ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Wednesday, May 27th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi 1924 Anayasası


1924 Anayasası

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Cumhuriyet, yeni bir anayasa yapılarak ilan edilmemiştir. 1921 Anayasasında değişiklik yapılmak suretiyle Cumhuriyet yönetimine geçilmiştir. 1924 Anayasası, tüm eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılmasını sağlayan “Tevhid-i Tedrisat” Kanunu ile Hilafetin kaldırılmasından sonra hazırlanmıştır. Bu Anayasanın da adı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'dur.

Anayasanın birinci maddesinde Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet olduğu hüküm altına alınmış, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu 3. maddede belirtilmiştir. 1937 yılında yapılan değişiklikle devletin dinine ilişkin hüküm kaldırılarak laiklik ilkesi Anayasal bir ilke haline getirilmiştir.1924 Anayasası da Meclis Hükümeti sistemini benimsemiştir. Meclis yasama yetkisini kendisi kullanırken, yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu (İcra vekilleri heyeti) aracılığıyla kullanacaktır. Cumhurbaşkanı, parlamenter rejimin öngördüğü devlet başkanıdır. Asıl yetkili ve sorumlu organ bakanlar kuruludur.Yargı yetkisi, millet adına yasalar çerçevesinde bağımsız mahkemeler tarafından kullanılacaktır. 1924 Anayasası, klasik temel hak ve özgürlükleri sıralamak ve kısaca açıklamakla yetinmiştir. Anayasada ekonomik ve sosyal haklara yer verilmemiştir. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması yönünde bir düzenlemeye gidilmemiş, Anayasada sıralanan temel hak ve özgürlüklerin düzenlenmesi, sınırlarının belirlenmesi yasama organının takdirine bırakılmıştır. “Kısaca belirtmek gerekise 1924 Anayasasının özgürlük anlayışı Fransız Devrimi döneminin özgürlük anlayışını andırmaktadır.” 1924 ve 1930 yıllarındaki iki başarısız deneyim dışında, 1945 senesine kadar, tek parti yönetimi sürdürülmüştür. 1945 yılında Milli Kalkınma Partisi, 1946' da ise Demokrat Parti kurulmuştur. Ne yazık ki çok partili demokratik sistemi yürütebilecek hoşgörüden yoksun toplum olma özelliği, 1924 Anayasası’nın askeri müdahaleyle kaldırılmasına yol açmıştır. Demokrat Partinin kurulduğu 1946 yılından itibaren ihtilalle sona eren demokrasi deneyimimizi tüm ayrıntılarıyla öğrenmekte fayda vardır.
Bu dönemin de okunması gerekir.

1924 Anayasası'nın 1921 ve 1876 Anayasaları'ndan hangi konularda farklı düzenlemeler getirdiğini belirleyiniz.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy