Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > F > Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri


Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri Nedir

FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER

Fiil (eylem) kök veya gövdelerine gelerek isim (ad) yapan eklere denir.

-ce / -ca : düşün-ce, eğlen-ce, …

-acak / -ecek : (Bu ek, hem fiilimsi eki olarak kullanılır hem de fiilden doğrudan isim yapan ek olarak kullanılır. Buradaki işlevi doğrudan isim yapmaktır. Alttaki bölümde fiilimsi olmasına örnek verilecektir.)

Giy-ecek, yak-acak, aç-acak, iç-ecek,…
-ak / -ek : yat-ak, kaç-ak, dur-ak…
-ga / -ge : böl-ge, bil-ge, süpür-ge, bil-ge, diz-ge…
-gan / gen : çalış-kan, unut-kan, kay-gan, sıkıl-gan…
-gı / -gi (-kı / -ki) : sev-gi, çal-gı, as-kı, kes-ki, bit-ki…
-gıç / -giç : bil-giç, dal-gıç, başlan-gıç…
-gın / -gin / -gun / -gün : yor-gun, bil-gin, bez-gin, bit-(g)kin, sol-gun…
-ı / -i / -u / -ü : yaz-ı, öl-ü, yap-ı, çat-ı, kok-u, doğ-u…
-ıcı / -ici : yap-ıcı, gör-ücü, al-ıcı, sat-ıcı…
-ık / -ik : kes-ik, aç-ık, göç-ük…
-ım / -im : say-ım, seç-im, öl-üm, ölç-üm…
-ın / -in : yığ-ın, ak-ın, tüt-ün, ek-in…
-(ı)nç / -(i)nç : gül-ünç, sev-inç…
-ıntı / -inti : es-inti, çık-ıntı, dök-üntü…
-ır / -ir /-ur / -ür // -er : gel-ir, gid-er, ok-ur…
-ıt / -it / -ut / -üt : geç-it, yak-ıt, ölç-üt…
-me / -ma (Ek bu kullanımda isim-fiil türetir.) : Gülmeyi severim. Konuşmayı bil.
-me / -ma (Ek bu konumda yalnızca isim türetir.) : dondur-ma, dol-ma, sar-ma, aç-ma, gözle-me…
-me / -ma (Ek bu konumda sıfat türetir.): yap-ma bebek, süz-me bal…

NOT: Olumsuzluk eki olarak da karşımıza çıkar:
Bana öyle kızgın kızgın bakma.
Ağlanacak haline bir de gülme.

-mek / -mak (Ek bu kullanımda isim-fiil türetir.) : gel-mek, git-mek…
-mek / -mak (Ek bu konumda yalnızca isim türetir.) : ek-mek, ye-mek…
-ış / -iş / -uş / -üş (Ek bu kullanımda isim-fiil türetir.) : otur-uş, yürü-y-üş,
-ış / -iş / -uş / -üş (Ek bu konumda yalnızca isim türetir.) : bul-uş, gül-üş, gör-üş, anla-y-ış, çık-ış, gir-iş…
-an / -en: yat-an, yürü-y-en, bak-an, kız-an, geç-en…
-mış / -miş / -muş / -müş : oku-muş insan, bil-miş çocuk, geç-miş gün…

UYARI: “-mış / -miş / -muş / -müş” eki fiil işletim eki (Çekim eki) olarak da kullanılır.
Çocuk soruları bilmiş.
O, zamanında çok kitap okumuş.
Günler çabucak geçmiş.

-dık / -dik / -duk / - dük : umulma-dık hata, bil-dik konular, tanı-dık insanlar…

UYARI: “- dık / -dik / -duk / - dük ” eki fiil işletim eki (Çekim eki) olarak da kullanılır.
Soruları hemen bildik.
Seni uzaktan görünce derhal tanıdık.

-diği : Sev-diğim kitaplar, gez-diğimiz sokak, söyleme-diğimiz söz, aç-tığı yara…
-ecek / -acak : gid-ecek yer, sorul-acak sorular, yazıl-acak anılar…
-eceği : söyle-y-eceği söz, danış-acağımız kişi…
-ası / -esi : yıkıl-ası kent, kahrol-ası kader…
-r (-ır / -ir / -ur / -ür // -ar / -er) : gül-er yüz, aç-ar anahtar, yüz-er gemi
-maz / -mez : unutul-maz anılar,
-ıp / -ip / -up / -üp : koş-up, gel-ip, bak-ıp, konuş-up…
-arak / -erek : koş-arak, gül-erek, düşün-erek, unut-arak…
-ken : gider-ken, ağlar-ken, yüzer-ken…
-ınca / -ince : sız-ınca, geç-ince, sus-unca, dön-ünce…
-dıkça / -dikçe : bil-dikçe, yürü-dükçe, kız-dıkça, konuş-tukça…
-eli / -alı : gel-eli, tanış-alı, anlat-alı, bil-eli…
…-r ….-mez : gör-ür gör-mez, bit-er bit-mez, anla-r anla-maz…
-di mi : Yaz gel-di mi sıcaklar başlar.
Bir kez oku-du-n mu anlarsın.
-diğinden : Kız-dığından yanıma gelmiyor.
-diği için : Seni gör-düğü için mutluydu.
-mek için : Sorunu çöz-mek için buradayız.
-meksizin : Ardına bak-maksızın kaçtı.
-meden : Seni gör-meden gitmezdi.
tı / -ti : belir-ti, kızar-tı...
-ıcı / -ici : Kal-ıcı, vur-ucu, bil-ici, al-ıcı, sat-ıcı, dinle-y-ici, gör-ücü, bak-ıcı, yırt-ıcı, geç-ici, kur-ucu…
-e / -a : diz-e, sür-e…


Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri | Ekleyen: | Tarih: 16-Nov-2013 13:51. | Bu yazı 18940 kez okundu..

Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri ile ilgili diğer yazılar..

 • # Betimleme Örnekleri

  Betimleme Örneği "Bulunduğumuz yer denizden bin beş yüz metre kadar yüksekte idi. Akcedil; ay iskelesinin önünde du­ran kayıklar, ağaçların arasındaki seyrek binalar iğne topuzu kadar ufaktı. Karşıda Burhaniye'nin arkasında yatan Madra dağları şekilsiz bir yığından ibaretti. Güneşin altında göz kamaştırıcı pırıltılarla yanan deniz, ta uzaklarda açıklı koyulu gölgelere bürünen Midilli Adası'na kadar uzanıyor, bunun sağ yanından geçerek, ufukta sisler içinde gökle birleşiyordu. Kazdağı'nın körfeze kadar yaklaşan eteklerini sayılamayacak kadar ço...
  Devamını Oku 2013-11-22 14:08:42
 • # Homojen Karışım

  Karışım Nedir ? Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir. Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır. Homojen karışım Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir. Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir. Heterojen karışım Her tarafında farklı özellik göst...
  Devamını Oku 2011-12-19 15:43:11
 • # Mecaz Anlam Örnekleri

  Mecaz Nedir ? (Özet) : Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söze mecaz, oluşan anlama da mecaz anlam denir. Mecaz Anlam Nedir ? (Detay) : Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. Bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. Mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmişt...
  Devamını Oku 2011-11-01 14:15:19
 • # Sesteş Kelime Örnekleri

  * Yılanı gören at birden şaha kalktı. * Mutfaktaki pislikleri çöpe at. * Al bayrağıma sarılı cansız bedenimi al. * Gül: “Gül.” dedi, bülbüle. * Kalem böyle çalınmıştır yazıma Yazım kışıma uymaz, kışım yazıma * Kırda yaptığımız piknikte yanımıza kır saçlı bir ihtiyar geldi. * Adresimi hemen bir kenara yaz. Bu yaz yurtdışına çıkmayı düşünüyorum. * Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu. Bu mevsimde buralarda dolu yağar. * Ben, sizinle gelmek istemiyorum. Çenesinde küçük bir ben vardı. * Yaralı yolcu, çok kan kaybed...
  Devamını Oku 2011-10-17 14:59:18
 • # Yapım Ekleri

  Yapım ekleri, mevcut kelimelerden (isim ve fiil köklerinden) farklı ve yeni anlamlı kelimeler türetmeye yarayan eklerdir. Nesneleri karşılayan isimlerle hareketleri karşılayan fillerin kökleri farklıdır: Gel-(-mek,-dim, -miş...) Baba(-m, -lar, -dan) Birbirine yakın olan nesne ve hareketlere ait kelimeler aynı kökten türeyen kelimelerdir. Bu bakımdan türemiş kelimelerin kökleriyle mutlaka bir anlam ilişkileri olmalıdır: baş, baş-la-, baş-ar-, baş-ar-ı sev-, sev-il-, sev-dir, sev-in, sev-inç, sev-gi göz, göz-lük, göz-cü, göz-cü-lük,...
  Devamını Oku 2012-03-23 18:37:13
 • # Ulama Örnekleri

  Ulama Nedir ? (Özet) : Sessizle biten sözcükten sonra sesliyle başlayan bir sözcük gelirse, iki sözcük birbirine bağlanarak okunur. Buna ulama denir. Ulama Nedir ? (Detay) Dilimizde cümleler okunurken kelimelerin sonlarında bulunan sessizler, kendilerinden sonra gelen kelimelerin ilk harfi sesli ise bu sesliye bağlanarak okunurlar. Ulama Örnekleri Emanet_eşeğin yuları gevşek olur. > Emane-teşeğin yuları gevşek olur Geniş_ovayı seyre daldı. > Geni-şovayı seyre daldı. Elbisenin_ütüsü bozulmuş. > Elbiseni-nütüsü bozulmuş. Kural : U...
  Devamını Oku 2011-11-01 15:47:36
 • # Eş sesli kelime örnekleri

  Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir. Açıklamalı Örnekler: Gül: 1. çiçek, 2. gülmekten emir Kır: 1. kırsal alan, 2. kırmaktan emir, 3. beyaz Yazma: 1. baş örtüsü, 2. yazmaktan olumsuz emir, 3. yazma işi Eş Sesli Kelime Örnekleri Cümle Halinde Örnekler “Oyuncakları olmuş çocukların kurşunlar” “Zalimler her saat taze fidanları kurşunlar” Neden kondun a bülbül kapımdaki asmaya Ben yarimden vazgeçmem götürseler asmaya Adresimi hemen bir kenara yaz. Bu yaz yurtdışına ...
  Devamını Oku 2011-11-16 19:28:01
 • # Deneme Yazısı Örnekleri

  Deneme Örneği 1 Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır; oysaki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. Ruh nerde bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur; ev işlerinin az önemli olmaları, daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Bundan başka, saraydan ve pazardan el çekmekle hayatımızın baş kaygılarından kurt...
  Devamını Oku 2011-12-17 09:33:50
 • # Karışımlar

  Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir. Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır. Homojen Karışım Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir. Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir. Heterojen Karışım Her tarafında farklı özellik gösteren tek bir ma...
  Devamını Oku 2011-12-19 15:56:58
 • # Homojen ve Hetorejen Karışımlara Örnekler

  HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER : • Çözeltiler • Şekerli Su • Tuzlu Su • Asitli Su • Bazlı Su • Alkol – İyot • Hava • Çay • Kola • Soda • Gazoz • Kolonya • Ter • Tükürük • Gözyaşı • Ham petrol • Cam (Si, Na2O) • Alaşımlar (Çelik, Lehim, Bronz, Pirinç) • Sirke • Maden suyu • Metal para • Çelik • Deniz suyu • Lehim HETOROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER : • Demir t...
  Devamını Oku 2011-04-18 14:44:13


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç