Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > L > Laik Devletin Özellikleri


Laik Devletin Özellikleri Nedir

Laik Devlet'in Özellikleri Nelerdir?
1 ) Laik Devlet, kisiler arasında hiçbir ayırım yapmadan, tüm haklar gibi din ve vicdan özgürlügünü de, ibadet özgürlügünü de tam anlamı ile koruyan Devlettir.
2) Laik Devlet, dinin etkisi ve egemenligi altında kalmayan -Dinin ve din kurallarının etki alanından uzak olan- Devlettir.
3) Laik Devlet, dinin, kisinin manevi yasamını asarak, kötüye kullanılmasını, sömürülmesini yasaklayan Devlettir.
4) Laik Devlet'te, hukuk kurallarının kaynagı Toplumun (Milletin-halkın) kendisidir, onun iradesidir, din kuralları degil.

Bir devletin lâik olabilmesi için, o devletin bütün dinler karsısında tarafsız olması, bu dinlerden birini himaye etmemesi veya bu dinlerden bazıları üzerinde baskı uygulamaması gerekir. Süphesiz ki, toplumda birçok din olabilir. Toplumsal olarak bu dinlerden biri digerlerine nazaran daha yaygın olabilir. Ancak devlet, yaygın olan dine üstünlük tanıyamaz. Dolayısıyla devlet, belirli bir dinin toplumda benimsenmesi, o dinin kurallarının toplumda ögrenilmesi için faaliyette bulunamaz[129]. Bunun dogal sonucu olarak, devlet vatandaslarına belirli bir dinin egitim ve ögrenimini zorunlu kılamaz. Bu bakımdan 1982
Anayasasının 24’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “din kültürü ve ahlâk ögretimi ilk ve ortaögretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır” hükmünün lâiklik ilkesiyle bagdastırılması oldukça güçtür. Burada her halükârda Anayasada zorunlu tutulan seyin “din ögretimi” degil, “din kültürü ve ahlâk ögretimi” oldugunun altı çizilmelidir. Eger uygulamada verilen “din kültürü ve ahlâk dersleri” genel bir din kültürüne iliskin degil, belli bir dinin egitimine iliskin ise, bu lâiklik ilkesine aykırı olur.

Devletin Resmî Bir Dini Olmamalıdır


Din kurallarının muhatabı gerçek kisilerdir. Sevap ve günah ancak gerçek kisiler tarafından islenebilir. Cennet ve cehennem de ancak gerçek kisiler için sözkonusudur. O halde bir tüzel kisi olan devletin zaten bu anlamda bir dininin olması düsünülemez. Ancak buna ragmen, tarihsel olarak birçok anayasa, devlet-din iliskileri konusunda hüküm getirmektedir.

Lâik devletin gereklerinden biri de, devletin bütün din mensuplarına esit davranmasıdır. Herkes din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde esittir. Devlet organları ve idare makamları bütün islemlerinde kanun önünde esitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Modern devlet lâik devlettir. Medenî yasayısında bir sartı olan lâiklik, kamu hukukunun da bir temel dayanagı ve bir temel diregidir. Devletin lâik olması, kanun önünde ayrı dinlere mensup olanların esitligi meselesi kadar aynı zamanda aynı dine mensup olanlar arasında mezhep esitligini de gerekli kılar. Lâik devletin, resmen hiçbir dini tanımaması muhtelif dinlere mensup olanlar arasında bir ayırım yapmaması demektir. Dinleri ne olursa olsun, bütün vatandaslar ana hak ve hürriyetlere esit olarak sahiptirler.

Devletin dini olmaması, kanun önünde ayrı dinlere mensup olanların esitligi meselesi aynı zamanda, aynı dine mensup olanlar arasında mezhep esitligine de yer verir. Lâik devlet anlayısı, din ve vicdan hürriyeti ile bir arada yürüyebilir. Din ve vicdan hürriyeti olmazsa lâik devletten bahsedilemez. Lâik devlet münhasıran vatandaslarının dünyevî ihtiyaçları ile ilgilenir ve bunları karsılamaya çalısır. Dinî makamlar, devletten tamamen ayrılmıslardır, din islerinin düzenlenmesi hususî tesekküllere, cemaatlere terk edilmistir. Ancak, tarihî ve içtimaî zorunluluklar bazı memleketlerde dinî makamların pek yakından murakabe edildigini ve dinin bir kamu hizmeti olarak teskilatlandırıldıgını göstermektedir. Din bir kamu hizmeti olmaktan çıkınca dinî isler ve faaliyetler için devlet bütçesinden ödenek ayrılmaması gerekir. Ancak bu prensip kesin olarak her memlekette uygulanmaz.

Laik Devletin Özellikleri | Ekleyen: | Tarih: 05-Nov-2011 10:34. | Bu yazı 22918 kez okundu..

Laik Devletin Özellikleri ile ilgili diğer yazılar..

 • # Dikdörtgenin Özellikleri

  Dikdörtgen, karşılıklı kenarları birbirine eşit, dik ve paralel olan dörtgene dikdörtgen denir. Bir dikdörtgende, karşılıklı kenarların orta noktalarını birleştiren birbirine dik iki simetri ekseni vardır. Bu eksenlerin kesim noktası aynı zamanda köşegenlerin de kesim noktasıdır, bu noktaya simetri merkezi denir. Dikdörtgenin dört açısı da dik açıdır ve köşegenleri birbirine eşittir. Dikdörtgenin alanı, tabanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Eski adı ise mustatil'dir. Dikdörtgenin Özellikleri Nelerdir ? 1. Dikdörtgenin dört açısı da 90...
  Devamını Oku 2012-01-09 11:51:04
 • # Masalların Özellikleri

  Masalların Ortak Özellikleri1. Olağanüstü konular vardır. 2. Kahramanlar GERÇEK üstü özelliklere sahip olabilir. 3. Yer ve zaman belirsizdir. 4. Her masaldan bir öğüt, bir ders çıkarılabilir. 5. Masallarda kalıplaşmış bir tekerleme ile başlar. 6. Masallarda olağanüstü varlıklar (cin, peri, melek) bulunabilir. 7. Masallar kalıplaşmış tekerlemelerle biter ve sonunda mutlaka gökten üç elma düşer. 8. Masallar hep mutlusonla biterler. 9. Niteliği ne olursa olsun her şeyiyle hayal ürünüdürler. 10. Olaya dayalı sanatsal kurmaca metin...
  Devamını Oku 2012-10-08 17:15:19
 • # Mesnevilerin Özellikleri

  Mesnevi türünün temeli Arap ve İran edebiyatlarına dayanır. Diğer pek çok edebi türde olduğu gibi mesnevide de Divan şairlerimiz başlangıçta Arap ve İran edebiyatına ait belli başlı mesnevileri tercümeyle işe başlamışlar; ardından da müstakil ve orijinal mesneviler yazmışlardır. Özellikle 17. yüzyıldan sonra artık şairlerimiz, yapılarını milli kimliğimizin oluşturduğu mesneviler yazmaya başlamışlardır. Bu konuda Muhammet Kuzubaş'ın Mahzen-i Esrar ile Nefhatü’-l Ezhar Mukayesesi adlı çalışması, mesnevilerimizin İran ve Arap kültüründen çık...
  Devamını Oku 2011-08-05 10:28:48
 • # Üçgenin Özellikleri

  Üçgen Nedir ? (Özet) : Düzlemde birbirine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşiminden oluşan geometrik şekle üçgen denir. Üçgenin Özellikleri;1. Bir Üçgenin iç açılarının toplamı 180° dış açılarının toplamı 360°'dir. 2. Üçgende bir dış açı, kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. 3. Bir dik üçgenin dik kenarlarına 'a' ve 'b' dersek hipotenüs'ün karesi bu kenarların uzunluklarının karelerinin toplamına eşittir. Buna Pisagor Teoremi denir. Üçgen Nedir ? (Detay) Bir doğru üzerinde olmayan (doğrusa...
  Devamını Oku 2012-01-09 13:14:58
 • # Karenin Özellikleri

  Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene kare denir. Bütün kenarları ve açıları (90'ar derece) birbirine eşit olan dörtgendir. Matematiğin en temel geometrik şekilleri arasındadır. Aynı zamanda dikdörtgendir ve eşkenar dörtgendir. Bu iki özel dikdörtgenin tüm özelliklerini taşır. Aynı zamanda kare bir düzgün çokgendir. Eski adı ise murabbadır.Karenin Özellikleri 1.Dört kenarının da uzunluğu birbirine eşittir. 2.Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. 3.Dört açısı da 90 derecedir. 4.İki adet köşegeni vardır. Bu kö...
  Devamını Oku 2012-01-09 12:20:25
 • # Fıkra Türünün Özellikleri

  1. Günlük olaylar veya düşüncelerle ilgili konular işlenir. 2. Konular tarafsız bir şekilde ele alınmalıdır. 3. Düşünceyi ön plânda olmalıdır. 4. Konular çok değişik açılardan ele almadan, ayrıntılara inmeden işlenir. 5. Yazılanlara okuyucuyu inandırma zorunluluğu yoktur. 6. Yazılanlar okuyucunun ilgisini çekmelidir. 7. Nükteli fıkralardan, kıssalardan, vecize ve atasözlerinden faydalanılmalıdır. 8. Açık, sade ve akıcı bir dil kullanılmalıdır. Fıkra Türünün Diğer ÖzellikleriGazete ve dergilerde yer alan fıkralar bir düşünceyi, yaza...
  Devamını Oku 2012-02-14 11:53:30
 • # Türkiye Nüfus Özellikleri

  —Nüfus artışı yüksektir —Genç nüfus fazladır. —Aktif nüfus fazladır.(çalışabilecek nüfus). Çalışma çağındaki nüfustur. Çalışan nüfus ya da faal nüfus da denir. —İşsizlik oranı fazladır. —Sağlık, eğitim ulaşım sorunları yaşanmaktadır. —Nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır. —Bağımlı nüfus fazladır. —Ortalama yaşam süresi azdır. —Kırsal kesimde kadın nüfusu fazladır.(göç nedeniyle) —Kentsel nüfus en fazla Marmara bölgesinde, kırsal nüfus en fazla Karadeniz bölgesindedir. —Kentsel nüfus fazladır(göç sonucu) —Tabanı geni...
  Devamını Oku 2011-11-17 23:55:44
 • # Laiklik

  Laiklik Nedir ? (Özet) Laik hukuk deyince, esaslarını dinden almayan hukuk; laik devlet deyince dini inanç ve esaslara dayanmayan devlet anlamındadır. Hukuk terminolojisine Fransız ihtilâli ile giren kelime bize meşrutiyet yıllarında girmiş ve “lâ dinî” diye tercüme edilmiştir. Din özgürlüğünün ve bundan doğan hakların hem dînî taassuba, hem de siyasî taassuba karşı korunması gerekir. Bunun için gerekli tedbir laikliktir. Laiklik Nedir ? (Detay) Laiklik, devletin, vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde inançlara göre ayrım ya...
  Devamını Oku 2011-02-27 14:23:48
 • # Garip Akımının Özellikleri

  1-Vezin ve kafiyeye karşı çıkmışlardır 2-Günlük konuşma dilini şiire uygulamaya çalışmışlardır 3-Mecaza,süse ve suniliğe karşı çıkıp;yalnızlığa önem verdiler 4-Halk şiirinin anlatım ve deneyimlerinden faydalandılar 5-O güne kadar şiirimizde kullanılmayan bir takım sözcükleri kullandılar 6-Sıradan insanlar şiire konu olmuştur. 7-Yaşama sevinçlerini fazlasıyla şiire yansıtmışlardır 8-Kaynağını batı şiirinden alan Garip akımı eskiye ait olan her şeyin karşısında olup özellikle şairane söyleyişin karşısında olmuşlardır. 9-Şiirde söz ve an...
  Devamını Oku 2008-03-16 21:07:27
 • # Biyografinin Özellikleri

  1-Yaşamı yazılan kişinin kendisi tarafından değil, onunla ilgili araştırma yapan, bilgi ve belgelere ulaşan veya onun yaşamına yakından tanıklık etmiş kişiler tarafından kaleme alınır. 2- Tarafsız ve gerçekçi olunmalıdır. 3-bilgi. Belge, tanık ve kanıtlara dayandırılmalıdır. 4- Kronolojik sıra izlenebilir. 5- Kişiyi tüm yönleriyle tanıtır. Kişinin önemi, değeri, benzerlerinden farkı belirlenmelidir. 6- Öznel bir tutum izlenmemeli, kişinin yaşamı aşırı yerme ve övmelerden uzak tutulmalıdır 7- Açık, sade bir dil kullanılır. 8-divan edebiya...
  Devamını Oku 2011-02-07 12:47:33


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç