ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Saturday, Aug 08th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Türk Edebiyatı Hacı Bektaş Veli'nin Eserleri


Hacı Bektaş Veli'nin Eserleri

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Bilindiği gibi, yakın zamana kadar Hacı Bektaş Veli'ye ait olduğu bilinen eserlerin sayısı oldukça azdı. Fuat Köprülü, "Anadolu'da İslamiyet" adlı makalesinde Hacı Bektaş Veli'nin bir Fatiha Tefsiri, bir Makalat'ı, bir de Farisi bir eseri olduğunu belirtmektedir.

 

Hacı Bektaş'a ait olduğu genel olarak kabuledilen eserler şunlardır:


Hacı Bektaş VeliKitabü'l-Feva'id
Abdülbaki Gölpınarlı, bu eserin Hacı Bektaş Veli'ye ait olmayıp, Mesnevi, Nefehat gibi bazı tasavvufi eserlerden iktibaslarla oluşturulduğunu ileri sürmektedir. Eser, içerik olarak Makalat'la çok büyük benzerlikler göstermektedir.
Prof. Dr. Esad Coşan, eserin Hacı Bektaş'la ilgili olduğunu, ancak "eserin muhtelif ilave ve tahrifler ile orjinalitesinin
bozulduğunu ileri sürer.


Fatiha Sûresi Tefsiri
Hacı Bektaş Veli'nin böyle bir eseri bulunduğunu ilk defa Fuat Köprülü haber vermiştir. Ancak o da Baha Sa'id Bey'in verdiği bilgiye dayanmaktadır. 
Şathiyye
Hacı Bektaş Veli'nin iki sayfa kadar tutan bir şathiyyesi olduğunu Abdülbaki Gölpınarlı nakletmektedir. 1680 yılında Enveri mahlaslı Hurufi ve Nakşi bir müellif tarafından nazım ve nesir karışık olarak "Tuhfetü's-Salikin" adıyla şerhedilen bu eserin yeri bilinmiyor.

Hacı Bektaş'ın Nasihatleri
Hacı Bektaş Veli'ye ait nasihat ve vasiyetler, Dedemoğlu tarafından yazılan "Akaid-i Tarikaf'ı müteakiben kaydedilmiştir. Nasihatların İstanbul Arkeoloji Müzesi Ktp. No:891'de kayıtlı "Mecmuatü'r-resail" içinde eksik olarak bulunduğu da bilinmektedir. Bu nasihatların gerçekten Hacı Bektaş'a ait olup olmadığı konusunu kesinleşmemiştir.


Besmele Şerhi
Bir nüshası Manisa Kütüphanesi'nde bulunan bu eser Türkçe olarak kaleme alınmıştır. Eser, Hacı Bektaş Veli'nin Besmele Tefsiri adıyla yayımlanmıştır.

Hacı Bektaş'a Ait Olduğu Söylenen Diğer Eserler:
Abdülbaki Gölpınarlı tarafından Hacı Bektaş'a ait bir "Hadis-i Erba'in Şerhi" bulunduğu nakledilmiştir. Ayrıca, "Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniyye" adlı bir diğer eserin de ona ait olduğu ileri sürülmektedir.


Hacı Bektaş'a atfedilen şiirlerin de, esasen "onun nefes evladı olarak bilinen ve İdris Hoca ile Hatûn Ana soyundan gelen üç Bektaş Çelebiden ilki olan Zekr-nûş Yûsuf Bali oğlu Bektaş Çelebi (1554- 1580)'ye ait olduğu muhtemel görülmektedir." Hacı Bektaş Veli'nin "Hunda-name" ve "Üssü'l- Hakika" adlı iki eserinin daha olduğu da ileri sürülmektedir.

Makalat
Prof. Dr. Esat Coşan tarafından yayımlanan Makalat'ın aslı Arapçadır. Velayetname'de "Said Emre'nin Makalat'ı Türkçeye çevirdiği" söylenir. Oldukça zengin bir nüsha özelliğine sahip olan bu eserin manzum ve mensur olarak kaleme alınmış nüshaları da bulunmaktadırHacı Bektaş Veli'ye ait olduğu kesin olarak ileri sürülen en önemli eserlerden biri olan Makalat, dört kapı-kırk makam ilkesine bağlı olarak kaleme alınmıştır. Bu anlayış, Ahmet Yesevi'nin"Fakr-name"siyle hemen hemen aynıdır. Dört kapı (şeriat-tarikat-ma'rifethakikat) kırk makam, genellikle Türk mutasavvıflarının kabul ve takip ettikleri bir manevi eğitim anlayışıdır.


Cevaplar (3)Add Comment
0

...


yazar Şevval, Mart 27, 2013
biraz daha kısa olmazmıydı ödev olduğu için bu kadar uzun şey de yazılmz ki :D
0

...


yazar beerkant, Aralık 26, 2013
yaa böyle isimmi lur
0

hey millet


yazar hjhhhh, Nisan 22, 2014
gghhjjkkll numaralıkanun yetersiz bbbnnnnhhhık haberdar

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy