Sayıştay Nedir

Yazdır

Reklamlar

Sayıştay Nedir
Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştay aslında bir yargı mercii değildir. Ancak, gördüğü hizmetin niteliği ve çalışma usulünün yargısal usule yakınlığı nedeniyle yargı bölümü içerisinde düzenlenmiştir. Kamusal kaynakların yasalara uygun ve verimli kullanılmasında Sayıştay denetimi önemli yer tutmaktadır. Sayıştay denetimi, kamu yöneticileri bakımından ise herhangi bir usulsüzlük idiasına karşı sigorta niteliğindedir. Çünkü Sayıştay’ın uygun bulduğu mali işlemlerden dolayı, kamu yöneticilerine herhangi bir sorumluluk yüklemek mümkün olamayacaktır.

Bazı yasalarla oluşturulan fonların veya kurumların harcamalarının, gelir ve giderlerinin Sayıştay denetimi dışında tutulduğunu görmekteyiz. Sayıştay denetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılmakta olduğuna göre, Meclisin bu denetim yetkisinden vazgeçmesini anlamak çok zordur. Ayrıca, kamusal kaynakların israfının, yolsuzlukların ve yolsuzluk iddialarının önlenmesi için denetim zorunludur.