ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Jan 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMTUlama

e-Posta Yazdır

Reklamlar

ULAMA

 

Sessizle biten sözcükten sonra sesliyle başlayan bir sözcük gelirse, iki sözcük birbirine bağlanarak okunur. Buna ulama denir.

Örnek: Bakkaldan ekmek aldım. cümlesinde iki yerde ulama yapılmıştır. Sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama yapılmaz.

 


Ulama: Dilimizde cümleler okunurken kelimelerin sonlarında bulunan sessizler, kendilerinden sonra gelen kelimelerin ilk harfi sesli ise bu sesliye bağlanarak okunurlar.
Emanet_eşeğin yuları gevşek olur.
Geniş_ovayı seyre daldı.
Elbisenin_ütüsü bozulmuş.
Emane - teğeğin yuları gevşek olur
Geni - şovayı seyre daldı.
Elbiseni - nütüsü bozulmuş.

 


* Farklı bir kaynaktan örnekli ulama konusu ödevi..


 

 

ULAMA

 Cümle içerisinde sessiz harf ile biten bir sözcükten sonra sesli harf ile başlayan bir sözcük gelirse, bu iki sözcük okunurken bitişikmiş gibi okunur. Bu olaya ulama denir.
        Ulama sadece okuma ve söylemede geçerlidir. Yazmada geçerli değildir.


NOT:
Noktalama işlaretleri ulamayı bozar.
           Anlamı bozulan sözcükler arasında ulama olmaz.

ÖRNEK ( 1 ) : Güzel bir ev satın aldık.
                      
Bu cümlede, " bir " sözcüğü ile " ev " sözcüğü arasında ulama vardır. Yine " satın " ile "aldık " sözcükleri arasında da ulama vardır.

ÖRNEK ( 2 ) : Portokal, ağaçta yetişen turunçgil meyvelerdendir.
                       Bu cümlede, " portokal " ile " ağaçta " sözcükleri arasında ulama yoktur. Çünkü; bu iki sözcük arasında noktalama işaretlerinden olan virgül ( , ) vardır.

ÖRNEK ( 3 ) : Taze kan almış gibi koşuyordu.
                       Bu cümlede, " kan " ile " almış " sözcükleri arasında ulama yoktur. Çünkü, bu iki sözcük bitişikmiş gibi okunduğunda başka bir anlam, başka bir sözcük oluşmaktadır. Oluşan sözcük ise " kanalmış " dır.
 

NOT: Bileşik sözcüklerin hecelere ayrılmasında, ulama kuralına uyulur.

ÖRNEK
:  İlk + okul = İlkokul
                 Bu oluşumdan meydana gelen  ve yeni bir anlam kazanan bileşik " İlkokul " sözcüğü
hecelerine ayrılırken, kendini oluşturan " ilk " ve " okul " sözcüklerinin ayrı ayrı hecelerine ayrılmasına uygun olarak hecelerine ayrılmaz. Ya nasıl ayrılır?
                 Şöyle ayrılır: İl - ko - kul
                 Halbuki " İlk " ve " okul " sözcüklerini ayrı ayrı hecelerine ayırırken şöyle yaparız:
                 İlk= - İlk
                 Okul = O - kul
                 Çünkü, " İlkokul " sözcüğü bileşik sözcüktür. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bileşik sözcüklerin hecelere ayrılmasında ULAMA kuralına uyarız.
                  Yani;" sessiz harf ile biten bir sözcükten sonra, sesli harf ile başlayan bir sözcük gelirse, bu iki sözcük bitişikmiş gibi okunur. " Hecelere ayırmada ise, böyle iki sözcük bileşmiş olduğu için sessiz harften sonra gelen sesli harfler, sessiz harfe ile birleştirilerek hecelerine ayrılır.

ÖRNEKLER:
 Kızıl      = Kı - zıl
 Ay          = ay 
Kızlay = kı - zı - lay


 Baş                          = baş
Öğretmen               = öğ - ret - men
Başöğretmen = ba - şöğ - ret - men


Hanım            = ha - nım
Eli                   = e - li
Hanımeli  = ha - nı - me - li


Semiz            = se - miz
Otu                 = o - tu
Semizotu = se - mi - zo - tu


Kırk               = kırk
Ayak             = a - yak
Kırkayak = kır - ka - yak


Yayın            = ya - yın
Evi                = e - vi
Yayınevi = ya - yı - ne - vi


Kardan                 = kar - dan
Adam                    = a - dam
Kardanadam = kar - da - na - dam


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy