ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Jan 28th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi Devlet Nedir


Devlet Nedir

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Toplum halinde yaşama insanın güvenlik ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Toplumsal işbölümünün gelişmesi de toplum halinde yaşamayı zorunlu kılan nedenlerdendir.
Tarih boyunca gelişme gösteren insan ihtiyaçları ve doğa koşulları insanları örgütlenmeye itmiştir. İnsanların belirli bir düzene göre kendilerini yönetecek, daha önemlisi koruyabilecek önderler veya ailelerin otoritesini benimsemeleriyle devletin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Örneğin Göktürk Devletinin kurulması, Kül-Tegin yazıtında şöyle anlatılmaktadır:

"Türk Tanrısı ile Türklerin Kutsal Yer ve Suları, (Türk Milletinin) kaderini şöyle çizmişler: Türk Milleti yok olmasın bir millet olsun diye, babam İl-Teriş Kağan ile annem İl-Bilge Hatun'u Tanrı tepelerinden tutmuş ve (insanoğullarının) üstüne çıkarmış. Bunun üzerine babam on yedi eri ile (Çin'e) isyan etmiş. Onun isyan ettiğini, Çin egemenliğinin dışına çıktığını duyan ve ününü alan (Türklerin), şehirde oturanları dağlara çıkmış ve dağdakiler de aşağı inmişler. Derilip, toplanıp yetmiş er olmuşlar. Tanrı güç verdiği için, babam Kağanın askerleri tıpkı bir kurt gibi imişler! Düşmanınkiler ise koyun gibi olmuşlar! (Babam), doğuya ve batıya akın yapmış, (Türkleri)dermiş, toplamış ve yediyüz er olmuşlar. Yediyüz er olunca da ilsiz ve kağansız kalmış milleti, Çin'e kul ve cariye olmuş milleti, Türk töresini kaybetmiş milleti, atalarım(Bumin ve İstemi Kağanların) töresine göre(yeniden) yaratmış ve yeniden düzenlemiş!..."
Devletin tarihi gelişim içinde kurulmuş olduğunu söyleyen görüş yanında, devleti insan iradesinin ürünü sayan kuramlar da mevcuttur. Bu konudaki görüşler egemenliğin kaynağı hakkındaki fikirlerle paralellik taşımaktadır.

Devletin çeşitli şekillerde tanımlandığını görüyoruz. Bir kısmına göre devlet hükümdardır, Faşist anlayışa göre devlet herşeydir, Marksist görüş ise devleti egemen sınıfların sömürülen sınıflar üzerinde egemenliğini sürdürmeye yarayan bir baskı aracı olarak tanımlar. Sözlük anlamıyla ise devlet, bir hükümet idaresinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluktur. Bu tanımı biraz daha açarak Devlet şu şekilde tanımlanabilir: "Devlet, yerleşik bir topluluğun hukuksal ve siyasal açıdan örgütlenmesi sonuçu oluşan, tüzel kişiliğe ve egemenliğe sahip bir varlıktır". Devletin varlığı için üç koşulun, unsurun bulunması gereklidir. Bunlar, ülke, nüfus ve egemenliktir. Devletin ülke unsuru, üzerinde kurulduğu coğrafi sınırlardır. Ülke karada değil denizde, havada ve hatta uzaydaki uzantıları da kapsar.
Bir devletin varlığından sözedebilmek için, o devleti oluşturan insan topluluğu olmalıdır. İnsan topluluğu devletin nüfusunu oluşturur. Nihayet, devlet iç ve dış egemenliğe sahip olmalıdır.

 


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy