ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Oct 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi Yasama Dokunulmazlığı Nedir


Yasama Dokunulmazlığı Nedir

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Yasama dokunulmazlığı Anayasada iki şekilde düzenlenmiştir: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanı'nın teklifi üzerine Meclis tarafından yasaklanmadıkça, bu düşünceleri Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Burada mutlak dokunulmazlık sözkonusudur.
Nisbi dokunulmazlık olarak adlandırılabilecek ikinci durumda ise seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekilinin tutuklanması, sorgulanması ve yargılanması için Meclisin izni gerekmektedir. Buna dokunulmazlığın kaldırılması denilir. Anayasanın 83. maddesi, ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla, temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması (AY. m.14) kapsamındaki durumlarda yasama dokunulmazlığının sözkonusu olmayacağını kabul etmiştir.Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zaman aşımı işlemez. Yeniden seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararlara karşı, kararın alındığı tarihten itibaren yedi gün içinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın Anayasaya, kanuna ve içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir.Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içinde karara bağlar (AY. m.85).
Günümüzde, milletvekili dokunulmazlığı, bir çok adi suçtan dolayı yargılanamayan milletvekilleri nedeniyle, eleştirilmektedir. Ne yazık ki milletvekilliğiyle ilgisi  olmayan bu suçlarda artış gözlenmektedir. Görevli memura hakaret, kadın trafik memurunu dövmek, ulu orta silah teşhir etmek ve silah atmak ilk akla gelen yüz kızartıcı örneklerdir.Bu nedenle Anayasa değişikliği gündeme gelmiş, milletvekili dokunulmazlığını, milletvekilliği göreviyle sınırlamak düşünceleri dile getirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmaların olumlu sonuçlanması Parlamentomuz bakımından da yararlı olacaktır.
Milletvekilleri, Mecliste ve dışında düşüncelerinden ve yasama faaliyetlerinden dolayı mutlak dokunulmazlığa sahip olmalıdır; ama diğer suçlar için korumanın haklı gerekçesi yoktur.

Yasama dokunulmazlığının sınırlandırılmasına ilişkin görüşleri, kendi düşünceleriniz açısından değerlendirin.

 


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy