Adli Yargı - Yargıtay

Yazdır

Reklamlar

Adli Yargı - Yargıtay

 

Genel olarak hukuk ve ceza uyuşmazlıkları adliye mahkemelerinde çözümlenir. Sulh hukuk, asliye hukuk, iş, ticaret mahkemeleri;sulh, asliye ve ağır ceza mahkemeleri ile Devlet Güvenlik mahkemeleri adli yargı düzeni içindeki mahkemelerdir. Bu yargı düzeninin üstünde Yargıtay bulunmaktadır. Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.