ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Oct 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi Büyük Şehir Belediyesi


Büyük Şehir Belediyesi

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Büyük Şehir Belediyesi

Büyük şehir belediyeleri, büyük yerleşim merkezleri için düşünülmüş bir belediye modelidir. 3030 sayılı Yasa, belediye sınırları içinde birden fazla ilçe bulunan şehirleri büyük şehir olarak tanımlayarak buralarda büyük şehir belediyeleri kurulmasını öngörmektedir. Büyük şehir belediyeleri ayrı bir yerel yönetim birimi değildir, büyük yerleşim merkezlerinde belediye hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi amacıyla kurulan belediyelerdir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde belediye hizmetlerinin merkezden yürütülmesi ve her ilçede ayrı belediye kurulması denemeleri olumlu sonuçlanmadığı için, Yasada belirtilen hizmetleri doğrudan üstlenen ve ilçe belediyeleri arasında uyumlu çalışmayı sağlayacak bir büyük şehir belediyesi ile ilçe belediyelerinden oluşan büyük şehir sistemine geçilmiştir.

Büyük şehir uygulaması, farklı siyasal partilere mensup belediye başkanları nedeniyle amaçlandığı gibi gelişememiştir. Büyük şehir belediye başkanı, yasalara rağmen, başkanı farklı partiden seçilen ilçelere, belediye hizmetlerinin götürülmesini güçleştirmekte ya da engelleyebilmektedir. Aynı şekilde, ilçe belediyeleri de büyük şehir faaliyetlerini engelleme yolunu seçebilmektedirler. Belediye hizmetlerinin planlı, programlı, etkin ve uyum içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan büyük şehir sisteminin ilkel duygularla, hukuka aykırı bir şekilde işletilmesi, toplumu etkilemektedir. Yurttaşlar, demokratik yollarla ve yargı kurumlarını işleterek, bu durumu düzeltmelidirler. Seçimlerde oy kullanmanın yanı sıra hukuk kuralları içinde toplantı ve gösterilerle belediye başkanlarının davranışları engellenebilir.Ayr

ıca, idare makamlarının kamu yararı dışında başka amaçlarla yaptıkları işlemler idare mahkemelerinde dava açmak suretiyle iptal ettirilebilir. Eylemleri suç teşkil ettiği takdirde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulabilir. Toplumun duyarsızlığının hukuk dışı tutumları güçlendirdiği unutulmamalıdır.

Büyük şehir belediyesinin organları da belediye organlarının aynısıdır. Yani büyük şehir belediye meclisi, büyük şehir belediye encümeni ve başkandan oluşur.

 

1. Büyük Şehir Belediye Meclisi

İlçe belediye meclislerinin üyelerinin beşte biri sayısında, beş yıl için seçilen üyelerden oluşur. İlçe belediye meclislerine seçilenlerden Yasada belirtilen usule göre belirlenenler aynı zamanda büyük şehir belediye meclisine üye olurlar. İlçe belediye başkanları meclisin tabii üyesidirler. Meclisin toplantıları, Kasım, Mart ve Temmuz ayları başlarında olmak üzere yılda üç defadır, gerektiğinde olağanüstü toplanabilir.

İlçe belediyelerinin kendi aralarında veya büyük şehir belediyesiyle uyuşmazlığa düşmeleri halinde, uyuşmazlığı çözmek ya da farklı uygulamaları ortadan kaldırmak yetkisi meclise aittir. Meclis toplantı halinde değilse bu yetki encümen tarafından kullanılır. Bu konuda alınan kararlara karşı on gün içinde o ilin valisine itiraz edilebilir. Valinin on gün içinde vereceği karar kesindir.

2. Büyük Şehir Belediye Encümeni

Encümen, büyük şehir belediye başkanının ya da görevlendireceği bir kişinin başkanlığında, genel sekreter, imar, fen, hukuk, yazı işleri ve personel işlerini yürüten birim başkanlarından oluşur. Encümende hiç seçilmiş üye bulunmamaktadır. Anayasanın, karar organlarının seçimle oluşacağı yönündeki açık emrine uyulmamıştır.

Bu hukuka aykırılığın en önemli sonucu büyük şehir belediye başkanının güçlenmesi ve belediye hizmetlerinin bir kişinin yeteneğine bağlı olarak yürütülmesi (veya yürütülememesi)dir.

3. Büyük Şehir Belediye Başkanı

Başkan, beş yıl için seçilir. Encümen üzerindeki kudretinin yanı sıra, başkana, ilçe ve büyük şehir meclislerinin kararlarını yeniden görüşülmek üzere iade etme yetkisi tanınmıştır. Meclisler kararlarında üçte iki çoğunlukla ısrar ederlerse karar kesinleşebilecektir.

Genellikle başkanla aynı partiden olan meclis üyelerinin ortak davrandıkları düşünülürse, meclislerin başkanın istemediği kararları çıkarması da oldukça zorlaştırılmıştır.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy