Anasayfa > Sözlük > C > Cumhuriyetin İlanının Sonuçları


• Milli mücadelenin başından beri amaçlanan ulusal egemenliğin sağlanması yönünde en önemli adımlardan biri daha atılmıştır.
• Yeni Türk devletinin yönetim şekli açıklanmıştır.
• Cumhurbaşkanı Meclis başkanı ve başbakanın yetkileri birbirinden ayrılarak yönetim kadroları yeniden düzenlenmiştir.
• Yeni Türk devletinin İlk Cumhurbaşkanı Mustafa kemal paşa İlk Meclis başkanı Fethi Okyar İlk başbakanı ise İsmet İnönü olmuştur.
• Mustafa kemal Paşanın Cumhurbaşkanı seçilmesi devlet başkanı sorununu ortadan kaldırmıştır.
• Meclis Hükümeti sistemi terk edilip Kabine sistemine geçilmiştir.Böylece hükümet politikalarının daha uzun ömürlü olması sağlanmıştır.
• Yürütme işlerinin daha hızlı yapılması sağlanmıştır.
• 1921 anayasasında en önemli değişiklikler Cumhuriyetin ilanı ile gerçekleşmiştir.

Cumhuriyetin İlanının Kazandırdıkları

1. Cumhuriyetin ilanı, Türk kurtuluş mücadelesinin askeri ve siyasi alanda zafere ulaşmasının bir sonucudur.
Osmanlı Monarşik yönetiminin Milli Mücadeleye karşı takındığı olumsuz tavır, batıdaki siyasi gelişmelere paralel olarak çizilmiştir. Fakat bu gelişmelerin sonucunda beklenilenin aksine bir Türk devleti yok olmamış rejim değiştirerek çağdaş bir devlet olarak varlığını sürdürmüştür.
2. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle, saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan devlet başkanlığı sorunu da çözümlenmiştir. Cumhuriyetin ilanı, Türk Ulusu'nun çağdaş uygarlık seviyesine çıkaran inkılaplar için elverişli bir ortam hazırlamıştır.
3. Devletin yönetim şekli belirlenmiştir.
4. Mecliste hükümeti sistemi'nden kabine sistemi'ne geçilmiştir. Böylece Hükûmet bunalımı sorunu çözümlenmiştir.
5. Demokratik bir anayasayla halk egemenliği üzerinde yükselen, yeni bir yönetim biçimi olarak Cumhuriyet yönetimine geçildi
6. Saltanat ve Hilafet kaldırıldı
7. Kapitülasyonlara son verildi
8. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı, laiklik ilkesi yerleştirildi
9. Köylüye toprak, makina, tohumluk vb. dağıtıldı, tarım okulları, tohum ıslah istasyonları, örnek devlet tarım çiftlikleri kuruldu, Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı, Ziraat Bankası aracılığıyla köylüye kredi olanakları arttırıldı
10. Anadolu'nun içlerini denizlere bağlayan yeni demiryolları yapıldı, yabancıların elindeki demiryolları bedelleri ödenerek kamulaştırıldı
11. Duyun-u Umumiye'nin elindeki petrol, tuz, şeker, kibrit, tütün tekelleri devlet tekeli haline getirildi
12. Üretim ve tüketim kooperatifleri kuruldu, kooperatifçilik teşvik edildi
13. Dış ticaret devletleştirildi
14. Ülkenin sanayileşmesi için KİT'ler kuruldu (Sümerbank, Etibank, TKİ, M.T.A. vb.)
15. Özel sektör teşvik edildi
16. Özellikle liman şehirlerindeki, azınlıklardan oluşan tüccarlara ağır vergiler getirildi
17. 5 yıllık kalkınma planları yapıldı ve uygulandı
18. Şeriat vergisi ÖŞÜR kaldırıldı
19. Tekke ve tarikatlar kapatıldı
20. Eğitim birliği temelinde eğitim parasız hale getirildi ve yaygınlaştınldı
21. Halkın kültürel gelişimi ve örgütlenmesi için halk evleri kuruldu
22. Köy aydınlanması ve toprak sorununu çözme amacıyla köy enstitüleri planlandı, ön uygulamaları yapıldı
23. Millet mektepleri açıldı, okuma-yazma seferberliği ülkenin her yanına yayıldı
24. Fikir ve sanat eserlerini koruma yasası çıkarılarak, tarihsel ve kültürel değerler koruma altına alındı
25. Medeni Kanun kabul edilerek vatandaşlık hakları yerleştirildi
26. Yeni ticaret yasası çıkarıldı, çağdaş ticari kurumlar kuruldu
27. Soyadı Yasası çıkarıldı
28. Ulusal bankacılık geliştirildi, İş Bankası, Emlak Bankası kuruldu
29. Türk Tarih ve Türk Dil kurumları kurularak, ulusal tarihe ve Türkçeye sahip çıkıldı
30. Uluslararası takvim ve saat kabul edildi
31. Kabotaj hakkı ulusallaştırıldı, yerli üretim gümrük korumasına alındı
32. Arapça yazıdan vazgeçildi, latin alfabesi getirildi
33. Toprak yasası çıkarılarak, aşiretlerin bir kısım arazileri kamulaştırıldı ve yoksul köylülere dağıtıldı
34. Kılık kıyafet yasasıyla peçe, çarşaf, sarık, fes vb. kaldırıldı
35. Ağırlık ve mesafe ölçüleri uluslararası standartlara getirildi, okka, dirhem,arşın vb. yerine kg., gr. metre vb. kabul edildi
36. Enerji santralları, barajlar, şeker, çimento ve tekstil fabrikaları kuruldu
37. Hafta tatili Cuma'dan Pazar'a alındı
38. Ordu modernleştirildi
39. Kadın hakları geliştirildi, seçme seçilme ve çalışma hakları getirildi
40. Kültürel gelişme devlet desteğine alındı, Devlet Tiyatro, Bale ve Operası kuruldu
41. Yeni üniversiteler açıldı
42. Büyük adli reformlar yapıldı, seri mahkemeler kapatıldı, çağdaş hukuk kurumları getirildi, mecelle kaldırıdı
43. Defin ve mezarlık işleyişi yeni ve çağdaş kurallara bağlandı
44. Madenler devletleştirildi
45. Ormanlar ve göller kamulaştırıldı ve korumaya alındı
46. Gerici ve ayrılıkçı isyanlar bastırıldı
47. Barışçı dış politika egemen kılındı, özellikle komşu ülkelerle dostça ilişkiler geliştirildi
48. Duyun-u Umumiye borçları düzenli olarak ödendi
49. Karşılıksız para basılmadan, denk bütçe her yıl gerçekleştirildi
50. Halk sağlığı ve kitle sporu geliştirildi, hastaneler, hemşire okulları ve spor tesisleri yapıldı

Ve sayamayacağımız binlerce şey..

Cumhuriyetin İlanının Sonuçları | Ekleyen: | Tarih: 27-Nov-2011 17:29. | Bu yazı 5888 kez okundu..

Cumhuriyetin İlanının Sonuçları ile ilgili diğer yazılar..


İlgili Yazilar

Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Sonuçları

Devamini Oku
Hıristiyanlık dininin peygamberi olan Hz. İsa Kudüs’te yaşamıştır. Bu yüzden Kudüs ve çevresi Hıristiyanlık için kutsal topraklardır. Kudüs, aynı zamanda Müslümanlar ve Yahudiler için de kutsaldır. Ancak, bu topraklar, 636 yılında Halife Hz. Ömer döneminde, ünlü komutan Halid bin Velid tarafından İslam devleti topraklarına katıldı. Avrupalı Hıristiyanlar, Müslümanların elinde bulunan bu kutsal yerleri almak için bir takım askeri seferler düzenlediler. Bu seferlere katılanlar elbiselerinin ve kalkanlarının üzerinde bir haç işareti taşıdıkl...

Kavimler Göçünün Sebepleri ve Sonuçları

Devamini Oku
Kavimler göçü milattan sonra 375 senesinde Hunların karadenizin kuzey bölümünden Avrupaya giderken karşılarına çıkan barbar kavimler olan ostrogot, vizigot, süev, sakson, angıl, frank ve vandal kavimlerini yerlerinden etmesiyle sonuçlanan bir olaydır. Kavimler Göçünün Sebepleri: a) Büyük Hun Devleti'nin dağılmasından sonra As­ya'nın batısında (Hazar ve Aral Gölü arası) Hunlara katılımların olması, burada çoğalan nüfus ve kabileler arasındaki rekabet ve mücadelelerle daha batıya doğru kaymaya başlamaları b) İdil (Volga) ırmağının batısına...

Kavimler Göçünün Sonuçları

Devamini Oku
1)Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. (395) Batı Roma 476 yılında Germen kavimleri tarafından yıkıldı. 2)Avrupa’nın etnik yapısı değişti, Germenlerin Avrupa’ya karışması yerli milletler ortaya çıkardı. 3)Türkler Avrupa’da Avrupa Hun Devleti’ni kurdu. 4)İngiltere, Fransa gibi Avrupa Devletlerinin temelleri atıldı. 5)Avrupa’da feodalite (derebeylik) rejimi ortaya çıktı. 6)Şövalyecilik ortaya çıktı. 7)Avrupa’da edebi destanlar ve efsaneler meydana çıktı. 8)Avrupa’da Milliyetçilik y...

Nüfus Artışının Sonuçları

Devamini Oku
Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır. Nüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre; Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler. Nüfus artış hızı kalkınma hızından düşük ise, ülkenin ...

Cumhuriyetin İlanı

Devamini Oku
29 Ekim 1923 Pazartesi günü saat: 20.30’da Cumhuriyet Ankara'da TBMM sinde ilan edildi. Anayasanın birinci maddesinde “Türkiye Devletinin hükümet biçimi Cumhuriyettir.” hükmü yer aldı. Aynı günün gecesi Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanlığına seçildi. Cumhuriyetin İlanı (Detay) Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da , Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adıyla yeni bir yönetim kurulmuştu . Fakat bu yeni yönetimin rejimi henüz belirtilmemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme...

Türk Harf İnkılabının Sonuçları

Devamini Oku
Türk Harf İnkılabının Etkileri ve Sonuçları / Özet: 1. Türk dilinin gelişmesi sağlandı. 2. Çağdaşlaşma yolunda önemli bir adım atılmış oldu 3. Yabancı dil öğrenmek kolaylaştı. 4. Okuma yazma oranı ve yazılan basılan eser sayısı arttı. 5. Türkçe, Arapça ve Farsça gibi dillerin etkisinden kurtuldu. Türk Harf İnkılabının Etkileri ve Sonuçları / Detay: Gazi M. Kemal’in harf inkılâbı, pratik faydaları yanında, etkileri çok uzaklara gidecek sonuçlar doğurmuştur. Yazı inkılâbının kısa vadede sonuçları, okur-yazar sayısında görüle...

Sanayi İnkılabının Sonuçları

Devamini Oku
İnsan ve hayvan gücüyle yapılan üretimden makine gücüne dayalı üretime geçişe “Sanayi İnkılâbı” denir. • Avrupa’da üretim artmış ve insanların refah seviyesi yükselmiştir. • Sağlık, temizlik ve konfor anlayışında önemli gelişmeler görülmüştür. • Yaşam koşullarının iyileşmesi ve ölüm oranlarının düşmesi sonucunda hızlı nüfus artışı görülmüştür. • Büyük sanayi şehirleri ortaya çıkmıştır. Kentlerin hızla büyümesiyle işsizlik gibi yeni toplumsal sorunlar doğmuştur. • Ekonomiyle ilgili kapitali...

Islahat Fermanının Sonuçları

Devamini Oku
Islahat Fermanının Sonuçları 1 - bu ferman ile müslüman ve gayri müslimler eşit haklara sahip olmuş. böylece kaynaşmış bir osmanlı toplumu ortaya çıkmıştır. 2 - ferman müslümanlardan ziyade yabancıların haklarını genişletmiş, bu durum müslüman tebanın tepkisine neden olmuştur. ferman sonrası açılan okullar zamanla ırkçı bir nesil yetiştirmiş ve bu durum osmanlı devleti'nde dağılmayı hızlandırmıştır. 3 - ayrıca patrikhaneye meclis açmak izninin verilmesi gayri müslimlerde bağımsızlık eğilimini artırmıştır. avrupalılar yine osmanlı devleti'n...

Beyin Göçünün Sonuçları

Devamini Oku
Eğitilmiş insan sermayesinin fakir ülkelerden akışı/kaçışı batı dünyasının bilim ve ekonomisini artırırken, göç veren ülkelerin gelişmelerini yavaşlatmakta/engellemektedir. Buda beyin göçünün az gelişmişlikle özdeşleşmesi anlamına gelmektedir. Beyin göçünü engellemek/kontrol etmek sadece gelişmekte olan ülkenin elinde değildir. Gelişmiş ülkelerdeki iş ve fırsat olanakları olduğu ve daha iyi bir gelecek sunulduğu sürece beyin göçü kaçınılmaz olarak devam edecektir. Yapılacak en iyi iş bunu minimuma indirmektir. Ülkemiz insanlarının refah düzeyin...

Tanzimat Fermanının Sonuçları

Devamini Oku
Tanzimat Fermanı'nın halk tarafından anlaşılması için Anadolu ve Rumeli'ye memurlar gönderildi. Hukuk alanında ıslahatlar ile yeni ticaret, ceza kanunları ve mahkemeler meydana getirildi. Fakat bu haklardan Türkler ve Müslüman'lardan daha çok Av­rupalılar ve gayrimüslimler yararlandılar. Kılık, kıyafet, yaşayış ve sosyal alanda "Batılılaşma" denilen yenilikler yapıldı. Tanzimat Fermanı, anayasanın Osmanlı ülkesin­de başlangıcı oldu. Osmanlı Devleti bu fermanı ilân ederken Avrupalı devletlerin desteğini sağlamayı amaçlamıştı. Tanzimat'ın heme...

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık


Cumhuriyetin İlanının Sonuçları
» Cumhuriyetin İlanının Sonuçları resimleri

  Puanı : 6.4 / 10 | Oy : 9 kişi | Toplam : 58

» Bu yazıya puan ver..
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Sorun Yanıtlayalım İletişim