İşaret Zamirleri

Yazdır

Reklamlar

 İşaret Zamirleri:


         Varlıkları ya da daha önce sözü edileni, daha önce konuşulmuş olanı işaret ederek onların isimlerinin yerine kullanılan sözcüklerdir.
         Bunlar: " Bu, şu, o " sözcükleridir.

İşaret Zamirlerinin Özellikleri

         1. Çoğullanabilirler ve ismin hâl eklerini alabilirler.
          
         İşaret zamirlerinin çoğullanması:
    
         Tekiller  
>>>> Bu, şu, o
         Çoğullar
>>>> Bunlar, şunlar, onlar

         2. İşaret zamirlerinin ismin hâl eklerini alması

         Yalın hâl      -i hâli      -e hâli      -de hâli     -den hâli
          bu                  bunu         buna         bunda        bundan
          şu                  şunu         şuna          sunda        şundan
          o                    onu           ona           onda          ondan
      
          bunlar            bunları      bunlara     bunlarda   bunlardan
          şunlar            şunları       şunlara    şunlarda    şunlardan
          onlar              onları        onlara       onlarda     onlardan

         2. " Öteki, beriki, burası, şurası, böylesi, öylesi " sözcükleri de ismin yerini tuttukları zaman işaret zamiri olurlar.

         ÖRNEK:
         Öteki evi aldık                              >>>> sıfat
         
         Ötekini aldık                                 >>>> işaret zamiri

         Şu bölüme bakla ektik                >>>> sıfat

         Şuraya bakla ektik                      >>>> işaret zamiri

         O kısmı çapaladık                        >>>> sıfat

         Orasını çapaladık                         >>>> işaret zamiri

         Böyle insan görmedim                >>>> sıfat

         Böylesini görmedim                    >>>> işaret zamiri

         Öyle adamdan hiçbir şey olmaz >>>> sıfat

         Öylesinden hiçbir şey olmaz       >>>> işaret zamiri

        

         3. İşaret zamirleri isimlerle birlikte belirtili isim tamlaması kurarlar.

         ÖRNEK:

Bunun evi            Şunun kalemi              Onun çantası       Bunların arabası

Şunların arkadaşları        Onların oyuncakları         Ötekinin saçı

Berikinin pantolonu         Burasının yolu                Şurasının havası

Orasının üzümü             Öylesinin parası                Böylesinin malı

İşaret Zamirleri İle İşaret Sıfatlarının Ayırımı

         İşaret zamirleri ile işaret sıfatları ayni sözcüklerdir. Bunları karıştırmamak için aşağıdaki noktaları iyi bilmemiz gerekir.

         a) İşaret sıfatları çoğul olamazlar. Zamirler çoğul olabilirler. Bundan dolayı " Onlar, bunlar, şunlar " sözcükleri herzaman zamirdir.

         b) İşaret sıfatları isimleri belirtir, niteler, isimden önce gelir. İşaret zamirleri ise ismin yerine kullanılır.

         c) Cümle içerisinde zamir olan " Bu, şu, o " sözcüklerinden sonra virgül ( , ) kullanılır.

         d) İşaret zamiri olan "O", insan olmayan varlıkların isimlerinin yerine kullanılır. 

         e) Kişi zamiri olan " O ", insan isimlerinin yerine kullanılır.

         f) İşaret sıfatı olan " O " ise, kendinden sonra gelen ismi belirtir. Yanı isimden önce gelir.

         ÖRNEK ( d, e, f ) şıkları için:

         O, sularda yaşar. >>>> işaret zamiri

         O, ödevlerini yapamamış. >>>> kişi zamiri

         O plaja biz de gittik. >>>> işaret sıfatı