Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > Diğer > Özgürlük Üzerine Özlü Sözler


Özgürlük Üzerine Özlü Sözler Nedir

(Derleyen: Prof.Dr.Coşkun Can Aktan)'

"Özgür doğan insan her yerde zincire vurulmuştur." Jean Jacques Roussaeu

"Her insan iki hakka sahip olarak dünyaya gelir. Birincisi, başka insanların üzerinde hiç bir gücünün sözkonusu olmayacağı özgürlük hakkıdır, İkincisi ise, mülkiyet hakkıdır." John Locke

"Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır. Yaradanları tarafından vazgeçilmez haklara sahip kılınmışlardır. Bu haklar; yaşam, özgürlük ve mutluluğa ulaşma hakkıdır." Thomas Jefferson

"İnsan doğası gereği baskıya karşı gelir." (İnsita hominibus natura violentia resistere." Tacitus


"Doğa bizim anamızdır.'' (Natura genetrix.) Latin Atasözü


!Tüm insanlarda özgürlük sevgisi doğuştan vardır." Dionysius of Halicarnassus


"Özgürlük için hepimiz hukukun kölesiyiz." Cicero

''Devlet yönetiminin amacı özgürlüktür." Benedictus de Spinoza

"Gerçi bir takım buyruklara göre hareket etmek, bir anlamda özgürlüğü ortadan kaldırır, ama bundan dolayı insanı köle yapmaz, her şey hareketin amacına bağlıdır. Eğer hareketin amacı, kişinin çıkarını değil de devletin yararını sağlamak ise, bu hareketi yapan kişi gerçekten köledir ve kendisine hiç bir faydası dokunmaz; ama yöneticinin değil de tüm halkın dileklerinin en üstün yasa sayıldığı devletlerde itaat etmek, insanı kendine hiç bir yararı olmayan bir köle değil, bir uyruk yapar.” Benedictus de Spinoza

"Devletin gücüne neden boyun eğmem gerekiyor diye sormak, aslında yaşamanın karmaşık kurumlar bütünü tarafından düzenlenmesine neden izin vermem gerekiyor diye sormaktır. Bu kurumlar olmadan ne 'benîm' diyebileceğim bir yaşamım olurdu, ne de benden yapılması istenen şeyler için haklı bir açıklama bulabilirdim." Thomas Hill Green

"Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet." Namık Kemal

"Hiç kimse bir başkasının efendisi ya da kölesi değildir." John Hospers

"Özgürlükten, kişiliğin otoriteye üstün gelmesini anlıyorum." Benjamin Constant

"Aşırı özgürlük, gerek devlette ve gerekse bireylerde köleliğe dönüşür." Eflatun

"Özgürlük bile, sahip olmak için sınırlandırılmalıdır:' Edmund Burke

"Özgürlük istenilen şeyi yapabilme serbestliğidir." John Locke

"Özgürlük, istek doğrultusunda bir eylemde bulunma ya da bulunmama gücünü ifade eder." David Hume

"Düşüncenin, isteğin ve iradenin olmadığı yerde özgürlük olmaz; fakat özgürlüğün olmadığı yerde düşünce, istek ve irade sözkonusu olabilir." John Locke

''Anayasal bir ilke olarak bireyin özgürlüğü şu formül ile ifade edilebilir; Hiç kimse benim mutluluğumun kendi anlayışına göre olması konusunda beni zorlayamaz, herkes kendi mutluluğunu başkalarının özgüllüğünü sınırlamadığı ölçüde dilediği şekilde seçer." Immanuel Kant

"'Hiç kimsenin benim haklarım ve özgürlüklerim üzerinde; benim de başkalarının özgürlükleri üzerinde hakkım yoktur." Richard Overton

"Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve her kuruluşun anası özgürlüktür." Mustafa Kemal Atatürk

"Söylediklerini onaylamıyorum, fakat ölümüne de olsa, konuşma hakkını savunacağım." Voltaire


"Ayaklanma pranga vurabilirsiniz, fakat inancıma vuramazsınız. Zeus bile beni mağlup edemez." Epiktetus

"Vücudum köle olsa da düşüncelerim özgürdür." Sopheclus


Bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir." Euripides

"Amerika Birleşik Devletleri'nde devlet yetkisi ve gözetimi dışında bir kitabın satılıp satılamayacağı bana soruldu... Hangi kitabın satılacağına ya da hangi kitabı satın alacağımıza ilişkin bir sansüre mi tabi olacağız? .. Kimin ayağının kesileceği ve kimin ayağının uzatılacağı için kimin ayağını ölçü olarak alacağız?" Thomas Jefferson

"Şarkıyı değil, ancak bir şarkıcıyı kafese koyabilirsiniz." Franklin D. Roosevelt

"Her insan özgürdür; mahkemelere başvurmak ve kasaba toplantılarına katılmaktan men edilemeyecektir; konuşması ve yazması engellenmeyecektir." Massachusetts Püritanları Özgürlük Bildirgesi, 1641

"Herkesin düşüncesini serbestçe ifade etme hakkı vardır."
İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya Dair Sözleşme (Md.10)


Modem medeniyetin en önemli zaferlerinden birisi şüphesiz vicdan ve ibadet özgürlüğüdür." Camillo Di Cavour

"Hiç bir özel şahıs herhangi bir şekilde başka bir şahsın başka bir kiliseye ya da dine mensup olmasını yargılama hakkına sahip değildir. İnsanın bir dine mensup olma hakkı kendisine aittir. Hiristiyan olması için, kimse şiddete ve tacize maruz bırakılamaz." John Locke

"Hiç kimse bir kilisenin mensubu olarak doğmamıştır... Hiç bir insan doğası itibariyle herhangi bir kilise ya da mezhebe bağımlı değildir. İnsan kilisede çalışmanın ya da ibadet etmenin Tanrı tarafından kabul gördüğüne inandığı için gönüllü olarak kilise topluluğuna katılır." John Locke

"Hiç kimse inançları nedeniyle, tedirgin edilmemelidir; meğer ki, bu inançların açıklanması, yasayla kurulan kamu düzenini bozmuş olsun." Fransa İnsan ve Yurttaş Haklan Bildirisi (Md. 10)

"1. Herkesin düşünce, din ve vicdan özgürlüğü hakkı vardır. Bu hak, bir dini ya da dilediği bir inancı benimseme ve din ya da inancını tek başına ya da topluca, açık ya da özel olarak ibadet, gözetme, uygulama ve öğretme biçiminde açıklama özgülüğünü de içerir.

2. Hiç kimseye, bir dini ya da dilediği bir inancı benimseme özgürlüğünü zedeleyecek şekilde baskıda bulunulamaz.


3. Bir kimsenin din ya da inançlarını açığa vurma özgürlüğü, ancak yasayla öngörülen ve kamu güvenliği, kamu düzeni, kamu sağlığı, genel ahlak ya da başkalarının temel hak ve özgürlüklerini korumak için gereken sınırlamalara bağlı olabilir."
Din ve İnanca Dayalı Her Türlü Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılığın Kaldırılması Bildirisi. 1981. (Mel. 1.)

"Basın özgürlüğü, tüm sivil, politik ve dini hakların koruyucusudur." Junius

"Düşüncelerin ve inançların serbest iletimi insanın en değerli haklarındandır. Bu nedenle yurttaş serbestçe konuşabilir, yazabilir ve yayınlayabilir, ancak bu özgürlüğün yasada belirlenen kötüye kulanılması hallerinden sorumlu olur." Fransa İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (Md. 11)

"Özgülüğün en güçlü kalelerinden birisi de basın özgürlüğüdür; despotik yönetimler dışında asla sınırlandırılamaz." Virgînia İnsan Haklan Bildirisi

"Serbest basın, şüphesiz iyi ya da kötü olabilir. Ancak serbestlik olmadan basın kesinlikle kötülükten başka bir şey olmayacaktır." Albert Camus

"Basın özgürlüğünü koruyan yasalar vardır; ancak halkı basının istismar ve suiistimalinden önleyen yasalar genellikle mevcut değildir." Mark Twain

"Basın tarafından yapılan istismar ve suiistimal ile basının istediği şekilde yayın yapması arasında açık bir çizgi çizmek oldukça güçtür... Bu nedenle basını devletin denetimine almaktansa serbest bırakarak onu halkın değer yargılarına teslim etmek daha doğrudur."' Thomas Jefferson

" Seçimlerin olmadığı yerde kölelik başlar" Demophilus {George Bryan?)

İnsanoğlunun doğal hakları üzerine kurulu olan bir devletin ilk ilkesi seçim özgürlüğüdür. Seçimin olmadığı yerde özgürlük olmaz." Demophilus {George Bryan?)

Seçim hakkı anayasanın temelidir." Junius

"Özgürlük nedir? Özgürlük, seçme hakkının olması demektir. İnsanın kendisi için alternatif tercihleri yaratabilme hakkıdır. Tercih özgürlüğü olmadan insan özgür değildir." Archibald Mac Leish

"Özgürlük bir bireyin devlet yönetiminde temsilcilerini seçmek ve dilekçe vermek suretiyle isteklerini bildirmek haklarını içerir." Benjamin Constant


"Seçim özgürlüğü ile, vatandaşların seçim konusunda serbest olmalarını ve devletin kendi isteğini ve kimin seçileceğini dikte ettirmemesini ifade etmek istiyorum." Adolphe Thiers

"İngilizler özgür olduklarını düşünüyorlar; buna inanmak büyük bir hata ve yanılgıdır; insanlar sadece parlamento üyelerinin seçiminde özgürdürler; seçim tamamlanır tamamlanmaz insanlar köle durumuna düşerler." Jean Jacques Rousseau

"Köleliği her yerde görebilirsiniz.
Kölelik her toprakta yeşeren bir yabani ottur."
Edmund Burke

"Şimdi ayrımcılığın karanlık ve metruk vadisinden kalkıp ırklar arasında adaletin yollarına koyulmanın zamanıdır." Martin Luther King Jr.

"Kadınlar hiç bir ayrım gözetilmeksizin, erkeklerle eşit koşullar altında bütün seçimlerde oy kullanmaya sahip olacaklardır." Kadınların Siyasal Haklarına İlişkin Sözleşme {Md. 1.)

"Biz negrolar, haklarımız hakkında konuşuyoruz. Bizler dünyanın dört ucunun değişik renkte insanlardan oluştuğunu gururla söylüyoruz. Bizim amacımız beyazlan mağlup etmek ya da onları kötülemek değildir. Siyahların üstünlüğünü savunanlar olarak görülmemeliyiz. Tanrı, siyah, kahverengi ya da sarı insanların özgürlüğünü değil, tüm insan ırklarının üstünlüğünü istiyor:' Martin Luther King Jr.

"Her eyalete yolcu taşıyan bütün demiryolu şirketleri, vagonlarından tüm beyaz ve renkli ırklara eşit, fakat ayrı oturma yerleri sağlayacaklardır." 10 Temmuz 1890 Los Angeles Yasası. No. 111

"Siyahlar olarak bizim de diğer insanlar gibi doğal ve vazgeçilmez haklara sahip olmamız gerekir.'
Massachusetts Köle Bildirgesi, 1777

"Her iki cinsiyet için de eşit işe eşit ücret sağlanmalı ve bu ilke güvence altına alınmalıdır" Emek Askerlerinin Anayasası (Md. XIII). 1878

"İnsanoğlunun tanhi erkeklerin, kadınlar üzerinde sahip olduğu ve kötüye kullandığı yetkilerin tarihidir. Erkekler kadınlar üzerinde bir eşya gibi mutlak tiranlığa sahip olmuşlardır."
Senaca Falls Kadınlar Bildirgesi. 1848

Toplum erkeklerin daha üstün hizmetlere layık oldukları için mi, yetenekli bir kadının çalışmasını reddediyor? Tüm insanların sahip oldukları eşit hakları gözardı ederek kadınların kendi tecrübelerine göre istedikleri işte çalışmalarını engellememiz doğru mu?"
John Stuart Mili


Tüm insanlar doğuştan özgür ve bağımsızdırlar. Doğar doğmaz edindikleri belli bazı haklan vardır; siyasal bir topluluk kurdukları zaman, hiç bir anlaşmayla gelecek nesilleri bu haklardan yoksun bırakamaz, onları bu haklardan vazgeçmeleri için zorlayamazlar; yaşama ve özgürlük haklarıyla, mülk edinme ve sahip olma, mutluluk ve güvenlik arama ve kazanma olanağı da bunlar arasındadır." Virginia İnsan Hakları Bildirgesi (Md.1.)

"Tüm insanlar eşit yaratılmışlardır. Yaradanları tarafından bağışlanmış belli bazı vazgeçilmez haklara sahiptirler; yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişme hakları da bunlar arasındadır." ABD Bağımsızlık Bildirisi

"İnsanlar haklar yönünden özgür ve eşit doğarlar ve yaşarlar. Her siyasal toplumun amacı, insanın doğal ve zamanaşımı ile kaybedilmeyen haklarını korumaktır. Bu haklar özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnmedir." Fransa İnsan ve Yurttaş Haklan Bildirisi

"Ekonomik özgürlük, siyasi özgürlüğü gerçekleştirmek için zaruridir." Milton Friedman


"Demokratik kurumlar ve ekonomik özgürlük, iktisadi ve siyasi gelişmeyi besler." Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı 21 Kasım 1990

"Ekonomik özgürlük, toplumsal adalet ve çevreden sorumluluk, refah için kesinlikle
gereklidir. Piyasa ekonomisi için çabalayan ülkelerin, piyasa ekonomisine geçmekte gösterecekleri başarı, önemli ve hepimizin çıkarınadır. Bu, ortak amacımız olan daha yüksek bir düzeyde bir refahı paylaşmamızı olası kılacaktır." Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı 21 Kasım 1990

"Sivil özgürlük, doğal özgürlük demektir. Sivil özgürlük, ancak sivil toplum tarafından güven altına alınabilir." Alexander Hamilton

"Ekonomik haklar kaçınılmaz olarak devletin gücünü artırır.” Michael Novak

"Mülkiyet insanın temel haklarından birisidir.'' John Adams

"Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır ve vazgeçilmez yaşam, özgürlük ve mülkiyet hakkına sahiptirler." George Mason

Özgürlük Üzerine Özlü Sözler | Ekleyen: | Tarih: 05-Oct-2012 12:26. | Bu yazı 4195 kez okundu..

Özgürlük Üzerine Özlü Sözler ile ilgili diğer yazılar..

 • # Atatürkün Spor ve Sporcular Hakkında Söylediği Sözler

  1. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. 2. Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler , zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben Sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlâklısını severim. 3. Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır. Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması , Türk gençliğinin spor bakımın...
  Devamını Oku 2011-10-12 14:16:53
 • # tıp sözlüğü

  a: a.,a. arter (atardamar)kısaltılmış şekil, arteria. abdomen karın, batın abdominal karına ait, karın içi abondan bol, fazla miktarda abortus düşük, çocuk düşürme abuli iradesizlik, irade yitimi adult erişkin, erişkinlik çağıyla ilgili agoni can çekişme ajitasyon huzursuzluk, tedirginlik, iç çalkantısı. ajite heyecanlı, terirginlik, huzursuzluk akut had, hızlı gelişen, şiddetli alveol kese, kese şeklinde oluşum, diş yuvası amfizem bkz.emfizem amnezi unutkanlık amnios., (amnion) zarı rahimdeki bebeği kuşatan ince zar amputasy...
  Devamını Oku 2007-09-02 13:04:16
 • # Atatürk'ün Milliyetçilik İle İlgili Sözleri

  Bugünkü Türk milleti siyasi ve içtimai camiası içinde kendilerine Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş vatandaş ve millettaşlarımız vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu yanlış tevsimler; bir kaç düşman aleti, mürteci beyinsizden maada hiçbir millet ferdi üzerinden teellümden başka bir tesir hasıl etmemiştir. Türk Milleti, kendinin ve memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen bozguncu alçak, vatansız, milliyetsiz, beyinsizlerin saçmalamalarınd...
  Devamını Oku 2011-01-05 17:47:01
 • # Atatürkün Egemenlik İle İlgili Sözleri

  Egemenlik (hakimiyet) en genel anlamıyla devletin ülke toprakları üzerinde siyasi yönetim yetkisini kullanma hakkıdır. Atatürk’ün milli egemenlik (hakimiyet) ile ilgili özdeyişleri Egemenlik, hiçbir mâna, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez. 1922 (Nutuk II, S. 700) Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam ve kat’î mânasiyle millî egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de...
  Devamını Oku 2011-12-19 11:16:37
 • # Atasözleri

  ATASÖZLERİ [Atalarımızdan günümüze kadar ulaşan, belirli bir yargı içeren, söyleyeni belli olmayan düz konuşma içinde kullanılan sözlerdir. [Kalıplaşmış sözlerdir, eşanlamlılarıyla dahi değiştirilemez. [Kısa ve özlü sözlerdir. Az sözle çok anlam ifade ederler [Tecrübelere ve gözlemlere dayanırlar, bazen âdet ve gelenekleri ifade ederler [Çoğu mecazlıdır. [Anonimdir ve edebî tür özelliği gösterir. [Genel bir yargı bildirir. [Öğüt verme amacı taşır. ZAt ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. ZAç koyma hırsız olur, çok söyle...
  Devamını Oku 2008-01-16 11:13:50
 • # Güzel Sanatlar Sözlüğü

  acanthus :: :: eski yunan’dan beri süsleme sanatlarında kullanılan bitkisel bir motif. türkçe’de akanthus ya da akantus olarak yazılır. türkçe’de yanlış olarak kenger diye adlandırılsa da tümüyle farklı bir bitkidir. agora :: :: antik yunan kentlerinde stoalar ile çevrelenmiş, içinde ya da yakınında tapınak, bouleuterion gibi dini ve resmi yapıların bulunduğu toplumsal ve ticari yaşamın yoğunlaştığı alan. ağaç direkli cami :: :: örtü bölümünü taşıyan ağaç direklere sahip cami tipi. çok sayıda ağaç direkle taşınan ahşa...
  Devamını Oku 2011-08-05 10:43:39
 • # Sözlü Tarih Yöntemi Aşamaları

  Sözlü tarih, tarihi yazılı belgelere ek olarak yaşayan bireylerin belleğe dayalı anlatıları aracılığıyla yazma ve sıradan insanları, gündelik yaşamı ve öznelliği tarihin araştırma alanına dahil etme dürtüsüyle şekillenen ve ses kaydetme teknolojilerinin gelişmesiyle de desteklenen disiplinlerarası bir çalışma alanı ve araştırma yöntemidir. Araştırılmakta olan bir sosyal gerçekliğin oluşumunda yer almış insanlarla görüşmeye dayanır. Sözlü Tarihin Amacı: Amaç var olan yazılı kaynakların yanında süreç içinde varlığıyla olaylara yön vermiş ...
  Devamını Oku 2011-11-02 11:11:56
 • # müzik sözlüğü

  müzik sözlüğü -a- absolute kulak: bir sesi tam olarak söyleme ve duyma yeteneği. allegro: hızlı ve canlı çalmayı ifade eder. alto: en kalın kadın sesi. anahtar: portenin sol baş tarafına konulan işaret. sol, do ve fa olmak üzere 3 çeşit anahtar vardır. armoni: seslerin birbirleri ile olan uyumu, ahenk. arya: opera veya oratoryada önemli solo parçası. atonal müzik: modern müzikte ton ve makam stiline bağlı kalmadan, armoni kurallarına uymadan oluşturulan bestedir. -b- ballad: hikâyesi olan türkü. bariton: t...
  Devamını Oku 2007-09-02 13:05:29
 • # sözlük

  bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren eser. sözlükler tek dilli veya çok dilli olabilir. madde başlarını a-be-ce sırası takip eder. genel veya özel alanlarla ilgili sözlükler hazırlanabilir. arap harfli eski sözlüklerde madde başı arapça kelimenin üç harfli kökünün son harfi esas alınarak sıralanırdı. XIV.-XV.yüzyıllar arasında yaşamış olan el-kamûsü-ı-muhît (okyanu...
  Devamını Oku 2007-09-02 13:13:20
 • # Sözlü Edebiyat

  Sözlü Edebiyat Dönemi 1. Giriş İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, M.Ö. 4000'li 3000'li yıllardan başlayarak Türklerin İslamiyeti kabul ettiği XI. yüzyıl ortalarına kadar sürer. Bu uzun dönemin Köktürkler'e ait yazılı anıtların ortaya konduğu M.S. VI. yüzyıla kadar olan bölümü sözlü edebiyat dönemi olarak adlandırılır. 2. Sözlü Edebiyat Dönemi Bilindiği gibi söz yazıdan öncedir. Böyle olunca da yazılı edebiyat ürünlerinden önce, sözlü edebiyat ürünlerinin oluştuğu ortadadır. Bütün ulusların edebiyatında olduğu gibi Türkle...
  Devamını Oku 2008-03-18 10:19:48


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Özgürlük Üzerine Özlü Sözler
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç