Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > S > Sosyal Biliş


Sosyal Biliş Nedir

Sosyal biliş, bizim toplumsal dünyaya ilişkin bilgileri yorumlama, analiz etme, anımsama ve kullanma biçimimizdir. Yani diğer bireyler, gruplar ve toplumlar hakkında izlenim oluşturmaktır. Kişilerin toplumsal tutum ve davranışları; bu tutum ve davranışlarının sözel ve yüz ifadeleri ile aktarımı, kişilerin aktarılan bu bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlama yöntemleri sosyal bilişle ilgilidir.

Sosyal Biliş Nasıl Gerçekleşir


Sosyal biliş, sosyal dünya hakkındaki enformasyonu yorumlama, analiz etme ve hatırlama tarzımızdır (Baron ve Byrne, 1997).
• Sosyal dünya→ diğer insanlar ve kendim
• Yorumlama → enformasyona sosyal bağlam, önceki deneyimler ve kültürel değerler ile anlam verme (stereotip kullanımı)
• Analiz etme → baştaki yorumumuz uygun hale getirilebilir, değiştirilebilir hatta reddedilebilir. Aynı kişi hakkındaki ilk vesonraki izlenimler.
• Hatırlama → Sos. enfo. bellekte depolanır, gerektiğinde geri çağrılır. Enfo.nu bellekten çağırma ciddi bir çabagerektirebilir ve bazen böyle bir çaba içine girmeyebiliriz.

Sosyal Biliş Türleri


1. Yükleme


Eğilim ya da davranışların belli bir nedene bağlanmasıdır.

2. Yardımseverlik


Kişiye maddi ya da manevi bir yük getirmesine rağmen diğerleri için gönüllü yardımlarda bulunmasıdır.

3. Çekicilik


Bir bireyin başka bir birey hakkında olumlu duygu ve değerlendirmelere sahip olma eğilimidir.

4. Kabul etme


Toplumuni grubun ya da bir bireyin değer ve inançlarının bilgi bakımından etkilenerek benimsenmesidir

5. Benimseme


Bir kanı ya da tutumu güdülenme konusu olabilecek derecede içselleştirmedir.

6. Özümseme


Toplumun, grubun ya da bireyim değer ve inançlarını kişinin irdelemeden olduğu gini kabullenmesi sürecidir

7. Otoriteye uyma


Bir kişinin davranış ve görüşlerini doğrudan ya da dolaylı bir baskı aracılığı ile değiştirmesi ve baskı yönüne doğru uyum göstermesidir.

8. İzlenim oluşturma


Bireyin onlarla birlikteyken yapabileceği, yapmayacağı şeyleri düşünme ve denetim biçimidir. Bu denetim, diğer insanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlar.

Bilişsel Psikoloji Nedir


Sosyal biliş, bireylerin kendilerinin ve etkileşimde bulundukları diğer kişilerin toplum içindeki ve çeşitli sosyal ortamlardaki durumlarını ve davranışlarını nasıl anladıklarını/anlamlandırdıklarını incelemek üzere bilişsel psikolojinin önermelerini ve araçlarını kullanır. Örneğin kişilerin toplumsal tutum ve davranışları; bu tutum ve davranışların dil ve yüz ifadeleri yoluyla aktarımı; ve kişilerin aktarılan bu sosyal bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlama yöntemleri sosyal bilişin inceleme alanlarıdır. Sosyal biliş hafıza, dikkat, algı, problem çözme gibi temel bilişsel süreçlerin sosyal bilginin toplanması ve işlenmesinde nasıl kullanıldığı ile ilgilenir. Bilişsel psikolojinin çok popüler olduğu 60lı ve 70li yıllarda sosyal psikoloji içerisinde de sosyal biliş ana akım haline gelmiştir.

Günümüzde, sosyal biliş ile beyin faaliyetleri arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalara ilgi artmıştır. Özellikle beyin hasarı geçiren hastaların sosyal etkileşimde yaşadıkları sorunlar dikkat çekmektedir. Birtakım zihinsel rahatsızlıkları olanların da sosyal bilgiyi işleme şekillerinin normal insanlardan farklılık gösterdiği bilinmektedir

Sosyal Biliş | Ekleyen: | Tarih: 07-Aug-2014 12:05. | Bu yazı 2200 kez okundu..

Sosyal Biliş ile ilgili diğer yazılar..

 • # Sosyal Grup

  SOSYAL GRUPLAR: A. Tanımı: Belli amaçlar ve bunları gerçekleştirme çabası çerçevesinde toplanmış, belli kurallara göre. belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan,en az iki kişiden oluşan, göreli bir sürekliliği olan bireyler topluluğuna sosyal grup denir. B. Özellikleri ve Fonksiyonları 1 - Grup üyelerin ortak bir amaca sahip olması 2 - İki veya daha fazla kişiden oluşması 3 - Üyelerin karşılıklı sosyal ilişkide oluşması 4 - Göreli bir sürekliliğin bulunması 5 - Grup üyeleri arasında işbirliği ve iş bölümü vardır. 6 - Grubun ...
  Devamını Oku 2011-05-11 10:39:20
 • # Sosyal Bilimler

  Sosyal Bilimler: (İnsan bilimleri) İnsanları ve toplumu ilgilendiren konuları içeren dallar. Örn: Sosyoloji, psikoloji, tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi. Sosyal Bilimlerin Tanımı I İnsanın, çeşitli etkileşimlerle oluşturduğu toplumsal ve doğal olmak üzere iki çevresi vardır. Bu sebeple temelde bilimi iki ana başlık altında toplamak mümkündür: İnsanın, doğa ve fizikî dünya ile olan ilişkisini inceleyen doğa bilimleri ile diğer insan ve insan grupları ile olan ilişkilerini inceleyen Sosyal Bilimler. Bu temel bilimlerin kendi içerisinde...
  Devamını Oku 2011-10-03 17:57:24
 • # Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Yaptığı Çalışmalar

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bilime ve bilimsel araştırmalara büyük önem verdiği herkesçe bilinmektedir. Atatürk’ün en büyük amaçlarından biri de Türkiye’yi çağdaş bir ülke hâline getirmek ve Avrupalı devletler seviyesine çıkarmaktır. Bunu yaparken en büyük yol gösterici olarak bilimi kabul etmiştir. Atatürk’ün yaptığı inkılaplar incelendiğinde, bu inkılapların aklın ve bilimin önderliğinde yapıldığı, modern yenilik ve gelişime açık bir özelliğe sahip olduğu görülmektedir. Bir ülkenin...
  Devamını Oku 2010-11-20 11:01:50
 • # Sosyal Statü ve Roller

  Statü Nedir İnsanların toplum içindeki yerini ifade eden bir kavramdır. Statü, kişilerin çocuk, doktor, müslüman, öğretmen, işveren, örneklerindeki gibi kim olduklarını belirtir, ona bir takım haklar sağlar ve yükümlülükler yükler. Statü Çeşitleri 1. Verilmiş (edinilmiş) Statü: Kişilerin yetenek ve becerilerine bakmadan ve onların bir çabası olmadan, kendileri dışındaki faktörler tarafından sağlanır. Yani kişi doğumuyla, cinsiyetiyle veya yaşıyla ilgili bu statüyü elde eder. Örneğin, Yaşlı, genç, kadın, erkek, siyah, beyaz . . . 2. Kaza...
  Devamını Oku 2014-08-06 10:38:34
 • # Bilişim Nedir

  Tanım 1: Bilginin iletişimi anlamına gelmektedir. Tanım 2: İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik. Tanım 3: Bilişim, insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi veya Bilişim, İnsan bilginin, teknik, ekon...
  Devamını Oku 2011-11-21 16:11:21
 • # Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

  Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar 1)Kılık kıyafette yapılan değişiklik 2)tekke zaviye ve türbelerin kapatılması 3)Takvim, saat, ölçüler ve rakamlarda değişiklik 4)Soyadı Kanunun kabulü 5)Milli bayramlar ve tatil günlerinin belirlenmesi 6)Kadın haklarının kabulü ...
  Devamını Oku 2008-03-13 12:21:30
 • # Sosyal Etkileşim

  İnsanların, toplumların birbirlerinden etkilenmesi, birbirlerine bilgi, kültür, vs. aktarması. Sosyal etkileşim genellikle iletişim yoluyla insanların ve grupların hareketlerinin karşılıklı etkileşimini de ifade eder. Bu tanım kişinin kendisiyle etkileşimini İçine alır.Terim üç farklı anlamda kullanılmaktadır.İlk anlamda insana uygulandığında en basit sosyal etkileşim, aşağıdaki örneklerde görülebileceği gibi kişiler ve sosyal güçler arasındaki karşılıklı etkileşimdir: "İnsan doğasında ve kül­türde varlığını bulan sosyal faktörlerin karşılıklı ...
  Devamını Oku 2011-11-22 15:56:47
 • # Sosyal Haklar

  Sosyal devletin temel amacı herkese insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyi sağlamaktır. Eğer devlet kendini sosyal devlet olarak tanımlıyorsa şu hakları da vatandaşlarına sağlamalıdır: a. Çalışma hakkı b. Adil ücret hakkı c. Sosyal güvenlik hakkı d. Konut hakkı e. Sağlık hakkı f. Eğitim hakkı a. Çalışma hakkı : 1982 anayasamızın 49. maddesi çalışma hakkını tanımıştır. Bu maddeye göre “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak...
  Devamını Oku 2011-05-06 16:44:27
 • # Sosyal Yapı

  Tanımı: Sosyal yapı, içinde sosyal ilişkilerin, sosyal olayların meydana geldiği, ses yol grupların, kurumların yer aldığı, nüfus ile yerleşim tarzının şekillendirdiği, toplumun şekil ve çerçevesi ile ilgii dış görünüşe sahip olan bir sosyal varlıktır. Sosyal yapının iki yönü vardır: A - Kültürel (Manevi) Yapı: Toplumun sosyal ilişkiler ağı dediğimiz sosyal statüler, roller ve değer yargılarından oluşan yapısı B- Fizik (Maddi) Yapı: Toplumun şekil ve çevresi olarak belirtilen dış görünüşünü oluşturan nüfusun yerleşim tarzı (köy - şehir) fi...
  Devamını Oku 2007-09-21 10:35:11
 • # Sosyal Olgu

  Sosyal Olgu: Genellikle başlangıç ve bitiş zamanı bilinmeyen, nerede başlayıp nerede bitebileceği kesin olarak tesbit edilemeyen bir sosyal oluşum ve değişimi ifade eder.Tek tek meydana gelen sosyal olayların genel bir ifade tarzıdır. Sosyal Olguların Özellikleri 1. Aynı alanda gerçekleşen birçok toplumsal olayın genel adıdır. 2. Tek bir topluma yada kişiye özgü değil , bütün toplumlara yada kişilere özgüdür. 3. Genel ve soyuttur. 4. Genellikle başlangıç ve bitiş zamanı belirsizdir. 5. Nerede başlayıp nerede bitebileceği kesin olarak...
  Devamını Oku 2014-08-06 12:18:41


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Sosyal Biliş
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç