu tutmaktadırlar.
8 Evde sevgi ve ilgi görmeyen çocuk ilgi çekmekten hoşlamr
ve ilgi çekmek için akla gelmeyen yollara başvurur. Böyle çocuklar,
örneğin öğretmenin ilgisini çekmek için hırsızlık bile yapabilmektedir.
Özellikle kimsesiz çocuklar, yetiştirme yurtlarındaki çocuklar ve
ana okullarındaki çocukların yakınmaları, bulundukları yerlerde sevgi
yoksunluğu içinde oluşları etrafında toplanmaktadır. Nitekim an-
ne ve baba sevgisinden yoksun oluş, buralarda kalan çocuklarda psikolojik
bunalımlara ve sorunlara yol açmaktadır. Bu çocuklar hayata
uyum yapamamaktadırlar. Günümüz çekirdek ailesinde anne ve
babanın dışarıda çalışmasıyla çocuk onlarla uzun süre birlikte olamamaktadır.
Bu sebeple onların sürekli sevgisinden yoksun kalmaktadır.
9 Çağdaş kentlerin yarattığı baskılar, gerginlikler, bunalımlar
ve sorunlar ana baba sevgisine duyulan isteği daha da arttırmaktadır.
10 Ayrıca boşanma oranının artışı ile çocuğun anne ve baba sevgisinden
yoksunluğu da bir sorun doğurmaktadır. Boşanma ile çocuğun
anne ya da babası ile ilişkileri değişmektedir.

D. Koruyucu İşlev —
Eskiden aile, üyelerine bakmanın tüm sorumluluğunu
üzerine almıştı.11 Bu işlev de bugün giderek önemini
azaltmaktadır. Çünkü bugün bu işlevi, daha çok devlet üzerine almıştır.
Örneğin sağlık, işsizlik, ihtiyarlık ve tüm toplumsal güvenlik biçimlerini
üzerine alan devlet, vatandaşlarını bu yönlerden korumaktatadır.
Bu durum, kuşkusuz yoksul sınıfların yararına olmuştur.

E. Toplumsallaştırma İşlevi —
Toplumsallaştırma çocuğu
dolaysız olarak etkileyen bir süreçtir. Özellikle kültür aktarma yönünden
toplumsallaşmanın önemi büyüktür. Çocuğun kişiliğinin gelişmesi
ailede başlar. Toplumsal normlar orada öğrenilir.13 ilk beş yılda aile,
bilinçli ya da bilinçsiz birşeyler öğretir. Bu dönem, çocuğun ilk
toplumsallaşma dönemidir. Örneğin cinsel roller, çocuğun tuvalet
eğitiminde öğretilir.
Çocuğun din eğitiminin önemli bir kısmı da aile kurumunda yerine
getirilir. Dinsel törenler, dualar ailede öğrenilir ve diğer dinsel
uygulamalar yine genellikle aile içinde yerine getirilir. Ayrıca çocuk
ya da ergenin antisosyal davranışlarının ailece denetlenmesi de onun
toplumsallaşmasını içerir.
İlk beş yıldan sonra ailenin eğitim görevlerini okul üzerine alır.
Çok az. öğretmen, çocukta anne babası gibi derin iz bırakır.
Çocuk, değerleri, duyguları ve statü beklentilerini ailenin her üyesiyle
olan deneyimleri yoluyla öğrenir.
Çocuğun ilk ödüllendirilme ve cezalandırılması, kendisi hakkındaki
ilk anıştırma ve ilk davranış örnekleri aile içinde deneyim durumuna
gelir ve bütün bunlar temel kişiliğin gelişimine yardım eder.16
Günlük hayat davranışları, çocuğa grubunun davranış örneklerini
göstermek ve duyguları belirtmek bakımından önemlidir.
Ailede toplumsallaşma, çocuğa öğretimde bulunma, rehberlik,
çocuğun eylemlerine yanıt vermek ve kendi eylemlerine çocuğu katmak
yollarıyla olur. Çocuk da uygun örnekleri ve değerleri seçer. Bu
seçimi, gözlem, başkalarına katılma, rol oynama ve kendi düşünce
ve davranışını yargılama yollarıyla gerçekleştirir.

F. Eğitim İşlevi —
Çocuğun örgün eğitimini devlet üzerine
almıştır. Okula giriş yaşı düşmüş, çıkış yaşı ise yükselmiştir. Bu sebeple
okul, bireyin hayatının büyük bir kısmım doldurmaktadır.
Yeni tip aile eskiye oranla eğitim konusunda daha ilgili ve bilgilidir.
Öğretmenle yakın işbirliği ile ana babalar kendilerine düşen görevi
yerine getirebilirler.

G. Ailenin Boş Zamanları Değerlendirme İşlevi —
Boş zamanın
değerli olarak kullanılması evde başlar. Fakat aile, boş zaman
değerlendirme eylemlerim sistematik olarak öğretmez. Rastlantısal
ve dağınık olarak bireylerine öğretmeye çalışır. Bir ailenin, bireylerine
öğretimde bulunacağı boş zaman değerlendirme eylemleri, genellikle
o ailenin ekonomik düzeyine bağlıdır. Ülkemizde çocuğun hangi eylemi
seçeceği, genellikle aileyi oluşturan kişilerin ortak dileklerine
bağlı olmakla birlikte, kısmen de anne ya da babanın yetkili olarak
karışması biçiminde oluşmaktadır. Bununla birlikte, kentsel alanlarda
bireyin bu eylemleri özgür olarak seçişi yaygınlık kazanmaktadır.
Sosyolog Ogburn'un da belirttiği gibi ailenin işlevlerinden birisi
de üyeleri için boş zaman değerlendirilmesine imkân tanımasıdır.18
Ailenin işlevlerinden birisi de, çocuğun eğitimidir. Çocuğun eğitimi,
kuşkusuz onun boş zaman eğitimini de içermektedir. Özellikle
ailede oyun eylemleri, ana-baba ve çocuğun birbirlerini daha iyi anlamalarına
yol açmakta ve iyi ilişkiler geliştirebilmektedir. Aile ayrıca
çocuğun ilk ve doğal oyun yeridir. Böylece çocuk, aile üyeleriyle sürekli
bir karşılıklı eğitim sürecine tabidir.
Ailenin çocuğa sağladığı boş zaman eğitimi, oyuncakların, araçların
ve eylemlerin seçimi yönünden oluşmaktadır.19 Böylece ailede
boş zamanların değerlendirilmesi onun mutluluğuna ve istikrarına
yol açabilir. Ortaklaşa eğlence, aile bağlarını güçlendirir.
Fakat çağdaş kent ailesinde aile, boş zaman eğitimi ve değerlendirilmesi
yönünden önemini kaybetmiştir.20 Bu işlev ailenin dışına
kaymıştır.

Aile, bu işlevlerini başka kurumlara kaydırmıştır. Okul, ticarî
boş zaman kurumları gibi örgütler ailenin bu işlevini üzerlerine almışlardır.
Çocuklar, ana baba, boş zamanlarını daha çok dışarda geçirmektedirler.

Bu değişimde birçok etmenler rol oynamıştır. Bu etmenler:
a) Konutların yetersiz ve elverişsiz oluşu da bu hususta rol oynamıştır.
Sayısız ailelerden oluşan konutlar ve apartmanların hızla artışı,
sadece boş alanları ortadan kaldırmakla kalmayıp, ev içi boş zaman
eylemleri için imkânları da azaltmaktadır. Örneğin, bahçelerin
garaj amacıyla kullanılması gibi. Ev içi ve dışı alanların yokluğu,
çocukları başka yerlerde işbirliği ve toplumsal eylem için imkânlar
aramaya yöneltmektedir. Oyun alanları, çocuk kulüpleri, dans salonları
ve sinemalar, popülerliklerini kısmen ev şartlarındaki değişikliklere
borçludurlar.
b) Kadınların bağımsızlığı, gençlerin özgürlüğü,
c) Aile üyeleri iş hayatı sebebiyle yorgun ve çok meşguldür.
d) Seyirlik sporun gelişimi
e) Ticarî boş zaman değerlendirme kurumları daha cazip duruma
gelmiştir. Bir eğlence sanayii doğmuştur.
f) Seyahat arzusu,
g) Kitle iletişim araçlarının gelişimi

Bütün bu olumsuz durumlara rağmen aile yine de;
a) Önemli bir müzik merkezidir. Teypler, radyolar, plâklar daha
çok evde kullanılır. Elektrik gücü dinlenme ve eğlenmeyi eve aktarmaktadır.
Elektrik gücü, bahçeye, mutfağa, kitaplığa, oturma odasına,
yemek ve yatak odasına uygun araçlar getirmiştir.
b) Yine, ev bir okuma merkezidir. Her türlü kitap, dergi, gazete
gibi gereçlerin çoğu evde kullanılır.
c) Sohbet imkânları daha fazladır.
d) Ayrıca ev kadınlarının teknolojik gelişmeler sebebiyle ev işi
için ayırdıkları zaman kısalmış, bunun yerine çocuk ve gencin boş
zamanını değerlendirme ve ona boş zaman eğitimi sağlama biçimine
dönüşmüştür. Örneğin Amerikan ailesinde kadın, artık tamamen ev
içi rollerini yerine getiren, politikayla ve ekonomi ile ilgilenmeyen bir
tip değildir. Kadın çevrede etken ve önemli bir güç sahibi olmuştur.
Çabalarının çoğunu, çocuğun ve gencin boş zamanını iyi bir biçimde
değerlendirme ve refahı arttırmak için kurumlar ve gruplarla ilişkiler
için sarfetmektedir.
e) Özellikle ülkemizde hem kırsal, hem de kentsel kesimde evin
kızlar ve kadınlar yönünden biricik boş zaman değerlendirme ve eğitimi
merkezi durumunda oluşu dikkati çeker. Örneğin örgü, biçki dikiş,
nakış gibi el işlerini genç kızlar evlerde anne ve arkadaşlarından öğrenirler.
Diğer el sanatlarının bir kısmı da yine evde yapılır. Halıcılık
gibi.
f) Komşular arası gece ve gündüz ev gezmeleri de toplumumuzda
oldukça yaygındır. Bu gibi ziyaretler söyleşiye, dayanışmaya, toplumsal
kişilik geliştirmeye ve eğitime imkân verdiğinden konumuz açısından
önemlidir.
g) Aile oyunları, birlikte otomobil gezileri ve TV izleme, günümüzde
hem ülkemizde, hem de diğer ülkelerde aile üyelerini bir araya
getiren ve ilişkileri geliştiren, üyeler arası diyaloğu sağlayan yeni gelişmelerdir.
h) Bugün ailenin boş zaman değerlendirme yönünden başka
bir rolü ise bireye hobi alışkanlıklarım kazandırmaktır. Bu alışkanlıkların
edinilişi ve uygulanışı aile içinde gerçekleşmektedir. Hobi kavramı,
bireyin boş zamanında alışkanlık durumuna getirdiği, sürekli
olarak uğraştığı bir eylemdir. Kolleksiyonculuk, el sanatlarından herhangibiri,
müzik v.s. gibi
Hobi alışkanlığı ile ilgili olarak bir yazarımızdan aldığımız aşağıdaki
örnek ilginçtir.25 Yazarın dostu bir operatör profesöre bir adam
telefon etmiş. "Ben çok ince ve keskin bir bıçak geliştirdim, siz ünlü
bir operatörsünüz, belki görmek istersiniz" demiş. Profesör de adamı
evine çağırmış. Adamın bu işlerle amatörce uğraşan bir kişi olduğu
anlaşılmış. Adamın asıl işi tornacılık imiş. Bir derneğin üyesi imiş
ve ancak mikroskopla görülebilen böceklerin hayatını inceliyormuş
yıllardan beri. Son olarak ele aldığı böcek, bütün ömrü yirmi dört
saat olan, altı milimetre çapında bir bataklık böceği imiş. Amatör
adam kendi buluşu olan bıçakla, bu hayvanın bir milimetre çapındaki
kafasını kesmeyi ve beyninin fotoğrafım çekmeyi başarmış. Operatör
Profesör, yazara bu fotoğrafın büyütülmüşünü göstermiş. Hayvanın
başında on-onbeş gözü varmış ve bu gözlerle gece, yaşadığı tek
gece (Çünkü tek gününü suyun içinde oluşmakla, gelişmekle geçiriyormuş)
yalnız dişisini görüyormuş. Onunla birleştikten sonra da sabaha
karşı ölüyormuş. Yazar şöyle bitiriyor yazısını: "Fakat ben, bu
hayvanın yaşamını mı düşüneyim, yoksa amatör bilgin tornacının,
boş vakit bulup böylesine bir konuyu kendisine ikinci bir iş olarak seçişine
mi hayran olayım, bilemedim. İbret alın ey can sıkıntısından
esneyenler."

Ailenin İşlevleri | Ekleyen: | Tarih: 31-Oct-2010 15:32. | Bu yazı 16215 kez okundu..

Ailenin İşlevleri ile ilgili diğer yazılar..

  • # Ailenin İşlevleri

    AİLENİN İŞLEVLERİ Eğitim sistemi açısından ailenin birkaç işlevi aşağıdaki biçimlerde ele alınabilir. A. Biyolojik İşlev — Toplumda nüfusun kaynağını oluşturması açısından aile, temel bir kurumdur. Bu işlev, eşlerin cinsel ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, kuşakların sürekliliğini de sağlamaktadır. Evlenmeler erken yaşta olduğu zaman ailenin bu işlevi eğitim sistemini doğrudan ilgilendirir.1 Artan nüfusun eğitilme ihtiyaçlarının karşılanması açısından bu işlev önem kazanır. Erken evlenmeler sebebiyle özellikle kızların okuldan ...
    Devamını Oku 2010-10-31 15:32:51
  • # Ama Bağlacının İşlevleri

    “ama” bağlacı karşıtlık bildiren bağlaçlarımızdandır. Yani “lâkin, fakat, ancak, yalnız, ne var ki, ne yazık ki” bağlaçları ile hemen hemen aynı özelliktedir. “ama” bağlacı ve diğer karşıtlık bildiren bağlaçlar iki zıt düşüncedeki cümleyi birbirine bağlamaya yarar. Ama Bağlacı Örnekleri Çok çalışkandı ama ÖSS’yi kazanamadı. Çok suskundu ama bu konuda konuşmadan edemezdi. Yemekler çok güzel olmuş ama ben doyamadım bir türlü. Ama Bağlacının İşlevleri 1. Ama’nın karşıtlık işlevi Bu ca...
    Devamını Oku 2011-11-04 18:39:14


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç